dnes je 7.8.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 69aa Daňový zástupca pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu alebo tretieho štátu

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.1.1.1 Komentár k ZDPH § 69aa Daňový zástupca pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu alebo tretieho štátu

Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer


§ 69aa

(1) Zahraničná osoba, ktorá nadobúda tovar v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 na účel jeho dodania s oslobodením od dane podľa § 43 alebo § 47 alebo dodania formou zásielkového predaja s miestom dodania v inom členskom štáte, sa môže dať zastúpiť daňovým zástupcom, ak

a) tieto dodania tovaru zahraničná osoba uskutočňuje výlučne prostredníctvom využitia elektronického komunikačného rozhrania ako je elektronické trhovisko, elektronická platforma, elektronický portál alebo podobný elektronický prostriedok,

b) nie je platiteľom podľa tohto zákona a

c) nedodáva tovar alebo službu, pri ktorej by jej vznikla povinnosť platiť splatnú daň v tuzemsku, keby mala postavenie platiteľa podľa tohto zákona.

(2) Daňový zástupca môže zastupovať zahraničnú osobu podľa odseku 1 len vo veci nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a jeho následného dodania s oslobodením od dane podľa § 43 alebo § 47 alebo jeho následného dodania formou zásielkového predaja s miestom dodania v inom členskom štáte. Zahraničná osoba môže byť zastúpená vo veci podľa prvej vety len jedným daňovým zástupcom.

(3) Daňovým zástupcom podľa odseku 2 môže byť len zdaniteľná osoba so sídlom alebo bydliskom v tuzemsku a na zastupovanie zahraničnej osoby musí mať udelené písomné plnomocenstvo a musí mať pridelené osobitné identifikačné číslo pre daň Daňovým úradom Bratislava.

(4) Daňový zástupca podľa odseku 2 má práva a povinnosti zastúpenej zahraničnej osoby vyplývajúce jej z tohto zákona a osobitného predpisu33) v rozsahu, v akom koná za zastúpenú zahraničnú osobu.

(5) Písomné plnomocenstvo podľa odseku 3 musí obsahovať

a) vyhlásenie zahraničnej osoby, že splnomocňuje daňového zástupcu na konanie podľa odseku 2 v jej mene a na jej účet,

b) splnomocnenie daňového zástupcu na podanie daňového priznania, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu,

c) vyhlásenie zahraničnej osoby, že nie je platiteľom podľa tohto zákona,

d) deň nadobudnutia účinnosti plnomocenstva.

(6) Daňový úrad Bratislava vydá na žiadosť zdaniteľnej osoby najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti osobitné osvedčenie o pridelení osobitného identifikačného čísla pre daň, pod ktorým táto zdaniteľná osoba bude ako daňový zástupca podľa odseku 2 konať v mene a na účet zastúpenej zahraničnej osoby. Pod týmto osobitným identifikačným číslom pre daň môže daňový zástupca podľa odseku 2 konať v mene a na účet viacerých zahraničných osôb. Žiadosť podľa prvej vety sa podáva na tlačive, ktorého vzor zverejní finančné riaditeľstvo na portáli Finančnej správy .

(7) Daňový zástupca podľa odseku 2 je povinný písomne oznámiť Daňovému úradu Bratislava meno a priezvisko alebo názov zastúpenej zahraničnej osoby a adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava, a to do desiatich dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo udelené plnomocenstvo podľa odseku 3, a do desiatich dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo podľa odseku 3. Oznámenie podľa prvej vety sa podáva na tlačive, ktorého vzor zverejní finančné riaditeľstvo na portáli Finančnej správy.

(8) Daňový zástupca podľa odseku 2 je povinný viesť záznamy osobitne za každú zastúpenú zahraničnú osobu podľa jednotlivých zdaňovacích období, v ktorých uvádza tieto údaje:

a) meno a priezvisko alebo názov zastúpenej zahraničnej osoby a adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava,

b) základ dane pri jednotlivých nadobudnutiach tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11, sumu dane a odpočítanie dane z tohto tovaru,

c) základ dane pri jednotlivých dodaniach tovaru s oslobodením od dane podľa § 43 alebo § 47,

d) základ dane pri jednotlivých dodaniach tovaru formou zásielkového predaja v členení podľa miesta dodania v inom členskom štáte.

(9) Zdaňovacím obdobím zastúpenej zahraničnej osoby je kalendárny mesiac. Daňový zástupca podľa odseku 2 je povinný podať za zastúpené zahraničné osoby jedno spoločné daňové priznanie, jeden spoločný kontrolný výkaz a jeden spoločný súhrnný výkaz, v ktorých uvádza údaje za všetky zastúpené zahraničné osoby; súhrnný výkaz je povinný podávať za obdobie kalendárneho mesiaca.

(10) Ak zahraničná osoba zastúpená daňovým zástupcom podľa odseku 2 má dodať v tuzemsku tovar alebo službu a týmto dodaním by prestala plniť podmienku podľa odseku 1 písm. c), je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 5 alebo § 6 a písomne odvolať plnomocenstvo udelené podľa odseku 3 najneskôr ku dňu, ktorý predchádza dňu dodania tohto tovaru alebo služby.

(11) Daňový zástupca podľa odseku 2 zodpovedá spoločne a nerozdielne za daň z dodaných tovarov podľa odseku 10, ak pri ich nadobudnutí v tuzemsku z iného členského štátu zastupoval zahraničnú osobu a v čase ich dodania nebolo písomne odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo.

(12) Ak zahraničná osoba zastúpená daňovým zástupcom podľa odseku 2 dodá v tuzemsku tovar alebo službu a týmto dodaním prestane plniť podmienku podľa odseku 1 písm. c) a písomne neodvolá plnomocenstvo podľa odseku 3 najneskôr ku dňu, ktorý predchádza dňu dodania tohto tovaru alebo služby, Daňový úrad Bratislava uloží tejto zahraničnej osobe pokutu do výšky 10 000 eur.

(13) Daňový úrad Bratislava odníme daňovému zástupcovi podľa odseku 2 osobitné osvedčenie o pridelení osobitného identifikačného čísla pre daň, ak daňový zástupca požiada o jeho odňatie.

(14) Daňový úrad Bratislava môže odňať daňovému zástupcovi podľa odseku 2 osobitné osvedčenie o pridelení osobitného identifikačného čísla pre daň, ak daňový zástupca

a) opakovane poruší povinnosti podľa odseku 7, odseku 8 alebo odseku 9,

b) v období 12 kalendárnych mesiacov nezastupoval žiadnu zahraničnú osobu alebo

c) nebol oprávnený konať za zahraničnú osobu na základe plnomocenstva podľa odseku 3.


Za § 69a sa vkladá § 69aa, ktorý vrátane nadpisu znie: Daňový zástupca pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu alebo tretieho štátu (§ 69aa má až 14 odstavcov, v ktorých sú upravené povinnosti zahraničnej osoby a daňového zástupcu a splnenie podmienok pre využitie daňového zástupcu)

Daňový zástupca môže zastupovať zahraničnú osobu podľa odseku 1 len vo veci nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a jeho následného dodania s oslobodením od dane podľa § 43 alebo § 47 alebo jeho následného dodania formou zásielkového predaja s miestom dodania v inom členskom štáte. Zahraničná osoba môže byť zastúpená vo veci podľa prvej vety odseku 1 len jedným daňovým zástupcom.

Podľa v súčasnosti platného zákona o DPH platného do 31.12.2017 sa zahraničná osoba mohla dať zastúpiť daňovým zástupcom len vo veci uplatnenia oslobodenia od dane pri dovoze tovaru podľa § 48 ods. 3 zákona o DPH.

Od 1.1.2018 na základe článku 204 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty je zavedený inštitút osobitného daňového zastúpenia pre zahraničnú osobu pre prípad, ak zahraničná osoba nadobúda tovar v tuzemsku z iného členského štátu a tento tovar nadobúda na účely jeho dodania do iného členského štátu s oslobodením od DPH podľa § 43 zákona o DPH alebo na účely jeho vývozu s oslobodení od DPH podľa § 47 zákona o DPH, alebo na

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk