dnes je 20.5.2024

Input:

Opravná položka k pohľadávkam

8.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.08.1.2 Opravná položka k pohľadávkam

Ing. Ján Mintál

Opravná položka je predovšetkým účtovnou kategóriou a vytvára sa na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je pritom opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

Opravné položky sa tvoria k dlhodobému majetku, zásobám, krátkodobému finančnému majetku a pohľadávkam. Zahrnutie opravných položiek do daňových nákladov sa v zmysle § 19 ods. 3 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. posudzuje v kontexte s ustanovením § 20 tohto zákona.


Môžu sa tvoriť opravné položky k nevymožiteľným pohľadávkam v jednoduchom