dnes je 2.8.2021

Input:

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2017

2.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.37 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2017

Ing. Jana Mitrengová

Vládny návrh novely zákona o DPH, ktorým sa s účinnosťou od 1. 1. 2017 mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bol schválený Národnou radou SR dňa 12. 10. 2016.

Odpočítanie dane zahraničnou osobou (§ 49 ods. 9)

Zahraničný podnikateľ (zdaniteľná osoba, ktorá nie je usadená v SR, ale je usadená v inom členskom štáte alebo v treťom štáte), má právo žiadať o vrátenie dane z nákupov tovarov a služieb v SR, ktoré použije na svoje podnikanie. V prípadoch registrácie tohto zahraničného podnikateľa v SR, má právo z kúpy tovarov a služieb v SR uplatniť si odpočítanie dane prostredníctvom daňového priznania.

Novelou dochádza k spresneniu, že zahraničná osoba registrovaná v SR podľa § 5 zákona o DPH, má právo uplatniť odpočítanie dane prostredníctvom daňového priznania aj v prípade, ak nadobudne v SR z iného členského štátu (je osobou povinnou platiť daň v SR podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH), alebo kúpi tovar alebo prijme službu od iného platiteľa dane v SR s tuzemským prenosom daňovej povinnosti (je osobou povinnou platiť daň v SR podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH).

Refundácia DPH zahraničným platiteľom (§ 55a ods. 2 písm. c/ bod 2 a § 56 ods. 2 písm. c/ bod 2)

Ak zahraničná osoba registrovaná v SR podľa § 5 zákona o DPH uskutočňuje u nás len plnenia s prenosom daňovej povinnosti, nemá si odpočítavať DPH prostredníctvom daňového priznania, ale má využiť systém refundácie. Uvedené sa vzťahuje na zahraničné osoby z iných členských štátov EÚ a z tretích štátov aj pri tuzemskom prenose daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12, napr. ak zahraničná osoba uskutočňuje v SR len stavebné práce s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa.

Takýto postup vyplýva z doplnenia ustanovenia § 55a ods. 2 písm. c) bod 2 (refundácia zahraničným osobám z iných členských štátov) a § 56 ods. 2 písm. c/ bod 2) (refundácia zahraničným osobám z tretích štátov).

Vrátenie dane z osobného automobilu zahraničným diplomatom (§ 61 ods. 13)

Zahraničný zástupca po skončení jeho pôsobenia ako diplomata v SR, po dvoch rokoch  nemá povinnosť vrátiť daň, ktorú mu daňový úrad vrátil pri kúpe osobného automobilu registrovaného na diplomatické evidenčné číslo. Toto obdobie sa na základe novely zákona skráti na 6 mesiacov.

Zavedenie právnej fikcie pri prenose daňovej povinnosti pri stavebných prácach (§ 69 ods. 17)

Uplatnenie prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach závisí od správneho zatriedenia stavebnej práce podľa štatistickej klasifikácie produktov (klasifikácia CPA). V praxi často platitelia nevedia správne zatriediť stavebnú činnosť a niekedy sa dodávateľ rozhodne z opatrnosti uplatniť  DPH na faktúre, aj keď v skutočnosti má uplatniť prenos daňovej povinnosti. Nesprávny postup fakturácie môže mať za následok dodatočné vyrubenie DPH alebo neuznanie odpočítania dane.

Novela zákona navrhuje zavedenie právnej fikcie pri uplatňovaní prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach, čo prinesie právnu istotu pre dodávateľa aj pre odberateľa.

V prípade, ak dodávateľ na základe odôvodneného predpokladu, že ním dodaná stavebná služba podlieha prenosu daňovej povinnosti, uvedie na faktúre informáciu „prenesenie daňovej povinnosti”, príjemca plnenia - platiteľ dane, bude osobou povinnou platiť DPH.

Uvádzanie faktúr s prenosom daňovej povinnosti v stavebníctve v kontrolnom výkaze § 78a ods. 2 písm. a)

Zavedenie právnej fikcie pri prenose daňovej povinnosti pri stavebných prácach bude mať za následok povinnosť pre platiteľa dane, ktorý uskutoční dodávku s prenosom daňovej povinnosti v stavebníctve, vykazovať vyhotovené faktúry v kontrolnom výkaze, a to aj napriek tomu, že tieto dodávky neuvádza v daňovom priznaní. Faktúra sa bude uvádzať v časti A.2. kontrolného výkazu a údaje z týchto faktúr sa budú využívať pri analytickej činnosti finančnej správy.

Úrok z nadmerného odpočtu (§ 79a)

Správnosť uplatneného nároku na vrátenie nadmerného odpočtu uvedeného v daňovom priznaní správca dane často skontroluje pred tým, ako príslušnú sumu poukáže platiteľovi na účet.

Daňová kontrola môže trvať najviac 12 mesiacov, pričom v opodstatnených prípadoch je možné predĺžiť výkon kontroly. Ak je kontrola začatá v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu, tak vrátenie nadmerného odpočtu je odložené až do skončenia kontroly, pričom výška nadmerného odpočtu, ktorý správca dane vráti, závisí od výsledku kontroly.

Na základe novozavedeného ustanovenia § 79a za obdobie zadržania nadmerného odpočtu bude platiteľovi dane priznaná peňažná náhrada - úrok z nadmerného odpočtu.

Nárok na úrok z nadmerného odpočtu bude priznaný platiteľovi dane, ak obdobie zadržania nadmerného odpočtu bude viac ako šesť mesiacov odo dňa uplynutia lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu. Na obdobie šiestich mesiacov počas ktorých bude nadmerný odpočet zadržiavaný, sa nárok na úrok z nadmerného odpočtu nebude vzťahovať.

Výpočet úrokov z nadmerného odpočtu je stanovený percentom zo sumy vráteného nadmerného odpočtu (ide o sumu nadmerného odpočtu zistenú po kontrole), a to za každý deň až do jeho vrátenia. Počiatočným dňom nároku na úrok z nadmerného odpočtu je deň nasledujúci po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu.

Úrok bude priznaný vo výške dvojnásobku základnej sadzby ECB platnej v prvý deň daného kalendárneho roku, za ktorý sa úrok z nadmerného odpočtu počíta. Zároveň je stanovený minimálny úrok vo výške 1,5 % pre prípad, ak v danom kalendárnom roku bude dvojnásobok základnej sadzby ECB nižší ako 1,5 %.

Platiteľ dane nemusí podať žiadosť o priznanie nároku na úrok z nadmerného odpočtu. Daňový úrad o priznaní úroku z nadmerného odpočtu vydá rozhodnutie ex offo.

Ak platiteľ neumožní správcovi dane riadny výkon kontroly nadmerného odpočtu, resp. ho sťažuje (nepreberá zásielky od správcu dane, je nesúčinný, nekomunikuje), má to za následok nepriznanie nároku na úroky z

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk