dnes je 1.10.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 9 Dodanie služby

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2 Komentár k ZDPH § 9 Dodanie služby

Ing. Alžbeta Hermanová

§ 9

Dodanie služby


9/1

Dodaním služby je každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru podľa § 8, vrátane

a) prevodu práva k nehmotnému majetku vrátane poskytnutia práva k priemyselnému vlastníctvu alebo inému duševnému vlastníctvu,

b) poskytnutia práva užívať hmotný majetok,

c) prijatia záväzku zdržať sa konania alebo strpieť konanie alebo stav,

d) služby dodanej na základe poverenia alebo rozhodnutia vydaného štátnym orgánom alebo na základe zákona.


Za službu sa nepovažuje napr.:

  • poskytnutie služieb medzi právnickou osobou a jej organizačnou zložkou (ide o vnútropodnikové plnenie),

  • prenos nákladov súvisiacich napr. so škodou,

  • škoda na majetku,

  • preplatenie poistného,

  • zábezpeka – ak nie je viazaná na konkrétny druh služby,

  • vložné pri dražbách,

  • zálohy – ak nie sú viazané na konkrétny druh plnenia

  • a pod.


Problém

Spoločnosť, platiteľ DPH, ako zamestnávateľ- zrušila zamestnancovi dovolenku, nakoľko bolo potrebné dokončiť istý projekt vo firme. Cestovná kancelária vyfakturovala storno poplatky zamestnávateľovi.

Nakoľko cestovná kancelária fakturovala storno poplatky ako ubytovanie aj s DPH, môže si zamestnávateľ uplatniť DPH na vstupe?

Riešenie

Ak cestovná kancelária podľa dohodnutých zmluvných podmienok uplatnila zmluvnú pokutu formou finančnej sankcie, pričom v konečnom dôsledku služby cestovného ruchu neboli zákazníkovi poskytnuté (v podaní sa uvádza, že klient z dôvodu odvolania dovolenky na pobyt nenastúpil), nie je suma finančnej sankcie (storno - poplatku) predmetom dane podľa § 2 zákona o DPH a cestovná kancelária nemala k fakturovanej sume uplatniť daň.

Ak by sankcia nebola predmetom dane, nevzniká zamestnávateľovi právo na odpočítanie dane, nakoľko podľa § 49 ods. 1 zákona o DPH vzniká právo na odpočítanie dane len za podmienky, že dodávateľovi vznikla daňová povinnosť.

Na druhej strane - z pohľadu zákona o dani z príjmov:

Ak je zamestnávateľ podľa § 112 zákonníka práce povinný nahradiť zamestnancovi náklady, ktoré mu bez jeho zavinenia vznikli preto, že zamestnávateľ ho odvolal z dovolenky, je tento príjem u zamestnanca podľa § 9 ods. 2 písm. i/ zákona o dani z príjmov oslobodený od dane (ak ide o preukázateľné náklady jeho rodinných príslušníkov, sú tieto náhrady u zamestnanca zdaniteľným príjmom podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov). V tejto súvislosti platiteľom dane zaplatená náhrada je daňovo uznaným nákladom.


Naša spoločnosť predáva emisie zdaniteľnej osobe v EU, platiteľovi DPH. Ide o dodanie služby? Ak áno, potom platí aj pre tento druh služby, že miesto plnenia je podľa paragrafu 15 ods. 1 zákona o DPH v mieste, kde ma odberateľ sídlo, a teda môžme fakturovať bez DPH a preniesť daňovú povinnosť na odberateľa?

Predaj emisií sa považuje za dodanie služby v zmysle § 9 ods. 1 písm. a/

zákona o DPH, z čoho vyplýva, že ak ide o dodanie služby, potom sa miesto dodania tejto služby posudzuje podľa § 15 ods. 1 cit. zákona v prípade, ak je odberateľom osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, kde má aj sídlo ekonomickej činnosti. Takáto služba by bola zdanená v štáte usadenia zdaniteľnej osoby, pričom predaj emisií, ktorý by bol fakturovaný bez slovenskej dane, by mal byť uvedený aj v súhrnnom výkaze.

Ak sa dodávajú služby, ktorých miesto dodania sa posudzuje podľa § 15 zákona o DPH, potom prijímateľ tejto služby by sa mal v zmysle nariadenia ES 2008/8 registrovať pre DPH vo svojom štáte.

Pokiaľ slovenský platiteľ predá emisie osobe, ktorá je iná ako zdaniteľná, resp. ich predá zdaniteľnej osobe, ktorá nepredložila svoje IČ DPH, nakoľko nie je registrovaná pre daň, potom sa miesto dodania tejto služby posúdi podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH a táto služba bude zdanená tuzemskou DPH.

Niektoré členské štáty majú usmernenia, že ak cena tovaru, ktorá sa použije v rámci dodania služby pri oprave, presiahne 50 % hodnoty celej služby, potom sa takéto dodanie považuje za dodanie tovaru s montážou, a teda nejde o dodanie služby.


Francúzska osoba identifikovaná pre daň (ďalej len OIPD) – podnikajúci subjekt opraví kamión slovenskej firme – platiteľovi dane − pričom opravu vykonala vo Francúzsku.

Podiel ceny náhradných dielov použitých pri oprave predstavoval väčšie množstvo ako cenu služby, a preto francúzska firma uplatnila k cene daň z dôvodu dodania tovaru s montážou a nie dodania služby, pričom miestom dodania tovaru s inštaláciou je tam, kde sa tovar inštaluje alebo montuje. Na základe uvedeného nie je preto potrebné slovenskému platiteľovi priznať daň v tuzemsku z dodania služby (§ 69 ods. 3), nakoľko sa predmetná dodávka považovala za dodanie tovaru s inštaláciou a miesto dodania je preto vo Francúzsku.

Tak ako bolo naznačené v predchádzajúcej kapitole (dodanie tovaru), či ide o dodanie tovaru s inštaláciou (montážou) alebo o dodanie služby, má veľký význam pri cezhraničných dodávkach, kde sa inak posudzuje miesto dodania, a teda zdanenie pri službách a inak pri dodávke tovaru s inštaláciou (viď príklady k § 13).


Platiteľ dane v rámci svojej obchodnej činnosti odkúpil pohľadávky v zmysle zmluvy o postúpení pohľadávok uzatvorenej podľa § 524 a nasl. Obč. zákonníka. Postupca previedol na postupníka súbor pohľadávok ku dňu postúpenia (istina, nezaplatené úroky, preddavky súdnym exekútorom). Pohľadávky vznikli na základe úverov poskytnutých postupcom tretím osobám. Do celkovej výšky pohľadávok sú zahrnuté aj preddavky na trovy exekúcie vyplatené súdnym exekútorom v zmysle EP a vyhlášky o odmenách .

Postupca postupuje postupníkovi pohľadávky spolu s príslušenstvom a všetkými právami s nimi spojenými, a to dňom účinnosti zmluvy a za podmienok stanovených v zmluve a postupník prehlasuje, že postúpené pohľadávky prijíma a zaväzuje sa za ne zaplatiť odplatu za podmienok stanovených v zmluve.

Následne, postupník na účely vymáhania odkúpených pohľadávok prijme službu od exekútora.

Otázky:

  • je v tomto prípade odkupovanie pohľadávok na základe zmluvy o postúpení pohľadávok, keď nie je dohodnutá osobitne odplata za službu poskytnutú postupníkom postupcovi, spojenú s rizikom neschopnosti dlžníkov splácať, dodaním služby, teda predmetom dane?

  • môže si platiteľ, postupník, odpočítať daň zo služby dodanej súdnym exekútorom?

Riešenie:

V popisovanom prípade nejde o factoringovú službu (facktoringová služba predstavuje vymáhanie dlhu v prospech veriteľa na základe odmeny). Keďže ide o odkúpenie pohľadávky, potom vymáhanie je v prospech platiteľa, ktorý pohľadávku odkúpil. Keďže ďalej neúčtuje žiadnu províziu, lebo dlh vymáha pre seba, nie je predmetom dane a nejde o ekonomickú činnosť (nie je tam ďalší odplatný vzťah). Ak v danom prípade nejde o ekonomickú činnosť, náklady s ňou spojené nie sú nákladmi, ktoré by súviseli s jeho ekonomickou činnosťou, z čoho vyplýva, že u postupníka nevzniká právo na odpočítanie dane za služby vykonané súdnym exekútorom.

Užívanie majetku na osobnú spotrebu alebo na iný účel ako podnikanie


9/2

Užívanie hmotného majetku, ktorý je vo vlastníctve platiteľa a pri ktorého kúpe alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná, na osobnú spotrebu platiteľa alebo jeho zamestnancov alebo na ďalší iný účel ako na podnikanie platiteľa sa považuje za dodanie služby za protihodnotu okrem užívania majetku, pri ktorom bola daň odpočítaná podľa § 49 ods. 5 alebo § 49a v rozsahu použitia majetku na podnikanie alebo bola vykonaná úprava odpočítanej dane podľa § 54a.


Ustanovenie sa spresňuje nadväzne na § 54a zákona.

Ak platiteľ dane vykoná úpravu odpočítanej dane podľa § 54a/ z dôvodu zmeny rozsahu použitia investičného majetku na účely podnikania, ako aj na iný účel ako podnikanie, potom sa ho ustanovenie § 9 ods. 2 netýka, t. j., nejde o dodanie služby za protihodnotu.


Stavebná firma (mesačný platiteľ) vlastní stavebné stroje, z nákupu ktorých si uplatnila odpočet dane. Jeden zo stavebných strojov využíva po dobu jedného mesiaca jej zamestnanec bezodplatne pri stavbe rodinného domu. Využitie stavebného stroja zamestnancom sa považuje za dodanie služby. Stavebná firma ako zamestnávateľ je povinná odviesť daň z dodanej služby cez daňové priznanie (r. 3 a 4) a to aj napriek tomu, že žiadnu službu zamestnancovi nefakturuje. Podľa § 22 ods. 5 sú základom dane minimálne náklady na službu (napr. pomerný mesačný daňový odpis).

Iné bezodplatné dodanie služby


9/3

Bezodplatné dodanie služby iné ako v odseku 2 na osobnú spotrebu platiteľa alebo jeho zamestnancov alebo na ďalší iný účel ako na podnikanie platiteľa sa považuje za dodanie služby za protihodnotu okrem služby bezodplatne dodanej vysielajúcej organizácii alebo prijímateľovi dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu.5aa) Ustanovenie je účinné od 1. 1. 2012


Osobitným predpisom, na ktoré sa ustanovenie odvoláva, je § 4 a § 5 zákona č. 406/2011 o dobrovoľníctve.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že pokiaľ platiteľ poskytne bezodplatne službu, či už na osobnú spotrebu alebo jeho zamestnancov, prípadne na iný účel ako je podnikanie – je povinný odviesť daň, pričom základom dane je podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH náklad na túto službu. Od 1. 1. 2012 sa uvedená podmienka netýka prípadov, ak platiteľ poskytne bezodplatne službu vysielajúcej organizácii na tzv. dobrovoľné účely alebo prijímateľovi v súvislosti s dobrovoľníckou činnosťou, pričom za dobrovoľnícku činnosť možno považovať činnosť na dobrovoľnej báze (bez nároku na odmenu) pre zdravotne postihnuté osoby, práca s mládežou, činnosť súvisiaca s odstraňovaním následkov prírodných katastrof, činnosť súvisiaca s udržiavaním a zlepšovaním životného prostredia a pod., pričom dobrovoľnícka činnosť je bližšie špecifikovaná v § 3 citovaného zákona o dobrovoľníctve.


Platiteľ dane poskytol v tuzemsku v mesiaci máj - jún ubytovanie pre dobrovoľníkov, ktorí odstraňovali následky prírodnej katastrofy. Ubytovanie bolo poskytnuté tuzemskej vysielajúcej organizácii ( neziskovej organizácii) bezodplatne. Napriek tomu, že platiteľ si uplatnil odpočítanie dane za náklady spojené s ubytovacou službou, nemá povinnosť odvodu dane.


Platiteľ dane si obstaral osobné vozidlo formou finančného lízingu, pričom si uplatňuje odpočet dane zo splátok. Vozidlo bezodplatne zapožičal na týždeň svojmu zamestnancovi. V danom prípade ide o dodanie služby a platiteľ postupuje tak, ako je naznačené v predchádzajúcom príklade.

Obstaranie služby


9/4

Ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobu obstará dodanie služby, platí, že táto zdaniteľná osoba službu sama prijala a sama dodala.


Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ platiteľ dane obstaral službu vo vlastnom mene (fakturácia služby znie na platiteľa), potom si platiteľ môže uplatniť odpočet dane za podmienky, že pri fakturácii tejto služby ďalej uplatní k cene daň. Ak dodá takúto službu bezodplatne, potom je povinný odviesť daň vo výške nákladov na službu, pričom daň odvádza cez podané daňové priznanie k DPH (napr. obstaranie stravy formou stravných lístkov alebo vo vlastnej réžii – nie obstaranie stravovacích poukážok, viď príklad k § 22/1).


Problém

Stravu nakupujeme od fyzickej osoby, ktorá nie je platiteľom DPH, prostredníctvom stravných lístkov platných iba u poskytovateľa stravy .Tieto lístky si zamestnanci deň vopred označia. Časť nákladov sa uplatňuje ako daňový náklad, časť hradí sociálny fond a zvyšok hradí zamestnanec. My sme platiteľom DPH. Vzhľadom na to, že pri nákupe stravných lístkov nebol uplatnený odpočet DPH, musí sa odviesť daň na výstupe?

Riešenie

Z pohľadu zákona o DPH, ak zamestnávateľ - platiteľ dane obstará pre svojim zamestnancov stravovacie služby, potom pre účely zákona o DPH platí, že zamestnávateľ je prijímateľom a zároveň poskytovateľom stravovacích služieb (§ 9 ods. 4 zákona o DPH). To znamená, že pri

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk