dnes je 13.5.2021

Input:

Majetok podnikateľa - právna úprava

27.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.3.1 Majetok podnikateľa - právna úprava

Ing. Júlia Kasalová

CSc.

Majetok podnikateľa upravujú tieto právne normy:

  1. Zákon o účtovníctve(zákon č.431/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov). Ostatná novela zákona č. 463/2013 Z.z.

  2. Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov –„Postupy účtovania

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk