dnes je 22.9.2020

Input:

Odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku - právna úprava

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1.1 Odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku - právna úprava

Ing. Mária Petruščáková, Ing. Peter Horniaček

Obstaraním dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku získava podnikateľ ako účtovná jednotka možnosť využívať jeho úžitkové vlastnosti niekoľko rokov. Vzhľadom na to, že majetok prináša ekonomické úžitky dlhodobo, aj výdavky vynaložené na jeho obstaranie sa premietajú do daňových výdavkov postupne prostredníctvom odpisov. Odpisovanie znamená postupné zahrnovanie odpisov z dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, ktorý podnikateľ používa v rámci svojej podnikateľskej a inej samostatnej zárobkovej činnosti, do daňových výdavkov.

Na výpočet odpisov vplývajú dva prístupy. Prvým je snaha reálne vyjadriť opotrebenie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku a výšku hodnoty, ktorá sa z neho prenáša na vytvorené výkony. Druhým je správne vyčíslenie výdavkov, ktoré znižujú zdaniteľné príjmy na účely zistenia základu dane z príjmov. Preto sa v účtovnej jednotke rozoznávajú účtovné odpisy a daňové odpisy.

Právna úprava účtovných odpisov

Účtovné odpisy v Slovenskej republike upravuje:

  • zákon č.431/2002 Z. z.o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

  • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74,ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov –s účinnosťou od 1.1.2008 (publikované vo Finančnom spravodajcovi 13/2007),

  • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. novembra 2008 č. MF/24101/2008-74,ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 13. decembra 2007 –s účinnosťou od 1.1.2009(publikované vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2008),

  • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 2009 č. MF/10154/2009-74,ktorým sa menia a dopĺňajú obidve predchádzajúce opatrenia –s účinnosťou od 20.3.2009(publikované vo Finančnom spravodajcovi 5/2009).

  • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2010 č. MF/25065/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania

  • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26567/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania

  • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2013 č. MF/17694/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk