dnes je 1.3.2021

Input:

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

18.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.7.2 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

Ing. Marcela Prajová

Pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (rovnako sa postupuje aj v prípade, ak daňovníkom je manželka a uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na manžela) sa postupuje v súlade s ust. § 11 ods. 3 ZDP. Daňovník môže uplatniť túto nezdaniteľnú časť základu dane len vtedy, ak s ním manželka (nie družka) žije v domácnosti. Domácnosť je definovaná v § 115 OZ Občianskeho zákonníka a tvoria ju fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Podmienkou existencie domácnosti nie je spoločný trvalý pobyt manželov.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku uplatňuje daňovník až po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a to buď pri podaní daňového priznania alebo pri ročnom zúčtovaní.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku je závislá:

• od výšky platného životného minima (pre rok 2017 je to suma 198,09 €),

• od výšky základu dane z aktívnych príjmov daňovníka, ktorý nezdaniteľnú časť základu dane na manželku uplatňuje,

• od počtu mesiacov, na začiatku ktorých sú splnené podmienky, pri ktorých je možné uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku a

• od výšky vlastného príjmu manželky.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, ktorá spĺňa zákonné podmienky počas celého zdaňovacieho obdobia, v závislosti na:

• vykázanom základe dane z aktívnych príjmov daňovníka a

• výške vlastného príjmu manželky

je uvedená v nasledovnej tabuľke.

Základ dane z aktívnych príjmov  Nezdaniteľná časť základu dane na manželku, ktorá nemala vlastný príjem  Nezdaniteľná časť základu dane na manželku, ktorá mala vlastný príjem  
nižší alebo rovný 35 022,31 €  3 803,33 €  3 803,33 € – vlastný príjem manželky*  
vyšší ako 35 022,31 €   12 558,906 € – ¼ základu dane *  12 558,906 € – ¼ základu dane – vlastný príjem manželky *  

* Výsledná suma sa zaokrúhľuje v súlade s ust. § 47 ods. 1 ZDP na eurocenty nahor. Ak je výsledná suma menšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane je nula.

Pre vyčíslenie správnej výšky nezdaniteľnej časti základu dane na manželku je nevyhnutné správne vyčíslenie vlastného príjmu manželky. ZDP nedefinuje, čo tvorí vlastný príjem manželky, ale taxatívne vymenúva, čo sa do vlastného príjmu manželky nezahŕňa. Do vlastného príjmu manželky sa v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. b) ZDP nezahŕňa:

• zamestnanecká prémia podľa § 32a ZDP,

• daňový bonus podľa § 33 ZDP,

• zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,

• štátne sociálne dávky,

• štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie.

Do vlastného príjmu manželky sa zahŕňajú všetky jej príjmy, okrem hore uvedených. Do vlastného príjmu sa zahŕňajú napr. zdaniteľné príjmy (teda hrubé príjmy neznížené o výdavky s výnimkou zaplateného poistného a príspevkov) vrátane príjmov zdaňovaných zrážkovou daňou (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania a pod.), príjmy oslobodené od dane (napr. starobný dôchodok, podpora v nezamestnanosti, nemocenské dávky vrátane peňažnej pomoci v materstve, invalidný dôchodok) a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (napr. podiely na zisku, príjmy nadobudnuté darovaním alebo dedením).

Vlastný príjem manželky sa pre účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku znižuje o zaplatené poistné a príspevky, ktoré bola manželka v príslušnom zdaňovacom období povinná z tohto príjmu zaplatiť.

ZDP definuje v § 11 ods. 4 nielen vlastný príjem manželky pre účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, ale aj podmienky, za ktorých si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku.

Na to, aby si mohol daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, musí byť okrem existencie domácnosti splnená aj jedna z podmienok vymedzených v § 11 ods. 4 písm. a) ZDP. Z vyššie uvedeného vyplýva, že daňovník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku len za tie mesiace, na začiatku ktorých bol zosobášený a zároveň manželka spĺňala aj niektorú z podmienok ustanovených v § 11 ods. 4 písm. a) ZDP.

Daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane len o sumu zodpovedajúcu jednej dvanástine nezdaniteľnej časti základu dane na manželku za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku sa za

manželku, na ktorú si môže daňovník uplatniť túto nezdaniteľnú časť základu dane považuje, manželka žijúca s daňovníkom v domácnosti,

• ktorá sa starala o vyživované (§ 33 ods. 2 ZDP) maloleté dieťa podľa § 3 ods. 2 zákona o rodičovskom príspevku, žijúce s daňovníkom v domácnosti. Ide o dieťa do troch rokov veku, alebo o dieťa do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa vydáva úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby), alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe;


Daňovník, ktorý dosiahol v roku 2017 príjmy zo závislej činnosti a vykázal základ dane nižší ako 35 022,31 €, sa v marci 2017 oženil s matkou svojho dieťaťa, ktoré 15.10.2017 dosiahlo tri roky. Jeho teraz už manželka poberala do 31.09.2017 rodičovský príspevok a od 01.10.2017 sa zamestnala. Vyplácaný rodičovský príspevok je štátnou sociálnou dávkou a do vlastného príjmu manželky sa nezahŕňa. Príjem zo závislej činnosti, ktorý dosiahla vo výške 1 700,00 €, z ktorého zaplatila poistné a príspevky vo výške 227,80 € sa do vlastného príjmu zahŕňa znížený o zaplatené poistné a príspevky. Daňovník má pri vyčíslení svojej daňovej povinnosti za rok 2017 nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku v pomernej výške za tie mesiace, na začiatku ktorých boli splnené podmienky na jej priznanie, teda za mesiace apríl až október 2017. Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku vyčísli v sume 1 359,83 € {[3 803,33 € – (1 700,00 € - 227,80 €)] : 12 x 7}.

alebo

• ktorá v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie vyplácaný podľa § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2011 Z. z. (ďalej len „zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu”),


Manželka začala od 01.03.2017 opatrovať fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Peňažný príspevok za opatrovanie jej bol prvý krát vyplatený až v máji 2017, pričom za rok 2017 jej bol vyplatený v celkovej výške 3 000,00 €. Iné vlastné príjmy manželka v roku 2017 nedosiahla. Daňovník vykázal základ dane z príjmov zo závislej činnosti vo výške 20 000 € a svojho zamestnávateľa požiadal o vykonanie ročného zúčtovania. V žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania požiadal o uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, uviedol výšku vlastného príjmu manželky a predložil všetky potrebné doklady. Zamestnávateľ pri vykonaní ročného zúčtovania uplatní daňovníkovi nezdaniteľnú časť základu dane na manželku vo výške 669,45 € [3 803,33 € – 3 000,00 €) : 12 x 10].

alebo

bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade s ust. § 33 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti”). Táto podmienka nie je splnená, ak bola manželka zaradená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o službách zamestnanosti do iných evidencií napr. do evidencie záujemcov o zamestnanie podľa § 37 ZSZ zákona o službách zamestnanosti,


Daňovník, ktorý dosiahol v roku 2017 príjmy zo živnosti a vykázal z týchto príjmov základ dane vo výške 36 000 €, si chce uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Jeho manželka bola do 15.07.2017 evidovaná ako uchádzač o zamestnanie a od 16.07.2017 bola z evidencie vyradená a stala sa dobrovoľne nezamestnanou. V priebehu roku 2017 dosiahla vlastné príjmy vo výške 1 500 €. Hoci manželka bola nezamestnaná počas celého roka 2017, zaradená v evidencii uchádzačov o zamestnanie bola len do 15.07.2017 a preto má daňovník nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku len za mesiace január až júl 2017. Pri vyčíslení svojej daňovej povinnosti za rok 2017 si daňovník uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v sume 1 201,03 € [(12 558,906 € – 9 000,00 € – 1 500,00 €) : 12 x 7].

alebo

sa považuje za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ZSZ zákona o službách zamestnanosti. Občanom so zdravotným postihnutím na účely zákona o službách zamestnanosti je občan uznaný za invalidného, t. j. občan, ktorý

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk