dnes je 17.4.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 55b Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1.2 Komentár k ZDPH § 55b Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu

Ing. Ivana Glazelová§ 55b

(1) Žiadateľ uplatňuje nárok na vrátenie dane podaním žiadosti o vrátenie dane v elektronickej forme prostredníctvom elektronického portálu v členskom štáte, v ktorom má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo v ktorom sa obvykle zdržiava. Žiadosť o vrátenie dane sa podáva najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane. Daňový úrad Bratislava bezodkladne elektronickými prostriedkami oznámi žiadateľovi dátum prijatia žiadosti o vrátenie dane.

(2) Žiadosť o vrátenie dane musí obsahovať

a) priezvisko a meno alebo názov žiadateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava,

b) elektronickú adresu žiadateľa,