dnes je 29.10.2020

Input:

Mzdy - účtovanie v JÚ

17.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.5.10 Mzdy - účtovanie v JÚ

Ing. Dagmar Piršelová; Bc. Eva Mihaliková, Ing. Ivana Glazelová

Podkladom pre účtovanie vzniku celkových záväzkov podnikateľa z pracovnoprávnych vzťahov za príslušný mesiac je mzdový list. Na základe tohto dokladu sa účtujú záväzky voči:

  • zamestnancom,

  • daňovému úradu vo výške zrazených preddavkov na daň z príjmu zamestnancov,

  • Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni vo výške zrazeného poistného, ktoré sú povinní platiť zamestnanci.

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu sa účtuje v knihe sociálneho fondu ako prírastok alebo úbytok sociálneho fondu.

Záväzky sa zaúčtujú v knihe záväzkov ako prírastok s uvedením sumy a dátumu ich vzniku. Z praktických dôvodov je vhodné vyčleniť v knihe záväzkov samostatný list pre daňový úrad a samostatný list pre poisťovne a sledovať ich osobitne.

Úhrady záväzkov sa zaúčtujú:

  • v knihe záväzkov – úbytok s uvedením sumy a dátumu ich úhrady,

  • v peňažnom denníku ako výdavok peňažných prostriedkov a výdavky celkom na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a v druhovom členení „Mzdy” a to osobitne.

Takýmto spôsobom sa zistí z peňažného denníka údaj o celkovej hrubej mzde zamestnancov podnikateľa za príslušný mesiac.

Pre úplnosť je potrebné dodať, že poistné, ktoré hradí zamestnávateľ za svojich zamestnancov a za seba ako samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) sa účtuje osobitne v knihe záväzkov. V peňažnom denníku sa zaúčtuje ako výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a v druhovom členení „Platby do fondov”.

Hrubý príjem (mzda) zamestnanca za mesiac január 2018 bol 684,20 €. Zamestnanec si uplatňuje nezdaniteľnú časť.

Sociálne poistenie zamestnanca predstavuje: 64,29 € ( celkovo 9,40 % z hrubej mzdy z jednotlivých položiek sociálneho poistenia)

Zdravotné poistenie zamestnanca predstavuje: 27,36 € (4% )

SPOLU zamestnanec: 91,65 €

Sociálne poistenie zamestnávateľa predstavuje: 172,38 € (celkovo 25,20 % z hrubej mzdy z jednotlivých položiek sociálneho poistenia )

Zdravotné poistenie zamestnávateľa predstavuje: 68,42 € (10% )

SPOLU zamestnávateľ: 240,80 €

Preddavok na daň z príjmu: 51,94 € (19% po uplatnení odpočítateľnej položky 319,17 €).

Por.č.   Text   Peňažný denník   Daňové výdavky   Iné účtovné knihy   
      Príjem   Výdaj         
1.   Čistá mzda – záväzok voči zamestnancovi            Kniha záväzkov:+540,61 €   
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk