dnes je 30.10.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 59 Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovare

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.4 Komentár k ZDPH § 59 Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovare

Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer


§ 59

Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru

§ 59 ods. 1

Fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Európskej únie a ktorá v cestovnom styku vyváža z územia Európskej únie tovar neobchodného charakteru v osobnej batožine, môže požiadať o vrátenie dane zaplatenej v cene vyvezeného tovaru, ktorý kúpila v tuzemsku od platiteľa, s výnimkou pohonných látok.


§ 59 ods. 2

Trvalý pobyt a prechodný pobyt na účely odseku 1 je miesto, ktoré je zapísané v cestovnom pase. Ak taký údaj nie je v cestovnom pase zapísaný, preukáže cestujúci tento údaj iným hodnoverným dokladom.


§ 59 ods. 3

Cestujúci môže požiadať o vrátenie dane, ak

a) celková hodnota vrátane dane vyvezeného tovaru uvedená v doklade o kúpe tovaru je vyššia ako 100 eur,

b) má doklad o kúpe tovaru vyhotovený platiteľom,

c) vývoz tovaru je uskutočnený najneskôr do troch mesiacov od konca mesiaca, v ktorom bol tovar kúpený,

d) vývoz tovaru je potvrdený colným úradom toho členského štátu, v ktorom tovar opustí územie Európskej únie, na tlačive, ktoré vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „tlačivo na vrátenie dane”), alebo v informačnom systéme na to určenom.


§ 59 ods. 4

Vrátenie dane sa uplatňuje u

a) platiteľa, ktorý tovar predal,

b) osoby, ktorú platiteľ podľa písmena a) poveril vrátením dane, alebo

c) osoby, ktorú cestujúci poveril, aby v jeho mene uplatnila vrátenie dane, ak táto osoba má uzavretú dohodu o vrátení dane s finančným riaditeľstvom.


§ 59 ods. 5

Dohoda podľa odseku 4 písm. c) obsahuje najmä

a) spôsob potvrdzovania vývozu tovaru colným úradom,

b) spôsob overenia splnenia podmienok na vrátenie dane,

c) spôsob podávania žiadosti o vrátenie dane,

d) spôsob a rozsah evidencie dokladov o predaji tovaru a spôsob identifikácie cestujúcich,

e) spôsob a lehoty uchovávania elektronicky predložených dokladov týkajúcich sa vrátenia dane.


§ 59 ods. 6

Nárok na vrátenie dane zaniká, ak sa platiteľovi alebo poverenej osobe nepredložia doklady uvedené v odseku 3 do šiestich mesiacov od konca mesiaca, v ktorom bol tovar predaný.


Komentár k zmenám od 1.1.2019:

V dôsledku digitalizácie Finančnej správy Slovenskej republiky sa od

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk