dnes je 26.9.2020

Input:

Obnovenie živnosti po jej pozastavení

19.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.12 Obnovenie živnosti po jej pozastavení

Mgr. Jana Takáčová

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon” alebo „zákon”), ktorý predstavuje základný právny predpis v podmienkach Slovenskej republiky upravujúci živnosti a všetko s nimi spojené, poskytuje samostatne zárobkovo činným osobám možnosť svoju živnosť prerušiť aj úplne ukončiť. Zánik živnosti je komplexne upravený v ustanovení § 57 zákona č. 455/1991 Zb.

Podľa § 57 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. platí, že pozastavenie živnosti je možné vykonať podaním oznámenia o pozastavení živnosti miestne príslušnému živnostenskému úradu. Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom. Samotné pozastavenie živnosti je zákonom limitované, a v súlade s § 57 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb.platí, že nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky. Osoba nadobudne oprávnenie opätovne podnikať uplynutím doby na pozastavenie živnosti alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti, nakoľko uvedenie dátumu, dokedy je živnosť pozastavená, je povinnou náležitosťou oznámenia. V prípade, že podnikateľ chce mať svoju živnosť pozastavenú dlhšie, legislatíva mu umožňuje požiadať o predĺženie pozastavenia. Po uplynutí tejto doby je živnosť automaticky obnovená. Platí však, že v prípade, ak má podnikateľ živnosť pozastavenú na dobu dlhšiu ako 6 mesiacov, kedykoľvek môže požiadať aj o jej obnovenie, a to bez ohľadu na to, koľko času pozastavenia ešte ostáva. V tomto prípade je potrebné vyplniť tlačivo o zmene dĺžky pozastavenia živnosti na živnostenskom úrade.

Dôležité sú aj povinnosti, ktoré upravuje platná legislatíva v súvislosti s obnovením podnikania. Jediným miestom, ktoré nie je potrebné navštíviť je jednotné kontaktné miesto. Prvou inštitúciou je daňový úrad, kde z dôvodu obnovy podnikania vzniká osobe registračná povinnosť. Preto je potrebné navštíviť daňový úrad do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom bola živnosť obnovená. Na základe žiadosti potom daňový úrad do 30 dní odo dňa registrácie vydá živnostníkovi osvedčenie o registrácií. V prípade, že pozastavenie živnosti trvalo menej ako 12 mesiacov, po obnove môže v niektorých prípadoch vzniknúť podnikateľovi aj povinnosť registrovať sa na daň z pridanej hodnoty.

Čo sa týka účtovníctva a daňových povinností, živnostník pri obnovení postupuje rovnako ako pri založení živnosti, z čoho vyplýva povinnosť otvorenia účtovných kníh a zostavovanie účtovnej závierky pri vedení účtovníctva, ak si osoba nezvolí uplatnenie paušálnych výdavkov či daňovej evidencie. Osobe, ktorá si obnovila svoju živnosť vzniká aj povinnosť podať daňové priznanie.

V zmysle § 24 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je živnostník po obnovení svojho podnikania povinný do

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk