dnes je 27.2.2024

Input:

Odpis pohľadávok v jednoduchom účtovníctve v roku 2017

12.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.05.2.1 Odpis pohľadávok v jednoduchom účtovníctve v roku 2017

Ing. Monika Ziškayová


Fyzická osoba (platca DPH) účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva má k 31.12.2016 pohľadávky od firmy, ktorá je v konkurze, ale FO si tieto pohľadávky neprihlásila do konkurzu. Akým spôsobom môže tieto pohľadávky odpísať?

Podľa § 28 ZKR ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým však nie je dotknuté.

Daňový odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) ZDP, ak to vyplýva z výsledku konkurzného alebo reštrukturalizačného konania sa vykoná po skončení konkurzu, kedy správca vypracuje konečný rozvrh výťažku, ktorého návrh zverejní v Obchodnom vestníku.

Odpis pohľadávky podľa § 19 ods.2 písm. h) ZDPmôže vykonať aj daňovník,