dnes je 27.5.2024

Input:

Novely zákona o kolektívnom vyjednávaní a reprezentatívne kolektívne zmluvy vyššieho stupňa

15.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.05.1.2 Novely zákona o kolektívnom vyjednávaní a reprezentatívne kolektívne zmluvy vyššieho stupňa

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy /zákon proti byrokracii/ menil § 10a ods. 3 z. č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení s účinnosťou od 1. 1. 2019 vo vzťahu k výberu sprostredkovateľov a rozhodcov a overovaniu ich odbornej spôsobilosti a precizoval definíciu bezúhonnosti. Bezúhonný občan na účely zákona o kolektívnom vyjednávaní je občan, ktorý nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti občan poskytne ministerstvu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa tretej vety