dnes je 30.10.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 71 Faktúra

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.2 Komentár k ZDPH § 71 Faktúra

Ing. Alžbeta Hermanová


71/1a

(1) Na účely tohto zákona

a) faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry,

 

Účinnosť od 1.1.2013


Z uvedeného znenia vyplýva, že za faktúru sa môže považovať aj iný doklad ako faktúra, napr. zmluva, dohoda, a pod.. avšak musí obsahovať údaje v zmysle§ 74.


71/1b

b) elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje údaje podľa§ 74a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte; elektronickú faktúru možno vydať len so súhlasom príjemcu tovaru alebo služby,

 

Účinnosť od 1.1.2013


Popri všeobecnej definícii faktúry v odseku 1 písm. a) je osobitne definovaná elektronická faktúra v písm. b), ktorej vydanie, na rozdiel od papierovej faktúry,podlieha súhlasu zo strany príjemcu. Súhlas príjemcu sa vyžaduje z dôvodu odlišných technológií používaných dodávateľom a príjemcom pre zasielanie a prijatie faktúry, ale aj z dôvodu zabezpečenia vierohodnosti pôvodu a neporušenosti obsahu faktúry. Samostatne je elektronická faktúra definovaná aj kvôli osobitným podmienkam, vzťahujúcim sa na jej uchovávanie (§ 76 ods. 5).


71/1c

c) vierohodnosťou pôvodu faktúry sa rozumie potvrdenie totožnosti dodávateľa tovaru alebo služby alebo osoby, ktorá v mene dodávateľa vyhotovila faktúru,

 

Účinnosť od 1.1.2013


Vierohodnosť pôvodu faktúry podľa odseku 1 písm. c) znamená, že faktúra bola vydaná dodávateľom alebo inou osobou v jeho mene, pričom povinnosť zabezpečiť vierohodnosť pôvodu má nielen dodávateľ, ale aj príjemca tovaru alebo služby. Ak dodávateľ vydáva faktúru, zabezpečenie vierohodnosti pôvodu preukazuje napr. záznamom faktúry v účtovnej evidencii. Ak faktúru namiesto neho vydáva odberateľ, dodávateľ preukazuje zabezpečenie vierohodnosti pôvodu aj inými podpornými dokumentmi, napr. zmluvou o vyhotovovaní faktúr.


71/1d

d) neporušenosťou obsahu faktúry sa rozumie zachovanie obsahu faktúry,

 

Účinnosť od 1.1.2013


Neporušenosť obsahu podľa odseku 1 písm. d) znamená, že obsah faktúry nebol zmenený, pričom zmena elektrického formátu pri konvertovaní elektronickej faktúry, napríklad pre potreby jej uchovávania, sa za zásah do obsahu faktúry nepovažuje. Aj neporušenosť obsahu musia zabezpečiť obaja, dodávateľ aj príjemca faktúry, buď každý samostatne, alebo spoločne, napr. s použitím technológií ako je EDI.


71/1e

e) elektronickou výmenou údajov sa rozumie prenos údajov elektronickou formou z počítača do počítača s využitím schválenej normy štruktúry odkazu elektronickej výmeny.

 

Účinnosť od 1.1.2013


71/2

Za faktúru sa považuje aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje.

 

Účinnosť od 1.1.2013


Ak sa pôvodná faktúra opravuje či už z dôvodu opravy základu dane podľa§ 25, alebo z iného dôvodu, považuje sa za faktúru.


71/3

Zdaniteľná osoba je povinná zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry od jej vydania do konca obdobia na uchovávanie faktúry. Ako spôsob zabezpečenia vierohodnosti pôvodu, neporušenosti obsahu a čitateľnosti faktúry možno použiť

a. kontrolné mechanizmy podnikových procesov, ktoré spoľahlivo zabezpečia priraditeľnosť faktúry k dokumentom súvisiacim s dodaním tovaru alebo služby,

b. zaručený elektronický podpis podľa osobitného predpisu29) alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho použitie zaručeného elektronického podpisu,

c. elektronickú výmenu údajov, ak zmluva týkajúca sa tejto výmeny ustanoví použitie postupov zabezpečujúcich vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov,

d. iný spôsob zabezpečujúci vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry.

 

Účinnosť od 1.1.2013


Podľa odseku 3 kedykoľvek, od vydania faktúry až do konca lehoty na uchovávanie faktúr(minimálne 10 rokov, pri nehnuteľnostiach 20 rokov), musia zdaniteľné osoby vedieť preukázať zabezpečenie vierohodnosti pôvodu, neporušenosti obsahu a čitateľnosti faktúry.

Faktúry musia byť ľudsky čitateľné, elektronické faktúry v podobe štruktúrovaných správ, ako napríklad XML, sa považujú za ľudsky čitateľné až po ich konverzii do formátu, ktorý vie človek prečítať.

Zdaniteľné osoby si môžu zvoliť ľubovoľný spôsob zabezpečenia vierohodnosti pôvodu, neporušenosti obsahu a čitateľnosti faktúry, pričom proces pre papierové aj elektronické faktúry podľa odseku 3 písm. a) a technológie pre elektronické faktúry, uvedené v písm. b) a c), sú uvedené len ako príklady, ktoré by nemali zdaniteľné osoby odradiť od výberu iných procesov a technológií, pokiaľ splnia stanovené podmienky.

Kontrolné mechanizmy podnikových procesov podľa odseku 3 písm. a) predstavujú proces vytvorený, riadený a aktualizovaný zodpovednými osobami, na základe ktorého zdaniteľná osoba poskytuje spoľahlivú záruku o zabezpečení vierohodnosti pôvodu, neporušenosti obsahu a čitateľnosti faktúry. Mali by byť primerané k veľkosti, aktivitám a typu spoločnosti a zohľadniť počet a hodnotu uskutočnených transakcií. Príkladom uskutočňovania kontrolných mechanizmov podnikových procesov, ktoré zabezpečia vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry, je napr. párovanie podporných dokumentov s faktúrou, pričom je z nich zrejmé, že údaje uvedené na faktúre sú rovnaké ako na podporných dokumentoch prináležiacich k dodávke tovaru alebo služby. U dodávateľa by faktúra mala byť pripojená napr. k objednávke, k potvrdeniu o vydaní tovaru, jeho preprave a k príjmu platby, u príjemcu by mala byť spojená s potvrdením o schválení objednávky, s dodacím listom, potvrdením o úhrade platby, príjme tovaru na sklad.

 • Elektronické faktúry


Za elektronickú faktúru je možné považovať každú faktúru, ktorá obsahuje údaje podľa§ 74novelizovaného zákona o DPH, a ktorá je výlučne zasielaná elektronicky. Jej formy môžu byť nasledovné:

 • so zaručeným elektronickým podpisom,

 • elektronická výmena údajov EDI,

 • obyčajný elektronický podpis v kombinácii s kontrolným mechanizmom podnikových procesov ,

 • umiestnenie faktúry na webstránke alebo webportáli,

 • oskenovaná „papierová“ faktúra zaslaná e-mailom vo formáte PDF,

 • faktúra zaslaná faxom.

Z uvedeného vyplýva, že druh elektronického formátu nie je dôležitý, ale skutočnosť, že faktúra je v rovnakej forme pri odosielaní u dodávateľa ako aj pri prijímaní u odberateľa.

Ak chce dodávateľ zaslať faktúru elektronickou cestou, musí mať:

 • Súhlas príjemcu bez ohľadu na formu súhlasu (písomne, e-mailom, úhradou elektronickej faktúry) za podmienky, že dodávateľ má vedomosť o možnosti zákazníka prijímať faktúru elektronickou formou.

 • Vierohodný pôvod (ide o skutočný obchod, čo predstavuje okrem reality plnenia aj účtovanie o dodaní tovaru alebo služby, schopnosť priradenia faktúry k podporným účtovným dokladom ako je výdajka u dodávateľa, výpis z bankového účtu o prijatí platby a odberateľ musí preukázať, že faktúra pochádza od dodávateľa napr. formou e-mailu, webu, a pod. a rovnako musí preukázať priradenie danej faktúry k podporným účtovným dokladom – príjemka na sklad, výpis z účtu o zaplatení, pričom tak u dodávateľa ako aj odberateľa nie je podmienka, aby tieto doklady tvorili neoddeliteľnú súčasť zaúčtovanej faktúry – uvedené podklady sú uvedené ako príklad pri dodávkach tovarov).

 • Neporušený obsah – čo znamená, že obsah (nie konvertovanie formátu) faktúry nesmie byť pozmenený.

 • Čitateľnosť – to znamená, že musí byť konvertovaná do formátu, ktorý je čitateľný (napr. z formátu XML, EDI a pod.).

  • Oskenovaná faktúra


Príklad

Ak sa faktúra vytlačí z účtovného systému do papierovej podoby a následne sa

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk