dnes je 26.10.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 84

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.1 Komentár k ZDPH § 84

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD.


84/1

Daň pri dovoze tovaru vyrubuje colný orgán s výnimkou podľa odseku 2. Daň vyrubená colným orgánom je splatná v lehote pre splatnosť cla podľa colných predpisov.


84/2

Daň pri dovoze tovaru, ktorý je navrhnutý platiteľom na prepustenie do colného režimu podľa § 21 ods. 1 písm. a) až d), colný úrad nevyrubí, ak platiteľ

a) má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo organizačnú zložku zapísanú v obchodnom registri,

b) dováža tovar, ktorý použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ,

c) doviezol v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vzniká daňová povinnosť pri dovoze tovaru, tovar, ktorého celková colná hodnota je najmenej 150 000 eur, a ak platiteľ neuskutočnil dovoz tovaru v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo nepodnikal v predchádzajúcom kalendárnom roku, colná hodnota tovaru pri prvom dovoze tovaru v kalendárnom roku, v ktorom vzniká daňová povinnosť pri dovoze tovaru, je najmenej 30 000 eur a

d) nemal daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu k 30. novembru kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vzniká daňová povinnosť pri dovoze tovaru, a ak platiteľ začal podnikať v kalendárnom roku, v ktorom vzniká daňová povinnosť pri dovoze tovaru, nemal daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu k poslednému dňu druhého kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vzniká daňová povinnosť pri dovoze tovaru, a colná hodnota dovážaného tovaru je najmenej 30 000 eur; splnenie tejto podmienky je platiteľ povinný preukázať pri prvom dovoze tovaru v kalendárnom roku potvrdením vydaným daňovým úradom.


84/3

Platiteľ, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 2, je povinný daň pri dovoze tovaru sám vypočítať a uviesť do daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť.


Daň pri dovoze tovaru vyrubuje colný orgán, pričom daň takto vyrubená je splatná v lehote pre splatnosť cla podľa colných predpisov. Výnimkou je vyrubenie dane pri dovoze tovaru, ktorý je navrhnutý platiteľom na prepustenie do colného režimu. Konkrétne colný úrad nevyrubí daň, ak platiteľ má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo organizačnú zložku zapísanú v obchodnom registri, dováža tovar, ktorý použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ, doviezol v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk