dnes je 20.5.2024

Input:

Ochrana majetku FO, ktorá je manželom s FO SZČO

19.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.06.1.1 Ochrana majetku FO, ktorá je manželom s FO SZČO

JUDr. Martina Jenčová

Podnikateľskú činnosť možno začať vykonávať kedykoľvek za predpokladu, že sú splnené zákonné predpoklady (viď najmä Zákon o živnostenskom podnikaní). A teda, aj počas manželstva. Pre začatie podnikania nie je potrebný súhlas druhého manžela.

Vychádzajúc z ustanovení Občianskeho zákonníka však platí, že ak chce manžel – podnikateľ používať pre podnikanie veci, ktoré patria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, potrebuje súhlas druhého z manželov. Zákon však nestanovuje, v akej forme má byť tento súhlas urobený, preto postačuje aj forma ústna. Pokiaľ ide o samotné bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, vzniká okamihom vzniku manželstva, ak sa manželia nedohodli (prostredníctvom notárskej zápisnice), že si jeho vznik vyhradia ku dňu zániku manželstva. Ak by takáto notárska zápisnica existovala,