dnes je 5.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 60 Spôsob podania žiadosti o vrátenie dane cestujúcim

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.5 Komentár k ZDPH § 60 Spôsob podania žiadosti o vrátenie dane cestujúcim

Ing. Ján Mintál , Zdroj: Verlag Dashöfer


§ 60

(1) Platiteľ môže pri predaji tovaru na požiadanie vydať tlačivo na vrátenie dane, v ktorom uvedie tieto údaje:

a) svoje obchodné meno a identifikačné číslo pre daň,

b) dátum predaja tovaru,

c) druh a množstvo predaného tovaru,

d) predajnú cenu s daňou, sadzbu dane a sumu dane,

e) meno, priezvisko a bydlisko cestujúceho.

(2) Po overení oprávnenosti nároku na vrátenie dane (§ 59 ods. 3 a 6) sa vráti daň na základe predloženého dokladu o kúpe tovaru a tlačiva na vrátenie dane, v ktorom je potvrdený vývoz tovaru colným úradom.

(3) Daň vrátenú podľa odseku 2 uvedie platiteľ v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola daň vrátená. Vrátenú daň je platiteľ povinný evidovať podľa jednotlivých zdaňovacích období. V