dnes je 5.12.2020

Input:

Limitovanie zostatkovej ceny zahŕňanej do daňových výdavkov pri predaji niektorých druhov hmotného majetku a uplatnenie odpisov pri vyradení hmotného majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov z predaja

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.6.2.6 Limitovanie zostatkovej ceny zahŕňanej do daňových výdavkov pri predaji niektorých druhov hmotného majetku a uplatnenie odpisov pri vyradení hmotného majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov z predaja

Ing. Marcela Prajová

Zostatková cena hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom sa zahŕňa do daňových výdavkov v súlade s ust. § 19 ods. 3 písm. b) ZDP v plnej výške. Výnimkou je zahŕňanie zostatkovej ceny niektorých druhov majetku pri jeho vyradení predajom, pri ktorých ZDP limituje zahŕňanie zostatkovej ceny do daňových výdavkov výškou príjmov z jeho predaja zahrnutých do základu dane.

Ide o osobné automobily zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2, motorové vozidlá na jazdu na snehu a podobné vozidlá s motorom zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 29.10.52, rekreačné a športové člny zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 30.12, lode a plavidlá zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 30.11, lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 30.3, motocykle a ich modifikácie zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 30.91, bicykle a iné kolesové vozidlá bez motora zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 30.92.1 a budovy a stavby zaradené do odpisovej skupiny 6 okrem technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na budove a stavbe zaradenej v tejto odpisovej skupine.


Daňovník v januári 2019 predal za 50 000,00 € nehnuteľnosť zaradenú do 6. odpisovej skupiny. Zostatková cena nehnuteľnosti pri jej vyradení v dôsledku predaja je 52 800,00 €. V súlade s ust. § 19 ods. 3 písm. b) ZDP zahrnie daňovník do daňových výdavkov zostatkovú cenu len do výšky príjmov z predaja nehnuteľnosti, t. j. v sume 50 000,00 €. Rozdiel v sume 2 800,00 € nie je daňovým výdavkom.


Daňovník – nájomca má prenajatú nehnuteľnosť zaradenú do 6. odpisovej skupiny. Na nehnuteľnosti vykonal technické zhodnotenie, ktoré po zaradení do užívania zaradil tiež do 6 odpisovej skupiny a odpisoval. V roku 2019 príde k ukončeniu nájmu a prenajímateľ odkúpi technické zhodnotenie za 4 650,00 €. Zostatková cena technického zhodnotenia je 5 480,00 €. Daňovník – nájomca technické zhodnotenie vyradí a do daňových výdavkov zahrnie celú výšku zostatkovej ceny technického zhodnotenia prenajatej nehnuteľnosti, t. j. sumu 5 480,00 €, pretože jej zahrnutie do daňových výdavkov nie je limitované výškou príjmov z predaja.

Ak daňovník vyradí v dôsledku predaja hmotný majetok, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov z jeho predaja zahrnovaných do základu dane, v jednom zdaňovacom období, ale príjem z predaja dostane až v nasledujúcom zdaňovacom období, v roku predaja a vyradenia majetku zostatková cena nie je daňovým výdavkom. Táto sa zahrnie do daňových výdavkov až v roku prijatia platby za predaj takéhoto majetku, avšak len do výšky príjmu z predaja zahrnovaného do základu dane.


Daňovník v novembri 2019 vyradil v dôsledku predaja osobný automobil, ktorého zostatková cena pri vyradení bola 2 800,00 €. Príjem z predaja automobilu vo výške 2 500,00 € dostal v januári 2020. V roku 2019 vyradí automobil, avšak zostatkovú cenu pri vyradení nezahrnie do daňových výdavkov. V roku 2020 zaúčtuje do príjmov zahrnovaných do základu dane príjem z predaja automobilu vo výške 2 500,00 €. V rámci účtovných uzávierkových operácií roku 2020 zaúčtuje do daňových výdavkov zostatkovú cenu vyradeného automobilu, avšak len do výške príjmov z jeho predaja zahrnovaných do základu dane, t. j. zaúčtuje do daňových výdavkov sumu 2 500,00 €.

Vo všeobecnosti platí, že odpis vo výške vypočítaného ročného odpisu z hmotného majetku podľa § 26 ods. 6 a 7 ZDP, § 27 alebo § 28 ZDP účtovaného alebo evidovaného podľa § 6 ods. 11 ZDP k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, okrem majetku vylúčeného z odpisovania, môže daňovník uplatniť k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Znamená to, že ak daňovník o hmotnom majetku neúčtuje, resp. ho neeviduje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia (čo je u fyzickej osoby 31. 12. príslušného roku), nemôže si uplatniť do daňových výdavkov daňové odpisy takéhoto majetku.

Ustanovenie § 22 ods. 12 ZDP však umožňuje daňovníkovi, ktorý predáva v priebehu roku hmotný majetok, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov z predaja podľa § 19 ods. 3 písm. b) ZDP bod 1 (napr. osobné automobily, rekreačné a športové člny, motocykle budovy a stavby zaradené do 6. odpisovej skupiny), uplatniť do daňových výdavkov odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval alebo majetok evidoval podľa § 6 ods. 11 ZDP.

V súlade s ust. § 25 ods. 3 ZDP je

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk