dnes je 26.9.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 79 Nadmerný odpočet

13.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 79 Nadmerný odpočet

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD.


79/1

Ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období s výnimkou podľa odseku 2. Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol alebo do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ak platiteľ nebol povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Ak platiteľovi vznikne nadmerný odpočet v poslednom zdaňovacom období, v ktorom prestal byť platiteľom, nadmerný odpočet daňový úrad vráti do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie. Na účely tohto zákona sa nadmerným odpočtom rozumie prevýšenie celkovej výšky odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie nad celkovou výškou dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane pri dovoze tovaru vyrubenej colným úradom.


Ak platiteľovi vznikol nadmerný odpočet (daň z odpočtu je vyššia ako daň z daňovej povinnosti), správca dane tento nadmerný odpočet vráti až po zápočte tohto nadmerného odpočtu s ďalším zdaňovacím obdobím.

Ak by pri zápočte v ďalšom zdaňovacom období vznikol opäť nadmerný odpočet, potom sa daň z „prvého” nadmerného odpočtu vráti do 30 dní. Ak by pri zápočte v ďalšom zdaňovacom období vznikla vlastná daňová povinnosť (daň z odpočtu by bola nižšia ako daň z daňovej povinnosti), potom sa nadmerný odpočet z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia započíta s touto vlastnou daňovou povinnosťou, výsledkom čoho môže byť nadmerný odpočet, ktorý sa vráti do 30 dní alebo vlastná daňová povinnosť, ktorú je potrebné uhradiť 25. dňa nasledujúceho po započítanom zdaňovacom období. Od 1. 1. 2016 sa ustanovuje lehota na vrátenie nadmerného odpočtu pre prípad, ak platiteľ uplatňuje nadmerný odpočet za posledné zdaňovacie obdobie (zrušenie registrácie).


Platiteľ mal stanovené štvrťročné zdaňovacie obdobie.

Za 1. kvartál mal výsledok daňového priznania nadmerný odpočet:–100 000

Daňové priznanie podal 23. 4.

Za 2. kvartál mal výsledok daňového priznania vlastnú d. pov.:150 000

Daňové priznanie podal 20. 7.

Platiteľovi vznikla povinnosť platiť daň 50 000 (150 000 – 100 000) dňa 25. 7.

Komentár k úprave od 1. 1. 2016

Ustanovila sa lehota na vrátenie nadmerného odpočtu pre prípad, ak platiteľ uplatňuje nadmerný odpočet za posledné zdaňovacie obdobie z dôvodu zrušenia registrácie, kedy sa nadmerný odpočet vráti do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie


79/2

Daňový úrad vráti nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, ak:

a. zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac,

b. platiteľ bol platiteľom najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a

c. platiteľ nemal v období šiestich kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové nedoplatky a colné nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov 29b) v súhrne viac ako 1000 eur.


Platiteľovi je možné vrátiť nadmerný odpočet aj skôr, ako zápočtom (viď predchádzajúce ustanovenie), ale len za dodržania podmienok uvedených v tomto odseku, z čoho vyplýva, že nadmerný odpočet je možné vrátiť skôr len platiteľom, ktorí majú mesačné zdaňovacie obdobie a nemajú nedoplatky na daniach, clách a poistnom.

Ďalšou podmienkou, ktorá musí byť splnená, aby sa nadmerný odpočet vrátil platiteľovi dane do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, je, že ide o platiteľa dane, ktorý bol platiteľom najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. To znamená, že sa posudzuje 12 kalendárnych mesiacov pred kalendárnym mesiacom, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.

Všetky tri podmienky uvedené v § 79 ods. 2 zákona o DPH musia byť splnené súčasne. Ak platiteľ dane tieto podmienky spĺňa, vyznačí túto skutočnosť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Ak platiteľ dane spĺňa zákonom ustanovené podmienky na vrátenie nadmerného odpočtu do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a túto skutočnosť vyznačí v daňovom priznaní, daňový úrad vráti nadmerný odpočet v zákonom ustanovenej lehote. Ak platiteľ dane vyznačí v daňovom priznaní, že spĺňa podmienky na vrátenie nadmerného odpočtu podľa § 79 ods. 2 zákona o DPH, pričom daňový úrad disponuje informáciou, že platiteľ dane má napr. daňové nedoplatky voči daňovému úradu, daňový úrad nadmerný odpočet nevráti v skrátenej lehote.

Ak platiteľ dane nevyznačí v daňovom priznaní, že spĺňa podmienky na vrátenie nadmerného odpočtu podľa § 79 ods. 2 zákona o DPH, na vrátenie nadmerného odpočtu sa uplatní doterajší postup podľa § 79 ods. 1 zákona o DPH.

Zámerom ustanovenia § 79 ods. 2 zákona o DPH je vrátenie nadmerného odpočtu uplatneného v riadnom daňovom priznaní podanom v zákonom ustanovenej lehote. Ak platiteľ dane podá daňové priznanie, v ktorom uplatní nadmerný odpočet a zároveň vyznačí splnenie podmienok na skrátené vrátenie nadmerného odpočtu, po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie, postup podľa § 79 ods. 2 zákona o DPH sa neuplatní.


79/3

Platiteľ, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 2, vyznačí túto skutočnosť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.


79/4

Ak v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu podľa odseku 1 alebo 2 je zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov v podanom daňovom priznaní, výzva na podanie kontrolného výkazu alebo výzva na odstránenie nedostatkov v podanom kontrolnom výkaze, lehota na vrátenie nadmerného odpočtu neplynie odo dňa doručenia výzvy až do dňa odstránenia nedostatkov, alebo do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu, 29ba) pričom nadmerný odpočet sa vráti vo výške určenej v tomto rozhodnutí.


Platiteľ s určeným mesačným zdaňovacím obdobím podal daňové priznanie 26. 3. 2012 na nadmerný odpočet v skrátenej lehote podľa § 79 ods. 2 za zdaňovacie obdobie február 2012 na čiastku 120 000 €. Pri overovaní pravdivosti údajov podaného daňového priznania bolo zistené, že platiteľ mal nesprávne uvedený názov

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk