dnes je 29.9.2020

Input:

Opravné položky k pohľadávkam

23.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.7 Opravné položky k pohľadávkam

Ing. Viera Kaletová, Ing. Ivana Glazelová

Opravné položky sa vytvárajú v súlade so zásadou opatrnosti ako korekcia ocenenia majetku v podvojnom účtovníctve podnikateľov, ak toto ocenenie majetku v účtovníctve je výrazne nižšie ako skutočnosť. Pri pohľadávka sa vytvárajú opravné položky v prípade, ak hrozí riziko ich čiastočného alebo úplného neuhradenia.

Právna úprava tvorby opravných položiek je v zákone o účtovníctve. Opravné položky ako daňový výdavok sú upravené v § 20 ZDP k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom a vyrovnávacom konaní, ale len u daňovníkov účtujúcich v podvojnom účtovníctve.

V jednoduchom účtovníctve podnikateľov nemajú daňové opravné položky k pohľadávkam opodstatnenie, pretože pohľadávky pri ich vzniku nie sú súčasťou zdaniteľných príjmov.

Podľa § 14 ods. 1 postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve vznik a zánik pohľadávky sa účtuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2.

Pri odpise pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania sa účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok a v rámci uzávierkových účtovných operácií podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu v tom účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka o upustení od jej vymáhania rozhodla. Ak v budúcnosti dôjde k inkasu už odpísanej pohľadávky, účtuje sa príjem podľa § 4 ods. 6 písm. f).

Pri odpise pohľadávok podľa osobitného predpisu (§ 19 ods. 2 písm. h) ZDP), sa účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok na základe dokladov preukazujúcich dôvod odpisu pohľadávky.

Základné daňové posúdenie pohľadávok, ktoré odpisujeme alebo postupujeme a pod. je upravené v § 17 ZDP (všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane).

V § 17 ods. 12 ZDP je uvedené, že základ dane daňovníka s príjmami podľa § 6 ZDP, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11 ZDP, sa

a) zvýši o menovitú hodnotu pohľadávky pri jej postúpení, a to aj ak ide o pohľadávku, ktorú daňovník postúpil za cenu nižšiu, ako je jej menovitá hodnota,

b) zvýši pri

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk