dnes je 15.8.2020

Input:

Manká

19.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.4.3.1 Manká

Ing. Marcela Prajová

V súlade so ZoÚ mankom rozumieme inventúrny rozdiel, t. j. rozdiel medzi skutočným stavom majetku alebo majetkových hodnôt zistených fyzickou inventúrou a medzi stavom účtovným v tom prípade, ak tento skutočný stav je nižší ako účtovný stav.

Najčastejšie sa praxi stretávame s mankom pri zásobách a s mankom pri finančnej hotovosti.

Vo všeobecnosti platí, že manko nie je daňovým výdavkom, do daňových výdavkov sa zahrnie len do výšky prijatých náhrad.


Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva zistil pri inventarizácii k 31. 12. 2017 manko na zásobách – tovare vo výške 1 000,00 €. Daňovník nemal tovar poistený, t. j. neobdržal žiadnu náhradu od poisťovne a ani nevyvodil hmotnú zodpovednosť voči svojim zamestnancom. V rámci účtovných uzávierkových operácií roku 2017 je daňovník povinný vykonať storno výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov celkom a v druhovom členení zásoby.

Ak je za spôsobené manko zodpovedná konkrétna osoba, postupuje sa pri jeho vymáhaní podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákonníka práce. V tomto prípade je manko do výšky prijatých náhrad daňovým výdavkom.


Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva zistil pri inventarizácii k 31. 12. 2017 manko na zásobách – tovare vo výške 500,00 € a vyvodil hmotnú zodpovednosť voči zodpovednému zamestnancovi. Zamestnanec v januári 2018 uhradil časť manka vo výške 250,00 €. V rámci účtovných uzávierkových operácií roku 2017 vykonal daňovník storno výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov celkom a v druhovom členení zásoby 500,00 €. Príjem od zamestnanca vo výške 250,00 € zaúčtuje daňovník v januári 2018 ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v druhovom členení ostatné príjmy a v rámci účtovných uzávierkových operácií roku 2018 zaúčtuje do výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov celkom a v druhovom členení zásoby manko do výšky prijatej náhrady, t. j. sumu 250,00 €.

Nie všetky rozdiely, ktoré vyplývajú pri inventarizácii z porovnania nižšieho skutočného stavu majetku s vyšším účtovným stavom sa považujú za manká. Ak sa zistené rozdiely dajú doložiť účtovným dokladom alebo sa dajú zdôvodniť prirodzenými úbytkami, napr. zásob v rámci noriem prirodzených úbytkov, sú daňovým výdavkom.

Prirodzené úbytky zásob

ZOU ani postupy účtovania bližšie nevymedzujú prirodzené úbytky zásob. Takýmito úbytkami sú technologické a technické úbytky a úbytky vyplývajúce z prirodzených vlastností zásob. Jedným z príkladov vzniku prirodzených úbytkov zásob je ich vysychanie alebo rozprašovanie. K prirodzeným úbytkom môže prísť napríklad v stavebníctve v dôsledku vyparovania, rozsypania, stvrdnutia, pri výrobe sklenárskych alebo iných ľahko rozbitných výrobkov v dôsledku rozbitia, v oblasti spracovania potravín v dôsledku krájania, porciovania, sekania, usádzania na predmetoch, v poľnohospodárstve, napr. v dôsledku rozsypania, vysypania, vyliatia. Prirodzeným úbytkom môžu byť aj úbytky zásob vznikajúce v súvislosti s ich rozrezaním alebo oddelením podľa želania zákazníkov, ale aj úbytky pri zásobách náchylných na zhnitie, rozpučenie a pod.

Stanovené normy prirodzených úbytkov zásob musí daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva uviesť v súlade s ust. § 11 ods. 7 postupov účtovania vo vnútornom predpise – internej smernici. V súčasnosti neexistujú všeobecne záväzné predpisy stanovujúce normy prirodzených úbytkov zásob podľa jednotlivých rezortov priemyslu a obchodu a ich stanovenie je ponechané výlučne na daňovníkovi. Normy prirodzených úbytkov sa obvykle stanovujú percentom z obratu, prípadne percentom z hodnoty spotrebovaných materiálov a surovín v kalkulačných cenách. Normy prirodzených úbytkov nie je možné paušalizovať, resp. stanoviť ich výšku rovnako pre zásoby s rozdielnymi fyzikálnymi, chemickými alebo optickými vlastnosťami.

Pri stanovení normy prirodzených úbytkov je potrebné v internej smernici uviesť najmä:

  • vybrané druhy zásob, na ktoré sa stanovené normy vzťahujú;

  • ekonomicky zdôvodnenú a objektívnu výšku normy prirodzených úbytkov pre jednotlivé položky zásob;

  • účel stanovených noriem, napr. na krytie prirodzených a nezavinených úbytkov vznikajúcich vyparením, vysušením, spečením, a pod.;

  • podmienky, za ktorých je možné uplatniť normy úbytkov (strát), napr. normy môžu byť použité len v prípadoch, keď sa pri fyzickej inventúre zistí manko, t. j., normu úbytku nie je možné uznať vopred, napr. v paušálnej výške;

  • spôsob výpočtu prirodzených úbytkov zásob (strát) do normy a iné skutočnosti v závislosti od charakteru zásob daňovníka.

Stanovené normy je potrebné každé účtovné obdobie prehodnotiť podľa zmenených podmienok.


Daňovník zaoberajúci sa predajom ovocia a zeleniny má vypracovanú internú smernicu na prirodzené úbytky jednotlivého druhu tovaru. V prípade jabĺk má vypracovanú smernicu prirodzených úbytkov vo výške 1,5 % z celkového ročného nakúpeného množstva jabĺk. Výška % prirodzených úbytkov je v internej smernici ekonomicky zdôvodnená. V zdaňovacom období roku 2017 daňovník nakúpil jablká vo výške 40 000,00 €. Manko do normy predstavuje sumu 600,00 € (1,5 % zo sumy 40 000 €). V rámci inventarizácie bolo zistené manko tovaru - jabĺk vo výške 680,00 €.

Z manka zisteného pri inventarizácii vo výške 680,00 € je 600,00 € manko do normy, ktoré je daňovým výdavkom a 80,00 € predstavuje manko nad normu, ktoré daňovým výdavkov nie je. Keďže nákup tovaru zaúčtoval daňovník v čase úhrady do daňových výdavkov, v rámci účtovných uzávierkových operácií vylúči z výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov sumu 80,00 € – manko nad normu.

V prípade, ak by v rámci inventarizácie bolo zistené manko menej ako 600,00 €, napr. 500,00 €, daňovník by v rámci účtovných uzávierkových neupravoval daňové výdavky.

Stratné v malo-obchodnom predaji

Pri maloobchodnom predaji z dôvodov špecifík tejto činnosti, väčšieho množstva kupujúcich a obmedzenej kontroly zákazníka obchodníkom dochádza k drobným krádežiam, resp. k inej forme znehodnotenia tovaru, napr. znehodnotenie tovaru používaného na výstavné účely.

Pojem stratné ani pojem maloobchod nie je definovaný či bližšie vysvetlený v žiadnom všeobecne záväznom právnom predpise.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk