dnes je 27.10.2020

Input:

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.7.1 Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Ing. Marcela Prajová

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa odvíja od výšky platného životného minima (pre rok 2019 je to suma 205,07 €) a výšky daňovníkom vykázaného základu dane z aktívnych príjmov.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane v závislosti na vykázanom základe dane z aktívnych príjmov je uvedená v nasledovnej tabuľke.

* Výsledná suma sa zaokrúhľuje v súlade s ust. § 47 ods. 1 ZDP na eurocenty nahor. Ak je výsledná suma menšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane je nula.

Pri podaní daňového priznania, resp. pri vykonaní ročného zúčtovania sa uplatní celoročná výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v závislosti na výške vykázaného základu dane z aktívnych príjmov [t. j. suma 3 937,35 € alebo suma (9 64,094 € - ¼ základu dane z aktívnych príjmov)], a to nehľadiac na skutočnosť, či je daňovník rezidentom SR (daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou) alebo nerezidentom SR (daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou) a tiež nehľadiac na to, či daňovník poberal zdaniteľné príjmy celé zdaňovacie obdobie, alebo len jeho časť. Rovnako nie je rozhodujúci vek daňovníka, nárok na nezdaniteľnú časť základu dane má aj maloleté dieťa. Výnimka z tohto pravidla je ustanovená v § 11 ods. 6 ZDP.


Daňovníčka pracovala v roku 2019 len v januári až marci, od 24. 03.2019 nastúpila na materskú dovolenku a do konca roku poberala už len príjmy oslobodené od dane (peňažnú pomoc v materstve a rodičovský príspevok). Pri zamestnávateľovi mala podpísané vyhlásenie a zamestnávateľ jej pri výpočte zdaniteľnej mzdy za jednotlivé mesiace uplatnil mesačnú NČ ZD na daňovníka vo výške 328,11 € mesačne. Celkovo jej za tri mesiace vyplatil zdaniteľný príjem 4 500,00 € a uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 984,33 €. V lehote do 15. 02.2020 požiadala daňovníčka o vykonanie ročného zúčtovania. Zamestnávateľ pri vykonaní ročného zúčtovanie uplatní daňovníčke nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v plnej výške, t. j. vo výške 3 937,35 €.


Daňovník, ktorý poberal príjmy zo závislej činnosti v sume presahujúcej 1 901,67 €, dňa 21. 06.2019 zomrel. Dedič je povinný v lehote do troch mesiacov po smrti daňovníka (§ 49 ods. 4 ZDP) podať za zomrelého daňovníka daňové priznanie za zdaňovacie

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk