dnes je 15.4.2024

Input:

Operatívny lízing

15.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.2.1 Operatívny lízing

Ing. Božena Ninčáková; Ing. Viera Kaletová; Ing. Ján Mintál; Ing. Peter Horniaček

Daňová uznateľnosť operatívneho lízingu je v prvom rade viazaná na ust. § 2 písm. i) ZDP zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov), podľa ktorého daňovým výdavkom je výdavok preukázateľne vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov zaúčtovaný v účtovníctve resp. zaevidovaný v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP. Pri zahŕňaní operatívneho lízingu do daňových výdavkov je potrebné mať na zreteli aj ust. § 17 ods. 19 písm. b) ZDP zákona o dani z príjmov. Toto ustanovenie vymedzuje, že nájomné uhrádzané fyzickej osobe a od 1. 1. 2015 aj právnickej osobe sa zahrnie do daňových výdavkov v zdaňovacom období, v ktorom bolo zaplatené. Zaplatené nájomné fyzickej osobe za príslušné