dnes je 27.9.2023

Input:

Odpisy hmotného majetku poskytnutého na prenájom

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.6.2.5 Odpisy hmotného majetku poskytnutého na prenájom

Ing. Marcela Prajová

V súlade s ust. § 19 ods. 3 písm. a) ZDP sú daňovým výdavkov odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku (§ 22 až 29 ZDP). ZDP však v tomto ustanovení limituje uplatnenie odpisov hmotného majetku poskytnutého na prenájom. V prípade hmotného majetku poskytnutého na prenájom sa do daňových výdavkov prenajímateľa zahrnujú odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie. Ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom iba z časti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov zahrnovaných do daňových výdavkov prenajímateľa sa určí podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku. Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku