dnes je 4.8.2020

Input:

Lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.3 Lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane

Ing. Marcela Prajová

Lehota na podanie daňového priznania je ustanovená v § 49 ZDP a je viazaná na koniec zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacím obdobím fyzickej osoby je kalendárny rok [ § 2 písm. l) ZDP ]. Daňové priznanie je fyzická osoba povinná podať do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2019 je daňovník – fyzická osoba, povinný podať do 31. marca 2020.

Lehotu na podanie daňového priznania si môže daňovník predĺžiť. V súlade s ust. § 49 ods. 3 ZDP daňovník skutočnosť, že si predlžuje lehotu na podanie daňového priznania správcovi dane oznámi. Oznámenie musí podať správcovi dane do lehoty na podanie daňového priznania (t. j. do 31.03.2020) a v oznámení uvedie, že si predlžuje lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri celé kalendárne mesiace, resp. najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou príjmov daňovníka sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie.

Ak daňovník oznámi v zákonom stanovenej lehote, že si predlžuje lehotu na podanie daňového priznania najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, pretože súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, v oznámení uvedie túto skutočnosť, a v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní sankčný postih podľa osobitného predpisu ( § 155 a § 156 ZSD daňového poriadku).

Daňovník musí predĺženie lehoty na podanie daňového priznania oznámiť správcovi dane na predpísanom tlačive, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo SR a uverejní ho na svojom webovom sídle.

V prípade daňovníka v konkurze sa lehota na podanie daňového priznania predlžuje na základe žiadosti, pričom táto žiadosť musí byť podaná 15 dní pred uplynutím zákonnej lehoty na podanie daňového priznania. Na základe žiadosti môže správca dane rozhodnutím predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace.

Ak daňovník zomrie, daňové priznanie je povinný za príslušnú časť roka podať dedič. Ak je dedičov viac, podáva daňové priznanie ten, ktorému to vyplynie z dohody dedičov. Ak sa dediči nedohodnú, ktorý z nich priznanie podá, určí ho správca dane. Daňové priznanie sa podáva do troch mesiacov po smrti daňovníka. V rovnakej lehote podáva daňové priznanie za zomrelého daňovníka aj osoba podľa osobitného predpisu, t. j. osoba, na ktorú prešli mzdové nároky zomrelého zamestnanca podľa § 35 ZP Zákonníka práce. Správca dane môže lehotu na podanie daňového priznania za zomrelého daňovníka na žiadosť dediča predĺžiť. Žiadosť musí byť podaná najneskôr 15 dní pred uplynutím zákonnej lehoty na podanie daňového priznania.

V prípade, že mal daňovník pred svojím úmrtím povinnosť podať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a daň nebola vyrubená, je dedič povinný podať daňové priznanie namiesto zomrelého daňovníka do troch mesiacov po úmrtí daňovníka. V rovnakej lehote podáva daňové priznanie za zomrelého daňovníka aj osoba, na ktorú prešli mzdové nároky zomrelého zamestnanca podľa § 35 ZP Zákonníka práce. Aj v tomto prípade môže správca dane lehotu na žiadosť dediča, podanú najneskôr 15 dní pred uplynutím zákonnej lehoty na podanie daňového priznania, predĺžiť.

Vo všeobecnosti platí, že v lehote na podanie daňového priznania, resp. v predĺženej lehote, je daňovník, dedič alebo osoba, na ktorú prešli mzdové nároky zomrelého zamestnanca podľa § 35 ZP Zákonníka práce, povinný daň aj zaplatiť. Ak daňovníkovi do lehoty na podanie daňového priznania správca dane neoznámil číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, je povinný daň zaplatiť v lehote do ôsmich dní od doručenia oznámenia o čísle účtu. Rovnaký postup sa použije, ak za osobu, ktorá nemá do termínu na podanie daňového priznania správcom dane oznámené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, podáva daňové priznanie dedič alebo osoba, na ktorú prešli

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk