dnes je 2.12.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 55e Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1.5 Komentár k ZDPH § 55e Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu

Ing. Alžbeta Hermanová


55e/1

Ak Daňový úrad Bratislava I nevráti žiadateľovi daň v lehote podľa§ 55d ods. 7, žiadateľ má nárok na úrok vo výške ustanovenej podľa osobitného predpisu27e).


55e/2

Žiadateľ nemá nárok na úrok podľa odseku 1, ak nepredložil dodatočné informácie alebo ďalšie dodatočné informácie v lehote podľa§ 55d ods. 4, alebo ak nepredloží kópiu faktúry alebo dovozného dokladu podľa§ 55b ods. 5.


§55e/2

Príklad

Vo všeobecnosti platí, že ak zdaniteľné plnenie bolo poskytnuté zamestnancovi a doklad o poskytnutí je súčasťou vyúčtovania služobnej cesty, nejde o zdaniteľné plnenie prijaté zamestnávateľom a nárok na odpočet DPH nevzniká, a to ani v prípade, že doklad je vystavený na meno zamestnávateľa. Platí to isté aj v prípade vyúčtovania zahraničnej pracovnej cesty? Nie je nárok na vrátenie DPH z členských krajín EÚ? Celá suma vyúčtovania sa účtuje len na účet 512?

Riešenie

Ak zamestnanec vyúčtuje výdavky vynaložené na pracovnej ceste prostredníctvom cestovných náhrad, nie je možné ich považovať

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk