dnes je 1.3.2021

Input:

Odpočet daňovej straty

6.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.2 Odpočet daňovej straty

prof. Ing. Anna Baštincová CSc.; Ing. Peter Horniaček

Od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, možno odpočítať daňovú stratu počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná, v rovnomernej výške rovnajúcej sa ¼ z vykázanej straty. Daňovú stratu je možné vykazovať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach len z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) a o túto stratu je možné upravovať základ dane (čiastkový základ dane) len z týchto príjmov. Ak preukázateľné daňové výdavky spojené s príjmami podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP sú vyššie ako tieto príjmy, na rozdiel sa neprihliadne, t. j. daňovú stratu z týchto príjmov nie je možné vykázať na daňové účely.

Skrátenie doby odpisovania zo 7 rokov na 4 roky a zavedenie rovnomernosti do jej odpočtu v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach po období vykázania daňovej straty bolo zavedené od 1.1.2014. Podľa § 52za ods. 4 ZDP sa tieto pravidlá uplatňovania daňovej straty vzťahujú na daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobia začínajúce po 31.12.2013. Súčet neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013 sa odpočítajú od základu dane rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, pričom prvým zdaňovacím obdobím je zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2014. Rok 2017 je teda posledným zdaňovacím obdobím, za ktoré bude možné straty vykázané do konca rok 2013 odpočítať.

Spoločnosť vykázala za zdaňovacie obdobie 2014 daňovú stratu vo výške 80 000 €. Akým spôsobom bude možné túto daňovú stratu odpočítať, ak za jednotlivé zdaňovacie obdobia rokov 2015 až 2018 vykáže nasledovné ZD:

ZO   ZDza zdaňovacie obdobie   Daňová strata za rok 2014 k odpočtu   ZD po odpočte daňovej straty   
Rovnomerne vypočítaná   Skutočne odpočítaná   Rozdiel   
2015   53 000   20 000   20 000   0   33 000   
2016   8 000   20 000   8 000   12 000   0   
2017  32 000  20 000  20 000  0  12 000  
2018   10 000   20 000   10 000   10 000   0   
Spolu   103 000   80 000   58 000   22 000   45 000 

Legenda: ZO – zdaňovacie obdobie, ZD – základ dane

Vidíme, že spoločnosť môže daňovú stratu vykázanú za rok 2014 odpočítavať v maximálne štyroch nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. Okrem toho povinnosť odpočtu v rovnomernej výške spôsobí, že spoločnosť počas štyroch zdaňovacích období reálne odpočíta z vykázanej daňovej straty len 58 000 €, hoci v úhrne za zdaňovacie obdobia rokov 2015 až 2018 vykázala dostatočne vysoký ZD na odpočítanie celej daňovej straty (103 000 €), keď v roku 2016 mohla reálne odpočítať len 8 000 € a v roku 2018 len 10 000 €. Neodpočítanú časť z daňovej straty za rok 2014 nebude mať spoločnosť možnosť odpočítať, a definitívne o ňu prichádza.


Spoločnosť vykázala zdaňovacie obdobie roku 2011 daňovú stratu vo výške 12 000 € za rok 2012 daňovú stratu vo výške 36 000 €. Za zdaňovacie obdobie roku 2013 vykázala ZD vo výške 4 000 €. Zároveň v daňovom priznaní za toto zdaňovacie obdobie odpočítala časť daňovej straty za rok 2011 vo výške 4 000 €, a teda vykázala ZD po odpočte daňovej straty za

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk