dnes je 20.9.2020

Input:

Kurzové rozdiely - právna úprava

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1.1 Kurzové rozdiely - právna úprava

Ing. Viera Kaletová, Ing. Peter Horniaček

Kurzové rozdiely vyjadrujú rozdiely zo zmeny kurzov cudzích mien vo vzťahu k zákonnej mene SR, t.j. k euru plynutím času. V jednoduchom účtovníctve podnikateľov sa prejavujú pri oceňovaní majetku v cudzej mene na konci účtovného roka - ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Základnú právnu úpravu obsahuje:

  1. Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  2. Opatrenie č. MF/27076/2007-74, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (JÚP),
  3. Opatrenie č. MF/23054/2002-92, ktorým
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk