dnes je 30.9.2020

Input:

Nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov používaná na podnikanie oboma manželmi

3.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.6.2.2 Nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov používaná na podnikanie oboma manželmi

Ing. Ida Gelatová, Ing. Viera Mezeiová

Pre správne uplatnenia niektorých ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (zákon o dani z príjmov) je potrebné oboznámiť sa i s niektorými ďalšími predpismi. Nehnuteľnosť môže byť vo výlučnom vlastníctve alebo aj v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov. Úprava vlastníckych vzťahov je uvedená v Občianskom zákonníku. Tento okrem iného upravuje dve základné formy spoluvlastníctva. Spoluvlastníctvo podielové (§ 137 až § 142 OZ (Občianskeho zákonníka)) môže vzniknúť tak medzi podnikateľskými subjektmi ako i nepodnikateľskými subjektmi. Bezpodielové spoluvlastníctvo (§ 143 až (Občianskeho zákonníka)) môže vzniknúť len medzi manželmi.

Kým pri podielovom spoluvlastníctve je tzv. ideálny podiel vyjadrený zlomkom alebo percentom z celku (tým je potom vymedzený aj podiel na právach a povinnostiach spoluvlastníkov), pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) nie je spoluvlastnícky (podielový) vzťah medzi manželmi vymedzený vôbec. Vychádza sa z toho, že majetok, ktorý manželia nadobudli počas manželstva, je ich spoločným vlastníctvom. Veci, ktoré nadobudol niektorý z manželov pred uzavretím manželstva zostávajú aj naďalej v jeho výlučnom osobnom vlastníctve, aj keď ho spoločne užívajú.

Predmetom BSM za trvania manželstva nie sú ale veci získané dedičstvom, darom, veci slúžiace osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov a veci vydané podľa reštitučných predpisov. Výnosy, úžitky a prírastky majetku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov, ak ho jeden z manželov získal napríklad za trvania manželstva, sú už nové majetkové hodnoty a stávajú sa predmetom BSM oboch manželov. Dohodou o rozšírení alebo zúžení rozsahu BSM môžu manželia rozsah BSM rozšíriť alebo zúžiť o veci nadobudnuté tak pred uzavretím manželstva, ktoré boli vnesené do manželstva, ako i vecí nadobudnutých počas manželstva do výlučného vlastníctva napr. dedením, darovaním. Zo závažných dôvodov, ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom alebo v prípade, keď jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť, môže súd na návrh niektorého z manželov BSM zrušiť i za trvania manželstva, inak BSM zanikne zánikom manželstva.

Hnuteľné veci a nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk