dnes je 3.12.2020

Input:

Oprava údajov v súhrnnom výkaze DPH v roku 2018

2.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.3 Oprava údajov v súhrnnom výkaze DPH v roku 2018

Ing. Ján Mintál; Ing. Peter Horniaček

Ak osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, zistí, že údaje uvedené v súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, postupuje pri oprave týchto údajov na základe § 80 ods. 8 zákona č. 222/2004 Z. Z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) v závislosti od toho, či k zisteniu dôjde pred uplynutím lehoty na podanie súhrnného výkazu alebo po uplynutí tejto lehoty.

Ak k zisteniu, že údaje uvedené v súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, dôjde pred uplynutím lehoty na podanie súhrnného výkazu, osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, podá tzv. opravný súhrnný výkaz. V opravnom súhrnnom výkaze sa uvádzajú všetky správne údaje, teda nielen tie, ktoré sa opravujú. Opravný súhrnný výkaz nahrádza pôvodne podaný súhrnný výkaz.

Ak však osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, zistí, že údaje v podanom súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne až po uplynutí lehoty na podanie súhrnného výkazu, musí podať tzv. dodatočný súhrnný výkaz. V dodatočnom súhrnnom výkaze sa uvádzajú len tie údaje, ktoré sa opravujú alebo dopĺňajú.

Postup uvádzania opravených údajov

Oprava hodnoty dodaného tovaru do iného členského štátu (aj pri premiestnení tovaru a aj pri dodaní tovaru v rámci trojstranného obchodu) a oprava hodnoty dodanej služby príjemcovi do iného členského štátu, sa odlišuje od opravy nesprávne uvedeného IČ DPH, príp. od nesprávne priradeného kódu trojstranného obchodu alebo kódu služby. Pri oprave hodnoty dodaného tovaru alebo dodanej služby, príp. pri stornovaní dodávky, sa uvedie v dodatočnom súhrnnom výkaze len celý údaj so správnou hodnotou, príp. „nulovou hodnotou”. Pri oprave nesprávne uvedeného IČ DPH, príp. nesprávne priradeného kódu trojstranného obchodu alebo služby, sa uvedie v dodatočnom súhrnnom výkaze v jednom riadku údaj, ktorý sa má „stornovať”, a v druhom riadku sa uvedie správny údaj.

Ak sa opravuje len hodnota tovaru dodaného do iného členského štátu alebo hodnota tovaru pri premiestnení tovaru do iného členského štátu alebo hodnota tovaru dodaného v rámci trojstranného obchodu alebo hodnota dodanej služby s miestom dodania v inom členskom štáte a IČ DPH nadobúdateľa tovaru, druhého odberateľa alebo príjemcu služby a kód trojstranného obchodu alebo kód služby bol uvedený správne, uvedie sa v dodatočnom súhrnnom výkaze údaj so správnou hodnotou.


Slovenská spoločnosť v druhom štvrťroku 2018 premiestnila tovar v hodnote 20 000 eur zo svojej prevádzky v Žiline do svojej prevádzky vo Viedni. Rakúska prevádzka má v Rakúsku pridelené IČ DPH AT 2222244444. Okrem tejto skutočnosti slovenská spoločnosť v rámci 2. štvrťroka 2018 vystupovala aj ako prvý odberateľ v rámci trojstranného obchodu a fakturovala tovar nemeckej spoločnosti (druhému odberateľovi) v sume 32 500 eur . IČ DPH nemeckého odberateľa je DE 5555588888.

Slovenská spoločnosť v mesiaci august 2018 zistila, že v riadnom súhrnnom výkaze za 2. štvrťrok 2018 nesprávne uviedla hodnotu premiestneného tovaru z tuzemska do Rakúska ako aj nesprávnu hodnotu tovaru v rámci trojstranného obchodu. Pri premiestnení tovaru mala byť správna hodnota 22 000 eur a pri dodávke tovaru v rámci trojstranného obchodu mala byť správna hodnota 33 500 eur .

Slovenská spoločnosť bude musieť podať dodatočný súhrnný výkaz za 2. štvrťrok 2018, v ktorom uvedie svoje IČ DPH pridelené v Rakúsku (AT 2222244444) a správnu hodnotu premiestneného tovaru 22 000 eur . V tomto dodatočnom súhrnom výkaze rovnako uvedie aj IČ DPH nemeckého odberateľa DE správnu hodnotu tovaru v rámci trojstranného obchodu 33 500 eur a kód pre trojstranný obchod 1.

Dodatočný súhrnný výkaz za 2. štvrťrok 2016:

    
Kód štátu  IČ pre daň nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby  Hodnota tovarov a služieb  Kód 1 alebo 2  
AT  2222244444  22 000   
DE  5555588888  33 500  1  

Ak sa opravuje nesprávne uvedené IČ DPH pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, pri premiestnení tovaru z tuzemska do iného členského štátu alebo dodaní služby s miestom dodania v inom členskom štáte, najskôr sa v dodatočnom súhrnnom výkaze v jednom riadku nesprávny údaj stornuje uvedením nesprávneho IČ DPH a uvedením „0” v stĺpci hodnota dodaných tovarov a služieb, a potom sa v druhom riadku uvedie správne IČ DPH a hodnota dodaného tovaru alebo služby uvedená v riadnom súhrnnom výkaze.

Ak sa opravuje nesprávne uvedené IČ DPH pri dodávke tovarov v rámci trojstranného obchodu (u prvého odberateľa), najskôr sa v dodatočnom súhrnnom výkaze v jednom riadku nesprávny údaj stornuje uvedením nesprávneho IČ DPH, uvedením „0” v stĺpci hodnota dodaných tovarov a služieb a uvedením čísla „0” v stĺpci kód pre trojstranné obchody, a potom sa v druhom riadku uvedie správne IČ DPH, hodnota dodaného tovaru a kód pre trojstranné obchody, uvedené v riadnom súhrnnom výkaze.

Ak sa opravuje nesprávne priradený kód trojstranného obchodu alebo služby, stornuje sa v dodatočnom súhrnnom výkaze v jednom riadku nesprávny údaj uvedením IČ DPH, uvedením „0” v stĺpci hodnota dodaných tovarov a služieb a uvedením čísla „0” v stĺpci pre trojstranné obchody alebo služby a v druhom riadku sa uvedie IČ DPH a hodnota dodaného tovaru, alebo hodnota služby uvedená v riadnom súhrnnom výkaze bez uvedenia kódu trojstranného obchodu alebo kódu služby.

Ak sa omylom uvedie dodávka tovaru do iného členského štátu a správne sa mala uviesť dodávka v rámci trojstranného obchodu (u prvého odberateľa), stornuje sa v dodatočnom súhrnnom výkaze v jednom riadku nesprávny údaj uvedením IČ DPH a uvedením „0” v stĺpci hodnota tovarov a služieb a v druhom riadku sa uvedie IČ DPH a hodnota dodaného tovaru uvedená v riadnom súhrnnom výkaze a dodatočne sa uvedie aj kód pre trojstranné obchody.

Ak platiteľ dane po uplynutí lehoty na podanie súhrnného výkazu zistí, že údaje v podanom súhrnnom výkaze za kalendárny štvrťrok sú neúplné a z tohto dôvodu hodnota dodaných tovarov presiahla v tomto kalendárnom štvrťroku hodnotu 100 000 eur, je podľa § 80 ods. 2zákona o DPH povinný podať súhrnný výkaz osobitne za každý kalendárny mesiac príslušného kalendárneho štvrťroka. Súhrnný výkaz, ktorý bol podaný za kalendárny štvrťrok, sa bude považovať za súhrnný výkaz za posledný mesiac kalendárneho štvrťroka z dôvodu, že sa podával v lehote na podanie

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk