dnes je 13.8.2020

Input:

Odpisy hmotného majetku poskytnutého na prenájom

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.6.2.5 Odpisy hmotného majetku poskytnutého na prenájom

Ing. Marcela Prajová

V súlade s ust. § 19 ods. 3 písm. a) ZDP sú daňovým výdavkov odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku (§ 22 až 29 ZDP). ZDP však v tomto ustanovení limituje uplatnenie odpisov hmotného majetku poskytnutého na prenájom. V prípade hmotného majetku poskytnutého na prenájom sa do daňových výdavkov prenajímateľa zahrnujú odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie. Ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom iba z časti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov zahrnovaných do daňových výdavkov prenajímateľa sa určí podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku. Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 ZDP vo výške ročného odpisu vypočítaného ako pomer vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu v § 26 ods. 1 ZDP, a ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom, do výšky príjmov z prenájmu.


Daňovník s príjmami zo živnosti zaradil v roku 2017 do svojho obchodného majetku strojné zariadenie (1. odpisová skupina), ktorého vstupná cena bola 10 000,00 €. V roku 2019, vzhľadom na zmenu výroby, strojné zariadenie prenajal inej fyzickej osobe, pričom ročné nájomné vo výške 2 000,00 € mu nájomca uhradil v januári 2019. Hoci ročný odpis strojného zariadenia predstavuje sumu 2 500,00 € (10 000,00 € x ¼), daňovník si môže v súlade s ust. § 19 ods. 3 písm. a) ZDP do daňových výdavkov roku 2019 zahrnúť len odpis vo výške 2 000,00 € (t. j. vo výške príjmov z prenájmu). Neuplatnený odpis v sume 500,00 € zahrnie do daňových výdavkov po uplynutí doby odpisovania strojného zariadenia v nadväznosti na znenie § 19 ods. 3 písm. a) ZDP.


Daňovník s príjmami zo živnosti má v obchodnom majetku zaradenú nehnuteľnosť, ktorej vstupná cena je 192 000,00 €. Nehnuteľnosť je zaradená do 6. odpisovej skupiny a ročný odpis nehnuteľnosti predstavuje sumu 4 800,00 € (192 000 € x 1/40). V mesiacoch január až máj 2019 daňovník používal nehnuteľnosť na svoje podnikanie a od 01. 06. 2019 nehnuteľnosť prenajal inej fyzickej osobe, pričom mesačná výška nájomného je 350,00 €. V roku 2019 zaplatil nájomca daňovníkovi nájomné v celkovej sume 2 450,00 €. V rámci účtovných uzávierkových operácií zaúčtuje daňovník do daňových výdavkov:

• odpis týkajúci sa mesiacov január až máj 2019, kedy daňovník nehnuteľnosť využíval na podnikanie nebude nijako limitovaný, t. j. daňovník zahrnie do daňových výdavkov sumu 2 000,00 € [4 800,00 € (ročný odpis) : 12 x 5 (počet mesiacov, kedy nehnuteľnosť neprenajímal)];

• odpis týkajúci sa mesiacov jún až december 2019, kedy daňovník nehnuteľnosť prenajímal, v sume 2 800,00 € [4 800 € (ročný odpis) : 12 x 7 (počet mesiacov, kedy nehnuteľnosť prenajímal)] bude limitovaný výškou príjmov z prenájmu v sume 2 450,00 €, t. j. daňovník zahrnie za obdobie prenajímania nehnuteľnosti do daňových výdavkov odpis len vo výške 2 450,00 €.

Celkovo zahrnie do daňových výdavkov roku 2019 odpisy danej nehnuteľnosti v sume 4 450,00 € (2 000,00 € + 2 450,00 €). Neuplatnený odpis v sume 350,00 € zahrnie do daňových výdavkov po uplynutí doby odpisovania nehnuteľnosti v nadväznosti na znenie § 19 ods. 3 písm. a) ZDP.

ZDP stanovuje uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý sa prenajíma iba z časti alebo iba časť zdaňovacieho obdobia len všeobecne. Neustanovuje jednoznačne, ako má daňovník postupovať v prípade krátkodobého prenájmu hmotného majetku, napr. ak je hmotný majetok prenajímaný len niekoľko dní v mesiaci. Jednou z možností je, že v prípade majetku, ktorý daňovník obstaral na svoju vlastnú činnosť a počas dní, kedy tento majetok nepotrebuje na výkon vlastnej činnosti ho krátkodobo prenajme, daňovník spočíta dni prenájmu majetku počas zdaňovacieho obdobia, na základe ktorých sa stanoví počet mesiacov prenájmu majetku a podľa počtu mesiacov limituje odpis výškou príjmov z prenájmu.


Daňovník má v obchodnom majetku hmotný majetok zaradený do 1. odpisovej skupiny, ktorého vstupná cena je 24 000,00

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk