dnes je 14.11.2019
Input:

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

10.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.7.1 Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Ing. Marcela Prajová

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa odvíja od výšky platného životného minima (pre rok 2018 je to suma 199,48 €) a výšky daňovníkom vykázaného základu dane z aktívnych príjmov.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane v závislosti na vykázanom základe dane z aktívnych príjmov je uvedená v nasledovnej tabuľke.

Základ dane z aktívnych príjmov  Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka  
nižší alebo rovný 19 948,00 €   3 830,02 €  
vyšší ako 19 948,00 €   8 817,016 € – ¼ základu dane z aktívnych príjmov *  

* Výsledná suma sa zaokrúhľuje v súlade s ust. § 47 ods. 1 ZDP na eurocenty nahor. Ak je výsledná suma menšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane je nula.

Pri podaní daňového priznania, resp. pri vykonaní ročného zúčtovania sa uplatní celoročná výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v závislosti na výške vykázaného základu dane z aktívnych príjmov [t. j. suma 3 830,02 € alebo suma ( 8 817,016 € - ¼ základu dane z aktívnych príjmov)], a to bez ohľadu na skutočnosť, či je daňovník rezidentom SR (daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou) alebo nerezidentom SR (daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou) a tiež bez ohľadu na to, či daňovník poberal zdaniteľné príjmy celé zdaňovacie obdobie alebo len jeho časť. Rovnako nie je rozhodujúci vek daňovníka, nárok na nezdaniteľnú časť základu dane má aj maloleté dieťa. Výnimka z tohto pravidla je ustanovená v § 11 ods. 6 ZDP.


Daňovníčka pracovala v roku 2018 len v januári až marci, od 24.03. 2018 nastúpila na materskú dovolenku a do konca roku poberala už len príjmy oslobodené od dane (peňažnú pomoc v materstve a rodičovský príspevok). U zamestnávateľa mala podpísané vyhlásenie a zamestnávateľ jej pri výpočte zdaniteľnej mzdy za jednotlivé mesiace uplatnil mesačnú NČ ZD na daňovníka vo výške 319,17 € mesačne. Celkovo jej za tri mesiace vyplatil zdaniteľný príjem 4 500 € a uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 957,51 €. V lehote do 15.02. 2019 požiadala daňovníčka o vykonanie ročného zúčtovania. Zamestnávateľ pri vykonaní ročného zúčtovanie uplatní daňovníčke nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v plnej výške, t. j. vo výške 3 830,02 €.


Daňovník, ktorý poberal príjmy zo závislej činnosti v sume presahujúcej 1 901,67 €, dňa 21.06. 2018 zomrel. Dedič je povinný v lehote do troch mesiacov po smrti daňovníka (§ 49 ods. 4 ZDP) podať za zomrelého daňovníka daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2018. V daňovom priznaní uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v plnej sume v závislosti od výšky

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk