dnes je 28.7.2021

Input:

Opatrenie MPSVR SR o sumách stravného a stravovaní zamestnancov od 1. 12. 2016

2.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.39 Opatrenie MPSVR SR o sumách stravného a stravovaní zamestnancov od 1. 12. 2016

JUDr. Zdeňka Dvoranová

OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. novembra 2016 č. 309/2016 Z. z. o sumách stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovilo nové sumy stravného. Zrušilo sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 296/2014 Z. z. o sumách stravného. Podľa štatistických údajov za mesiac júl 2016 bola splnená podmienka zakladajúca zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách podľa § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení.

Od 1. decembra 2016 nadobudlo účinnosť nové opatrenie MPSVR SR o sumách stravného. Návrhom opatrenia sa sumy stravného pre pracovné cesty zvyšujú nasledovne:

  • pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,20 € na 4,50 €,

  • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,30 € na 6,70 €,

  • pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 9,80 € na 10,30 €.

Zvýšenie stravného môže zvýšiť náklady na zabezpečovanie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok u tých zamestnávateľov, ktorí zamestnancom doteraz poskytovali stravovacie poukážky v minimálnej hodnote garantovanej Zákonníkom práce, t. j. v hodnote 3,15 €, resp. v rozpätí od 3,15 € do 3,38 €. Od 1. 12. 2016 a teda aj pre rok 2017 bude minimálna suma stravných lístkov (gastrolístkov) platná vo výške 3,38 eur.

Zamestnávateľ prispieval na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách čo v zdaňovacom období 2015 a 2016 predstavovalo maximálny príspevok v sume 2,31 eura, t. j. 55 % zo sumy 4,20 eura. Od 1. 12. 2016, teda aj v roku 2017 bude môcť zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom príspevok na stravné v sume 2,48 eur.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v uvedenej sume, len ak

- povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku, alebo

  • ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie, alebo

  • ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom.

Zamestnávateľ poskytne finančný príspevok na stravovanie aj zamestnancovi pri výkone domáckej práce alebo telepráce, ak mu nezabezpečí stravovanie alebo ak by stravovanie bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, čo bolo minimálne 3,15 eura, od 1. 12. 2016 minimálna hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať 3,38 €.. Slovo najmenej znamená, že môže zamestnávateľ poskytnúť aj poukážku vo vyššej hodnote. Minimálna suma príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca pri poskytnutí stravovacej poukážky je teda 1,86 eura. Na stravovanie zamestnancovi teda musí prispievať sumou minimálne 1,86 eura (55 % zo sumy 3,38 eura), pričom maximálna (daňovo uznateľná) suma príspevku môže byť 2,48 eura (55 % zo sumy stravného 4,50 eura). Daňové výdavky zamestnávateľa, ktoré možno uplatniť v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmu, sú príspevky na stravovanie zamestnancov

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk