dnes je 29.10.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 55f Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1.6 Komentár k ZDPH § 55f Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer


§ 55f ods. 1

Platiteľ registrovaný podľa § 4 alebo 4b uplatňuje nárok na vrátenie dane v členskom štáte, v ktorom mu boli dodané tovary a služby alebo do ktorého doviezol tovar, podaním žiadosti o vrátenie dane elektronickými prostriedkami prostredníctvom portálu Finančnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „portál Finančnej správy”). Žiadosť o vrátenie dane môže platiteľ registrovaný podľa § 4 podať, ak v členskom štáte, v ktorom žiada vrátenie dane, nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v ňom obvykle nezdržiava. Žiadosť o vrátenie dane sa podáva najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane. Na obsah žiadosti o vrátenie dane sa primerane vzťahuje § 55b ods. 2 až 4; žiadosť o vrátenie dane sa nepovažuje za podanú, ak tieto údaje neobsahuje.


k zmenám od 1.1.2019:

Jedná sa len o upresnenie správneho názvu pojmu – inštitúcie, prostredníctvom ktorej

sa podáva žiadosť o vrátenie dane elektronickými prostriedkami


§ 55f ods. 2

Na spôsob podania žiadosti o vrátenie dane sa nevzťahuje osobitný predpis.27f)


Tuzemský platiteľ dane podáva tzv. globálnu žiadosť o vrátenie zahraničnej dane. Z globálnej žiadosti však vyplýva, že v niektorých členských štátoch bola celková daň za obdobie, za ktoré sa žiadosť podáva (napr. za obdobie 8 mesiacov) len v čiastke 40 €. Súčtom daní v globálnej žiadosti je táto čiastka prekročená. Pri vrátení dane sa zohľadňuje hranica 50 € samostatne za každý členský štát?

Riešenie:

Bez ohľadu na to, či bola podaná žiadosť o vrátenie zahraničnej dane globálne alebo nie, posudzuje sa hranica čiastky 50 € za každý členský štát samostatne, z čoho vyplýva, že ak z niektorých členských štátov žiadaná daň neprekročila čiastku 50 €, daň sa nevráti.

Heslo do prílohy: refundácia dane


Daňové subjekty – platitelia dane – sa často pýtajú na to, ktorá DPH sa z príslušných členských štátov a priori zamieta. Hoci daňová správa s týmito informáciami nedisponuje, v tabuľke dolu je uvedený orientačný prehľad o okruhu daní, ktoré sa z členských štátov zamietajú:

štát   Reprezent., dary, zábava   Osobné autá, nájom, opravy   Šperky, drahé kovy, zlato, platina   PHL   Výletné lode, jachty   Stravovanie, ubytovanie   Použitý tovar a zber. predmety   Výdavky cest. kanc.   
Česká rep.   x                        
Rakúsko   x   x                     
Španielsko      x len 50 %   x   x len 50 %   x         x   
Slovinsko   x   x         x   x okrem služ. ciest         
Veľká Británia   x   x                     
Cyprus   x                  x      
Írsko   x   x      x               
Švédsko   x   x len 50 %            Trvalé bývanie         

Posudzovanie vrátenia zahraničnej dane závisí od podmienok národného zákona o DPH príslušného členského štátu.


Firma dňa 1.4. podala žiadosť o registráciu DPH. Dňa 30.4. sa stala platiteľom podľa par. 4. Má na sklade zásoby, ktoré nakúpila v Anglicku s anglickou VAT.

Podľa par. 55 si platiteľ dane nemôže dodatočne oddaniť tovar, ktorý nadobudol z iného členského štátu.

Je ale možné požiadať o vrátenie DPH

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk