dnes je 25.10.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 76 Uchovávanie faktúr

2.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

17.7 Komentár k ZDPH § 76 Uchovávanie faktúr


76/1

Platiteľ je povinný uchovávať

a. kópie faktúr, ktoré vyhotovil alebo ktoré vyhotovil v jeho mene a na jeho účet odberateľ alebo tretia osoba, a prijaté faktúry vyhotovené zdaniteľnou osobou alebo treťou osobou v jej mene a na jej účet po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,

b. prijaté faktúry vzťahujúce sa na investičný majetok uvedený v§ 54 ods. 2písm. b) a c) do konca obdobia na úpravu odpočítanej dane podľa§ 54a54a,

c. dovozné doklady a vývozné doklady potvrdené colným orgánom do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú.

 

Účinnosť od 1.1.2013


76/2

Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je povinná uchovávať

a. kópie faktúr podľa§ 72 ods. 2, ktoré vyhotovila alebo ktoré vyhotovil v jej mene a na jej účet odberateľ alebo tretia osoba, po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,

b. prijaté faktúry vzťahujúce sa na tovary a služby, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň, po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

 

Účinnosť od 1.1.2013


76/3

Právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, je povinná uchovávať prijaté faktúry vzťahujúce sa na tovary a služby, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň, po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

 

Účinnosť od 1.1.2013


76/4

Každá osoba, ktorá predá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu, a každá osoba, ktorá kúpi nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, je povinná uchovať faktúru o predaji alebo kúpe nového dopravného prostriedku po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom došlo k predaju alebo kúpe.

 

Účinnosť od 1.1.2013


76/5

Zdaniteľná osoba, ktorá uchováva faktúry elektronicky, je povinná umožniť daňovému úradu na účely kontroly prístup k týmto faktúram, ich sťahovanie a používanie.

 

Účinnosť od 1.1.2013


76/6

Elektronickým uchovávaním faktúry sa rozumie uloženie údajov vykonané prostredníctvom elektronického zariadenia na spracovanie vrátane digitálnej kompresie a uchovávanie údajov použitím drôtových, rádiových, optických alebo iných elektromagnetických prostriedkov.

 

Účinnosť od 1.1.2013

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk