dnes je 28.9.2020

Input:

Nehnuteľnosť SZČO - právna úprava

21.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.6.1 Nehnuteľnosť SZČO - právna úprava

Mgr. Simona Skirkaničová

Podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákona) živnostník ako samostatná zárobková činná osoba vykonáva takú činnosť, ktorá je prevádzkovaná sústavne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku.

Stavebný zákon

Pre SZČO je nevyhnutné v súvislosti s nadobudnutím, používaním a predajom nehnuteľností dodržiavať povinnosti ustanovené vo viacerých osobitných predpisoch.

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v z n.n.p. upravuje okrem iného napríklad procesy povoľovania stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác, užívanie stavieb, zmien v užívaní stavieb, ale i členenie stavieb, zadefinovanie pojmov bytové budovy, nebytové budovy a pod. V tejto súvislosti sú v účinnosti i viaceré vyhlášky, napríklad vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Katastrálny zákon

Pre zápis vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnostiam je určujúcim zákonom, zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), ale napríklad i vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 461/2009, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon. Vymedzené sú pojmy na účely tohto zákona (napríklad rozostavaná stavba), zápis práv k nehnuteľnosti, právne účinky vkladu a pod. Kataster slúži aj ako informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, ale aj na daňové účely a poplatkové účely.

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, práva a povinnosti vlastníkov týchto bytov a nebytových priestorov, ich práva k pozemku upravuje zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Vymedzuje pojmy byt, bytový dom, nebytový priestor na účely tohto zákona.

Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov

Náležitosti zmluvy o nájme nebytových priestorov (povinne v písomnej forme) určuje zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi, podľa ktorého sa udeľoval súhlas na užívanie bytov na nebytové účely platil do 1.1.1992. Rozhodnutia o povolení zmeny v užívaní stavby alebo časti stavby naďalej vydávajú príslušné stavebné úrady obcí a miest v súlade so stavebným zákonom (napríklad v prípade využívania nebytového priestoru obytného domu na nový účel – priestory pre služby – samoobslužná práčovňa).

Živnostenský zákon

V ustanovení § 4 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) je uvedené, že prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov je živnosťou, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom (ubytovacie služby).

Zákon o dani z nehnuteľnosti

Miestnou daňou podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je i daň z nehnuteľnosti. V ustanovení § 18 zákona č. 582/2004 Z. z. je vymedzený vznik a zánik daňovej povinnosti pri tejto dani, podľa ktorého fyzická a právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. Príslušným správcom dane pri tejto dani je správca obce, v územnom obvode ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.

Zákon o správe daní a poplatkov

V súvislosti so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o správe daní”) je dôležité uviesť, že daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve.  V § 67 ZSD je upravený postup pri registrácii. Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná oznámiť vznik stálej prevádzkarne správcovi dane v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom stála prevádzkareň na území Slovenskej republiky vznikla. Zákon o správe daní nedefinuje na svoje účely pojmy nehnuteľnosť, byt, nebytový priestor a ani neodkazuje na osobitné predpisy, potrebné je vychádzať z ich vymedzenia vo všeobecne platných predpisoch, ktorým je Občiansky zákonník, Stavebný zákon, zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov.

Zmeny údajov uvedených v ohlásení živnosti musí živnostník oznámiť príslušnému živnostenskému úradu v lehote 15 dní. Ak by išlo o zmenu sídla, presúva sa kompetencia potvrdenia zmeny na živnostenskom oprávnení na miestne príslušný živnostenský úrad podľa nového sídla podnikateľa. Oznámenie nového predmetu podnikania sa nepovažuje za zmenu údajov, ale za nové ohlásenie.

Ďalej musí podnikateľ oznámiť aj akúkoľvek inú podstatnú zmenu týkajúcu sa jeho podnikania, a to zmenu údajov zapísaných v živnostenskom alebo obchodnom registri (názov, sídlo, IČO, štatutárny orgán alebo iné za spoločnosť konajúce osoby a organizačné jednotky). Zmeny sa oznamujú v

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk