dnes je 27.2.2024

Input:

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z IČŠ

23.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.4.2.3 Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z IČŠ

Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je upravené v § 11 zákona o DPH. Nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu. Za nadobudnutie tovaru sa považuje aj prevzatie akéhokoľvek tovaru na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, ak sa v členskom štáte prenajímateľa považuje odovzdanie predmetu nájmu za dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane.
Za nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku sa považuje aj použitie tovaru zdaniteľnou osobou na účely jej podnikania, ktorý odoslala z členského štátu, v ktorom v