dnes je 30.11.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 67 Osobitná úprava uplatňovania dane pri investičnom zlate

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.3 Komentár k ZDPH § 67 Osobitná úprava uplatňovania dane pri investičnom zlate

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD.


67/1

Na účely tohto ustanovenia investičným zlatom:

a. je zlato vo forme prútu alebo tehly, ktorého hmotnosť akceptuje trh drahých kovov a ktoré má rýdzosť 995 tisícin a viac,

b. sú zlaté mince, ktoré majú rýdzosť 900 tisícin a viac a boli razené po roku 1800 a sú alebo boli zákonným platidlom v krajine pôvodu a predávajú sa za cenu, ktorá nepresahuje trhovú hodnotu zlata obsiahnutú v minciach viac než o 80 %.


67/2

Národná banka Slovenska vydáva zoznam zlatých mincí, ktoré spĺňajú kritériá podľa odseku 1 písm. b). Zoznam bude uverejnený vo Vestníku Národnej banky Slovenska. Národná banka Slovenska informuje každoročne do 1. júla Európsku komisiu o zlatých minciach, ktoré sa obchodujú v Slovenskej republike.


67/3

Od dane je oslobodené dodanie investičného zlata, nadobudnutie investičného zlata z iného členského štátu a dovoz investičného zlata vrátane investičného zlata vo forme certifikátu na alokované alebo nealokované zlato alebo obchodovaného na účet zlata vrátane pôžičiek v zlate a swapových obchodov, ktoré obsahujú vlastnícke práva alebo iné práva týkajúce sa investičného zlata, ako aj obchody týkajúce sa investičného zlata zahŕňajúce futurity a forwardy, ktoré vedú k prevodu vlastníckych práv alebo iných práv týkajúcich sa investičného zlata. Sprostredkovanie dodania investičného zlata v mene a na účet inej osoby je oslobodené od dane.


67/4

Platiteľ, ktorý vyrába investičné zlato alebo pretvára zlato na investičné zlato, môže sa rozhodnúť, že dodanie investičného zlata inému platiteľovi bude zdaňovať. Sprostredkovanie dodania investičného zlata v mene a na účet inej osoby môže byť tiež zdaňované, ak sa toto sprostredkovanie týka dodania investičného zlata, ktorého dodanie sa platiteľ rozhodol zdaňovať.


67/5

Platiteľ, ktorý dodáva investičné zlato oslobodené od dane, môže odpočítať daň:

a. ním uplatnenú pri dodaní investičného zlata iným platiteľom, ktorý využil možnosť zdanenia podľa ods. 4,

b. voči nemu uplatnenú pri dodaní iného ako investičného zlata iným platiteľom, ktoré je ním alebo na jeho účet následne pretvorené na investičné zlato,

c. ním uplatnenú pri nadobudnutí iného ako investičného zlata v tuzemsku z iného členského štátu, ktoré je ním alebo na jeho účet následne pretvorené na investičné zlato,

d. zaplatenú colnému úradu alebo ním uplatnenú pri dovoze iného ako investičného zlata, ktoré je ním alebo na jeho účet následne pretvorené na investičné zlato,

e. voči nemu uplatnenú pri dodaní služieb iným platiteľom, ktoré spočívali v zmene podoby hmotnosti alebo rýdzosti zlata vrátane investičného zlata.

Od 1. 10. 2012


67/6

Platiteľ, ktorý vyrába investičné zlato alebo pretvára zlato na investičné zlato, môže odpočítať daň z tovarov a služieb prijatých na túto činnosť.


„Hmotnosť akceptovanú na trhu s drahými kovmi” definuje článok 56 Nariadenia Rady (ES) č. 282/2011, ktoré je účinné od 1. 7. 2011 (ďalej „nariadenie”). V zmysle cit. ustanovenia, hmotnosti akceptované na trhu s drahými kovmi pokrývajú prinajmenšom jednotky a obchodované hmotnosti, ktoré sa nachádzajú v prílohe č. III cit. nariadenia. V prílohe III nariadenia je určená minimálna definícia hmotností všeobecne akceptovaných na trhu s drahými kovmi a tieto „váhy”, resp. hmotnosti a jednotky musí každý členský štát akceptovať aj pri investičnom zlate. Nariadenie má konkrétny priamy dosah na každého, čo znamená, že je priamo aplikovateľné a záväzné v celom rozsahu vo všetkých členských štátoch bez potreby akejkoľvek legislatívnej úpravy na jeho zavedenie na úrovni členských štátov. Rýdzosť zlata sa označuje napr. puncom, certifikátom.

Platiteľ dane pri dodaní zlata, ktoré spĺňa definíciu investičného zlata, má povinnosť postupovať podľa osobitnej úpravy (§ 67 zákona o DPH), a to bez ohľadu na skutočnosť za akým účelom sa investičné zlato kupuje. Zlato, ktoré nezodpovedá kritériám uvedeným v § 67 ods.1 písm. a) zákona o DPH sa nepovažuje na účely zákona o DPH za investičné zlato a na dodanie takéhoto zlata sa nevzťahuje osobitná úprava uplatňovania dane. Pri dodaní iného ako investičného zlata sa uplatňuje bežný režim dane.

V zmysle § 67 ods. 3 zákona o DPH od dane je oslobodené dodanie investičného zlata, nadobudnutie investičného zlata z iného členského štátu a dovoz investičného zlata vrátane investičného zlata vo forme certifikátu na alokované alebo nealokované zlato alebo obchodovaného na účet zlata vrátane pôžičiek v zlate a swapových obchodov, ktoré obsahujú vlastnícke práva alebo iné práva týkajúce sa investičného zlata, ako aj obchody týkajúce sa investičného zlata zahŕňajúce futurity a forwardy, ktoré vedú k prevodu vlastníckych práv alebo iných práv týkajúcich sa investičného zlata. Oslobodené od dane je aj sprostredkovanie dodania investičného zlata v mene a na účet inej osoby.

Platiteľ dane, ktorý dodá v tuzemsku investičné zlato oslobodené od dane a službu sprostredkovania oslobodenú od dane podľa § 67 ods. 3 zákona o DPH, musí podľa § 71 ods. 7 zákona o DPH uviesť odkaz na § 67 ods. 3 zákona o DPH alebo na článok 346 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej „smernica Rady 2006/112/ES”), alebo informáciu, že dodáva investičné zlato oslobodené od dane.

Dodanie investičného zlata do iného členského štátu osobe identifikovanej pre daň a dodanie investičného zlata do miesta určenia v treťom štáte (vývoz) sa prednostne posudzuje ako dodanie oslobodené od dane podľa § 67 ods. 3 zákona o DPH. Z uvedeného vyplýva, že platiteľ dane, ktorý dodáva investičné zlato do iného členského štátu osobe identifikovanej pre daň neuvádza toto dodanie do daňového priznania ako dodanie oslobodené od dane podľa § 43 zákona o DPH a ani do súhrnného výkazu. Pri dodaní investičného zlata z tuzemska do iného členského štátu faktúra musí obsahovať odkaz na § 67 ods. 3 zákona o DPH alebo na článok 346 smernice Rady 2006/112/ES alebo informáciu, že investičné zlato je oslobodené od dane. Dodanie investičného zlata do miesta určenia v treťom štáte sa neposudzuje podľa § 47 zákona o DPH a v daňovom priznaní sa nevykazuje ako vývoz tovaru. Uvedené však neznamená, že napr. v rámci výkonu daňovej kontroly, resp. miestneho zisťovania platiteľ dane na požiadanie správcu dane nepreukazuje, že investičné zlato bolo napr. dodané do iného členského štátu alebo do tretích štátov.

Dodanie investičného zlata, nadobudnutie investičného zlata v tuzemsku z iného členského štátu, dovoz investičného zlata a sprostredkovanie dodania investičného zlata v mene a na účet inej osoby je v princípe oslobodené od dane (§ 67 ods. 3 zákona o DPH). Len platiteľ dane, ktorý vyrába investičné zlato alebo pretvára zlato na investičné zlato pri dodaní tohto investičného zlata inému platiteľovi dane, sa môže rozhodnúť, že dodanie tohto zlata bude zdaňovať podľa § 67 ods. 4 zákona o DPH. Poskytnutie služby sprostredkovania dodania investičného zlata platiteľom dane je vždy oslobodené od dane podľa § 67 ods. 3 zákona o DPH, ak toto sprostredkovanie sa týka dodania investičného zlata, ktorého dodanie u platiteľa dane je oslobodené od dane.

Zákon o DPH jednoznačne ustanovuje, v ktorých prípadoch sa môže osoba, ktorá vyrába investičné zlato alebo pretvára zlato na investičné zlato, rozhodnúť, že dodanie investičného zlata bude zdaňovať. Uplatniť režim zdanenia pri dodaní investičného zlata podľa cit. ustanovenia môže len platiteľ dane, ktorý vyrába investičné zlato alebo ktorý pretvára zlato na investičné zlato, ak:

  • ide o dodanie investičného zlata, ktoré vyrobil alebo o dodanie investičného zlata, ktoré bolo ním pretvorené z iného zlata, a ak

  • toto investičné zlato dodáva inému platiteľovi dane. Platiteľom dane sa rozumie osoba, ktorá je registrovaná za platiteľa dane v zmysle zákona o DPH platného v tuzemsku.

Z uvedeného vyplýva, že platiteľ dane, ktorý vyrába investičné zlato alebo pretvára zlato na investičné zlato sa nemôže rozhodnúť, či uplatní režim zdanenia podľa § 67 ods. 4 zákona o DPH pri dodaní ním vyrobeného investičného zlata alebo pri dodaní investičného zlata, ktoré pretvoril z iného zlata na investičné zlato, ak toto zlato dodá pre osobu, ktorá nie je platiteľ dane. Platiteľ dane, pri dodaní ním vyrobeného investičného zlata alebo pri dodaní investičného zlata, ktoré pretvoril z iného zlata pre osobu, ktorá nie je platiteľom dane, je povinný postupovať podľa § 67 ods. 3 zákona o DPH, t. j. dodanie investičného zlata vždy oslobodí od dane. Taktiež sa tento platiteľ dane nemôže rozhodnúť, či bude uplatňovať režim zdanenia pri dodaní

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk