dnes je 26.9.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 68b Osobitná úprava uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby, ktoré dodávajú zdaniteľné osoby usadené na území Európskej únie, ale neusadené v členskom štáte spotreby

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.2 Komentár k ZDPH § 68b Osobitná úprava uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby, ktoré dodávajú zdaniteľné osoby usadené na území Európskej únie, ale neusadené v členskom štáte spotreby

Ing. Alžbeta Hermanová


68b/1

Na účely tohto ustanovenia sa rozumie

 1. zdaniteľnou osobou neusadenou v členskom štáte spotreby zdaniteľná osoba, ktorá má na území Európskej únie sídlo alebo prevádzkareň a nemá sídlo ani prevádzkareň v členskom štáte spotreby,

 2. členským štátom identifikácie členský štát, v ktorom má zdaniteľná osoba sídlo, a ak nemá sídlo na území Európskej únie, členský štát, v ktorom má prevádzkareň; ak zdaniteľná osoba nemá sídlo na území Európskej únie a má na území Európskej únie viac ako jednu prevádzkareň, rozumie sa členským štátom identifikácie členský štát, v ktorom má prevádzkareň a ktorý si zvolí pre oznámenie, že bude uplatňovať osobitnú úpravu podľa tohto ustanovenia.68b/2

Ak sa zdaniteľná osoba neusadená v členskom štáte spotreby, ktorá dodáva služby podľa § 68 písm. a) až c) osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a má sídlo, bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v členskom štáte spotreby, rozhodne pre uplatňovanie osobitnej úpravy v tuzemsku ako členskom štáte identifikácie, oznámi daňovému úradu začatie tejto činnosti. Daňový úrad oznámi tejto zdaniteľnej osobe, že jej povoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy.68b/3

Ak zdaniteľná osoba nespĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy, daňový úrad vydá rozhodnutie o tom, že jej nepovoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy; proti tomuto rozhodnutiu môže zdaniteľná osoba podať odvolanie elektronickými prostriedkami. Na odvolanie sa primerane použije osobitný predpis.33)68b/4

Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 sa nesmie identifikovať na uplatňovanie osobitnej úpravy v inom členskom štáte.68b/5

Pri uplatňovaní osobitnej úpravy používa zdaniteľná osoba podľa odseku 2 identifikačné číslo pre daň, ktoré jej bolo pridelené v tuzemsku podľa § 4, § 4b, § 7 alebo § 7a.68b/6

Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná uplatňovať osobitnú úpravu na všetky služby podľa § 68 písm. a) až c) dodané na území Európskej únie.68b/7

Ak zdaniteľnej osobe, ktorá nemá sídlo na území Európskej únie, ale má na území Európskej únie viac ako jednu prevádzkareň, daňový úrad povolil uplatňovanie osobitnej úpravy, je táto zdaniteľná osoba povinná uplatňovať osobitnú úpravu do konca druhého kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom začala uplatňovať osobitnú úpravu.68b/8

Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná oznámiť daňovému úradu skončenie činnosti alebo zmenu činnosti v takom rozsahu, že ďalej nebude spĺňať podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy.68b/9

Daňový úrad zruší zdaniteľnej osobe podľa odseku 2 povolenie uplatňovať osobitnú úpravu, ak

 1. táto zdaniteľná osoba oznámi daňovému úradu, že už nedodáva služby podľa § 68 písm. a) až c),

 2. možno predpokladať, že táto zdaniteľná osoba skončila činnosť, na ktorú sa vzťahuje osobitná úprava,

 3. táto zdaniteľná osoba už nespĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy alebo

 4. táto zdaniteľná osoba opakovane porušuje povinnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy.68b/10

Daňový úrad o zrušení povolenia podľa odseku 9 vydá rozhodnutie; proti tomuto rozhodnutiu môže zdaniteľná osoba podľa odseku 2 podať odvolanie. Na odvolanie sa primerane použije osobitný predpis.33)68b/11

Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná podať daňové priznanie podľa § 68 písm. e) za každý kalendárny štvrťrok, a to aj vtedy, ak služby podľa § 68 písm. a) až c) neboli dodané. Daňové priznanie sa podáva do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa daňové priznanie podáva. Ak koniec lehoty na podanie daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň.68b/12

Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná v daňovom priznaní uviesť

 1. identifikačné číslo pre daň a

 2. celkovú hodnotu služieb podľa § 68 písm. a) až c) bez dane dodaných v kalendárnom štvrťroku, výšku dane pre každú sadzbu dane a sadzbu dane, a to v členení podľa členských štátov spotreby, v ktorých vznikla daňová povinnosť, a celkovú výšku splatnej dane.68b/13

Ak má zdaniteľná osoba podľa odseku 2 jednu alebo viac prevádzkarní v iných členských štátoch, z ktorých dodáva služby podľa § 68 písm. a) až c), na ktoré sa vzťahuje osobitná úprava, v daňovom priznaní je povinná okrem údajov podľa odseku 12 uviesť pre každý členský štát, v ktorom má prevádzkareň, identifikačné číslo pre daň alebo daňové registračné číslo prevádzkarne v inom členskom štáte a celkovú hodnotu služieb podľa § 68 písm. a) až c) bez dane v členení podľa jednotlivých členských štátov spotreby.68b/14

Sumy v daňovom priznaní uvádza zdaniteľná osoba podľa odseku 2 v eurách. Ak sa úhrada za dodané služby podľa § 68 písm. a) až c) uskutoční v inej mene ako v eurách, použije sa na prepočet tejto úhrady na eurá referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska5a) platný posledný deň kalendárneho štvrťroka alebo nasledujúci deň, ak nebol v posledný deň kalendárneho štvrťroka tento kurz určený a vyhlásený.68b/15

Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná zaplatiť daň v eurách do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka. Ak koniec lehoty na zaplatenie dane pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň. Za deň platby sa považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet správcu dane.68b/16

Platba dane podľa odseku 15 sa vykoná na príslušný účet správcu dane.68b/17

Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná viesť záznamy o dodaných službách, pri ktorých uplatnila osobitnú úpravu, v takom rozsahu, aby správca dane v členskom štáte spotreby mohol preveriť správnosť výšky dane uvedenej v daňovom priznaní, a uchovávať záznamy po dobu desiatich rokov od konca roka, v ktorom dodala služby podľa § 68 písm. a) až c). Táto zdaniteľná osoba je povinná na požiadanie elektronickými prostriedkami sprístupniť evidenciu daňovému úradu a správcovi dane v členskom štáte spotreby.68b/18

Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je osobou oprávnenou na podanie žiadosti o vrátenie dane podľa § 55f a 55g uplatnenej pri tovaroch a službách, ktoré súvisia s dodaním služieb podľa § 68 písm. a) až c) v inom členskom štáte, a ak táto zdaniteľná osoba v členskom štáte spotreby vykonáva aj činnosti, na ktoré sa osobitná úprava neuplatňuje a v súvislosti s ktorými je registrovaná na účely dane, uplatňuje právo na odpočítanie dane v daňovom priznaní, ktoré podáva v členskom štáte spotreby.68b/19

Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 doručuje písomnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy daňovému úradu elektronickými prostriedkami podľa osobitného predpisu.28ab)68b/20

Daňový úrad doručuje písomnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy zdaniteľnej osobe podľa odseku 2 elektronickými prostriedkami. Písomnosti sa považujú za doručené dňom odoslania dátovej správy na elektronickú adresu uvedenú v oznámení o začatí činnosti.
Príklad č. 1

Ucelený príklad slovenského platiteľa, ktorý poskytuje elektronické služby nezdaniteľným osobám v tuzemsku, ale aj v IČŠ:

Platiteľ dane so štvrťročným zdaňovacím obdobím má sídlo v SR a stálu prevádzkareň aj v ČR. Poskytuje elektronické služby pre súkromné osoby žijúce v SR, v ČR, v Poľsku, v Nemecku, vo Francúzsku, vo Veľkej Británii a v Taliansku. Jednotné kontaktné miesto (JKM) si zvolil SR, nakoľko má sídlo v SR.

Platiteľ dane sa rozhodol uplatňovať osobitný režim MOSS v SR. Dňa 5. 12. 2014 (v zmysle prechodného ustanovenia § 85kc ods. 4) elektronicky oznámi správcovi dane začatie tejto činnosti. (vzor elektronického oznámenia bude prístupné na webovej stránke sídla FSSR).

Zabezpečenie elektronickej komunikácie bude do informačného systému sa zaistí prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu alebo Dohodou so správcom dane na elektronické doručovanie. Komunikácia so správcom dane bude obojstranne elektronická, pričom správca dane bude doručovať písomnosti na e-mailovú adresu uvedenú v oznámení – žiadosti o  identifikáciu do osobitnej úpravy, pričom za doručenú sa bude považovať odoslanie z informačného systému správcu dane do e-mailovej schránky zdaniteľnej osoby.

Správca dane preverí skutočnosti uvedené v oznámení a oznámi platiteľovi, že mu povoľuje osobitný režim MOSS. Oznámenie bude obsahovať pridelené IČ DPH (ktoré bude totožné s už prideleným IČ DPH, používaným pre bežný režim dane.) a číslo účtu, na ktorý sa bude daň uhrádzať. V prípade, ak by neboli splnené podmienky pre uplatňovanie MOSS, vydá správca rozhodnutie, ktorým nepovolí osobitný režim MOSS. V takom prípade sa platiteľ dane môže odvolať v zmysle § 72 Daňového poriadku.

V prípade osobitnej úpravy MOSS platiteľ dane musí uplatňovať tento režim po dobu dvoch kalendárnych rokov od roka, v ktorom začal uplatňovať osobitnú úpravu MOSS, t.j. do konca roku 2017.

Vzhľadom k tomu, že platiteľ poskytuje elektronické služby aj tuzemským nezdaniteľným osobám, pri týchto službách použije bežný režim dane, t.j. predmetné služby bude zdaňovať v SR a uvádzať ich v riadnom daňovom priznaní.

Osobitné daňové priznanie podáva do 20.4.2015.

V daňovom priznaní uvedie:

 • svoje IČ DPH,

 • a celkovú hodnotu dodaných služieb bez dane za 1. štvrťrok v členení podľa jednotlivých štátov spotreby,

 • výšku dane štátu spotreby,

 • sadzbu dane štátu spotreby,

 • celkovú výšku splatnej dane,

 • keďže platiteľ miesto dodania poskytnutých elek. služieb dodaných do ČR je ČR, kde má slovenský platiteľ aj prevádzkareň, 1. daňové priznanie podá v ČR a riadne daňové priznanie podá v SR (ak uskutočňuje klasické dodávky v SR. Ďalej podá osobitné daňové priznanie, v ktorom uvedie  celkovú hodnotu dodaných služieb bez dane za 1. štvrťrok v členení podľa jednotlivých štátov spotreby – t.j. do PL, DE, FR, GB a IT. Elektronické služby dodané do ČR pre nezdaniteľné osoby uvedie cez riadne daňové priznanie v ČR.

Sumy v osobitnom daňovom priznaní uvádza zdaniteľná osoba v eurách. Ak sa úhrada za dodané služby podľa § 68 písm. a) až c) uskutoční v inej mene ako v eurách, použije sa na prepočet tejto úhrady na eurá referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska5a) platný posledný deň kalendárneho štvrťroka alebo nasledujúci deň, ak nebol v posledný deň kalendárneho štvrťroka tento kurz určený a vyhlásený.

Daň uhradí do 20.4.2015 na príslušný účet slovenského správcu dane.

Platiteľ dane si bude viesť osobitné záznamy o dodaní služieb v štáte spotreby tak, aby správca dane zo štátu spotreby vedel

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk