dnes je 13.12.2019
Input:

Nezdaniteľná časť základu dane - preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie

11.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.7.3 Nezdaniteľná časť základu dane - preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie

Ing. Marcela Prajová

Nezdaniteľná časť základu dane – dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa v súlade s ust. § 11 ods. 8 ZDP uplatňovala len v prechodnom období od 01.01.2013 do 31.12.2016. Znamená to, že pri vyčíslení daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie roku 2018 si už daňovník túto nezdaniteľnú časť základu dane nemôže uplatniť.

Je potrebné však mať na zreteli, že naďalej platí, že ak bola daňovníkovi vyplatená suma podľa § 64a ods. 13 a § 123ae písm. b) zákona o starobnom dôchodkovom sporení (t.j. suma zodpovedajúca súčinu počtu dôchodkových jednotiek, ktoré boli pripísané z dobrovoľných príspevkov, a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu, osobe, na ktorej meno bol vedený osobný dôchodkový účet, na ktorom boli tieto dôchodkové jednotky evidované, a ak to nie je možné, osobe, ktorá preukáže, že má na tieto finančné prostriedky nárok) a tento daňovník si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane – preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, je v súlade s ust. § 11 ods. 9 ZDPpovinný zvýšiť si základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu bola táto suma vyplatená, a to o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane.


Daňovník si za zdaňovacie

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk