dnes je 29.9.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 55b Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu

15.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1.2 Komentár k ZDPH § 55b Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu

Ing. Ivana Glazelová§ 55b

(1) Žiadateľ uplatňuje nárok na vrátenie dane podaním žiadosti o vrátenie dane v elektronickej forme prostredníctvom elektronického portálu v členskom štáte, v ktorom má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo v ktorom sa obvykle zdržiava. Žiadosť o vrátenie dane sa podáva najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane. Daňový úrad Bratislava bezodkladne elektronickými prostriedkami oznámi žiadateľovi dátum prijatia žiadosti o vrátenie dane.

(2) Žiadosť o vrátenie dane musí obsahovať

a) priezvisko a meno alebo názov žiadateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava,

b) elektronickú adresu žiadateľa,

c) opis podnikateľskej činnosti žiadateľa, pre ktorú tovar a služby nadobudol, uvedením zodpovedajúceho číselného kódu podľa osobitného predpisu,27b)

d) obdobie podľa § 55c ods. 1, na ktoré sa žiadosť vzťahuje,

e) vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienku podľa § 55a ods. 2 písm. c),

f) identifikačné číslo pre daň žiadateľa alebo jeho daňové registračné číslo pridelené v inom členskom štáte,

g) údaje o bankovom účte žiadateľa vrátane medzinárodného bankového čísla účtu (IBAN) a medzinárodného kódu banky (BIC).

(3) Žiadosť o vrátenie dane musí obsahovať okrem údajov podľa odseku 2 údaje z každej faktúry o dodaní tovaru alebo služby a z každého dovozného dokladu, z ktorých žiadateľ žiada vrátenie dane, a to:

a) priezvisko a meno alebo názov dodávateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava,

b) identifikačné číslo pre daň dodávateľa pridelené v tuzemsku okrem dovozu tovaru,

c) dátum vyhotovenia faktúry, číslo faktúry a dátum a číslo dovozného dokladu,

d) základ dane a sumu dane v eurách,

e) výšku odpočítateľnej dane podľa § 55a ods. 3 a 4,

f) v prípade potreby pomernú výšku odpočítateľnej dane podľa § 55a ods. 3 vyjadrenú v percentách,

g) číselný kód podľa odseku 4, ktorý prislúcha nadobudnutému tovaru a službe, a pri použití číselného kódu 10 druh nadobudnutého tovaru a služby,

h) bližšie určujúci kód podľa osobitného predpisu27ba) pri použití číselného kódu 9 podľa odseku 4 písm. i).

(4) Druh nadobudnutého tovaru a služieb sa vyjadruje týmito číselnými kódmi:

a) pohonná látka číselným kódom 1,

b) nájom dopravných prostriedkov číselným kódom 2,

c) výdavky týkajúce sa dopravných prostriedkov s výnimkou tých, ktoré súvisia s tovarom a službami podľa písmen a) a b), číselným kódom 3,

d) poplatky za užívanie ciest a diaľnic číselným kódom 4,

e) cestovné náklady týkajúce sa osobnej dopravy číselným kódom 5,

f) ubytovacie služby číselným kódom 6,

g) jedlá, nápoje a reštauračné služby číselným kódom 7,

h) vstupné na veľtrhy a výstavy číselným kódom 8,

i) výdavky na luxusné predmety, pohostenie, zábavu a reprezentáciu číselným kódom 9,

j) iné tovary a služby ako sú uvedené v písmenách a) až i) číselným kódom 10.

(5) Ak je základ dane vo faktúre alebo dovoznom doklade 1 000 eur a viac alebo vo faktúre o kúpe pohonných látok 250 eur a viac, je žiadateľ povinný spolu so žiadosťou o vrátenie dane elektronickými prostriedkami predložiť kópiu faktúry alebo dovozného

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk