dnes je 28.9.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 55 Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1 Komentár k ZDPH § 55 Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa

Ing. Alžbeta Hermanová


§ 55

Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa


§ 55/1

Zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k tovarom a službám, ktoré nadobudla alebo prijala ako zdaniteľná osoba pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tieto prijaté plnenia okrem zásob neboli zahrnuté do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu27a) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom. Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom,26) platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom; platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítateľnej dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou. Platiteľ nemôže odpočítať daň, ak tovary a služby nepoužije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.


§ 55/2

Platiteľ môže odpočítať daň podľa odseku 1 v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 51.


Rozširujú sa možnosti odpočítania dane v súvislosti s registráciou pre DPH. Platiteľ dane si môže po registrácii za platiteľa dane uplatniť odpočítanie dane aj zo služieb a rovnako aj z tovarov, ktoré nepredstavujú majetok (napr. elektrická energia). Odpočítanie dane si však môže platiteľ dane uplatniť len za podmienky, že tieto prijaté služby a tovary použije na svoje zdaniteľné plnenia ako platiteľ dane.


Obchodná spoločnosť sa stala platiteľom dane 1. 6. 2016. Predmetom jej činnosti boli poradenské služby. Obchodná spoločnosť sídlila v budove už od začiatku roku 2016. V apríli a v máji 2016 prijala právne služby, ktoré súviseli s obchodnou činnosťou platiteľa. Má obchodná spoločnosť právo na dodatočné oddanenie právnych služieb?

Odpoveď

Áno, obchodná spoločnosť si môže oddaniť právne služby za obdobie, kedy ešte nebola platiteľom.


Zdaniteľná osoba – fyzická osoba – zakúpila stavebný materiál. V mesiaci júl 2016 vyfakturovala dodanie stavebných prác voči investorovi, ktorých súčasťou bol aj stavebný materiál, komplexne spotrebovaný na stavbe. V auguste 2016 sa stala registrovaným platiteľom. Môže si dodatočne uplatniť oddanenie stavebného materiálu? Nie, v danom prípade bol stavebný materiál spotrebovaný na stavbe ešte pred registráciou za platiteľa, z čoho vyplýva, že nebol súčasťou hodnoty služieb, ktoré by podliehali DPH na výstupe.

Novo registrovaný platiteľ má nárok na oddanenie zásob. Avšak nemá nárok na oddanenie majetku v prípade, ak tento nakúpený majetok nepoužije na účely podnikania alebo použije na oslobodené plnenia, z čoho vyplýva, že oddanenie majetku posudzuje podľa § 49 zákona o DPH.


Mesačný platiteľ bol registrovaný na DPH od 1. 3. Ide o stavebnú firmu. V decembri predchádzajúceho roku kúpil stavebný pozemok v hodnote 35 700 € (základ dane 30 000 ZD a DPH 5 700 €) s cieľom vybudovať na ňom garáže pre svoj vozový park. Garáže začal stavať vo vlastnej réžii, pričom na účte 042 si evidoval všetky náklady spojené s obstaraním stavebných prác. Platiteľ má právo odpočítať daň viažucu sa k tovaru, ktorý nadobudol pred dňom, keď sa stal platiteľom za podmienky, že tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa zákona o dani z príjmov v kalendárnych rokoch predchádzajúceho kal. roku, v ktorom sa stal platiteľ okrem zásob, na ktoré má nárok v plnom rozsahu, pokiaľ ich má ku dňu registrácie v inventúre.

Problém

Platiteľ je registrovaný pre daň od 1. 1. 2015, pričom si chce oddaniť tovar nadobudnutý pred registráciou (v roku 2014). Ide o majetok, ktorý bol v predchádzajúcom roku odpisovaný, z čoho vyplýva, že pri výpočte postupuje tak, že odpočítavanú daň zníži o čiastku zodpovedajúcu odpisom z predchádzajúceho roku v zmysle zákona o dani z príjmov. V ktorom zdaňovacom období si môže uplatniť oddanenie majetku?

Riešenie

Oddanenie vykoná v zmysle § 49 až 51 zákona o DPH, čo inak znamená, že posudzuje:

- samotné právo na odpočítanie dane – či tovar alebo služby, ktoré oddaňuje, bude využívať výlučne na činnosti, ktoré podliehajú dani, resp. na činnosti, pri ktorých nárok na odpočet dane vzniká;

- či má doklad od platiteľa, na základe ktorého si majetok oddaňuje;

- zdaňovacie obdobie, za ktoré si tovar alebo služby oddaňuje, pričom podľa § 51 ods. 2 si daň môže uplatniť najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo (v prípade novoregistrovaného platiteľa to môže byť prvé zdaňovacie obdobie) a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roku, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ by išlo o platiteľa, ktorý má napr. stanovené štvrťročné zdaňovacie obdobie, môže si uplatniť oddanenie majetku buď prvom zdaňovacom období (1. štvrťrok 2015), alebo ktorýkoľvek štvrťrok roka 2015. Uvedenú skutočnosť (oddanenie majetku) vyznačí v daňovom priznaní v riadku 29.


Ilustračný príklad na výpočet dane pri odpisovanom majetku

Platiteľ mal v roku 2014 v majetku stroj, ktorý v roku 2014 nadobudol a rozhodol sa pre rovnomerný odpis na 6 rokov (2. odpisová skupina). Hodnota DPH z nakúpeného stroja bola 36 000 €. 36 000 : 6 = 6000 € = ročná DPH pri rovnomernom odpise. Ak bola DPH pri nadobudnutí stroja 36 000 €, potom po uplatnení prvého roku odpisovania je hodnota znížená o pomernú časť dane zodpovedajúcej odpisom, čo predstavuje v našom príklade 30 000 € (36 000 – 6 000).

Problém

Platiteľ dane – registrovaný od 1. 2. oddanil v prvom zdaňovacom období nákladný automobil. Nákladný automobil platiteľ nadobudol v decembri predchádzajúceho roku, ale platiteľ tento nákladný automobil v prechádzajúcom roku neodpisoval, nakoľko ho nevyužíval na ekonomickú činnosť.

Pri výpočte oddanenia tohto majetku preto vychádzal z obstarávacej ceny nákladného auta, t. j., obstarávaciu cenu neponížil o odpis z predchádzajúceho roku. Má platiteľ právo na odpočítanie dane z obstarávacej ceny neponíženej o odpis?

Riešenie

Daň pri majetku, ktorý je podľa zákona o dani z príjmov odpisovaným majetkom, platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Predmetné nákladné automobily sú odpisovaným majetkom.

Podľa zákona o dani z príjmov sa do základu dane nezahŕňa daň z pridanej hodnoty vzťahujúca sa na hmotný a nehmotný majetok, na ktorú si platiteľ DPH uplatnil nárok na odpočet pri registrácii podľa osobitného predpisu, pričom o DPH je daňovník povinný znížiť vstupnú cenu hmotného a nehmotného majetku. Podľa zákona o dani z príjmov odpisovaním sa na účely tohto zákona rozumie postupné zahrnovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný alebo evidovaný podľa § 6 ods. 11 alebo 14 a je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Prerušiť daňový odpis môže daňovník už aj v roku nadobudnutia odpisovaného majetku. V posudzovanom prípade daňovník obstaral hmotný majetok v decembri predch. roku a rozhodol sa neuplatniť daňový odpis, t. j., prerušiť odpisovanie za toto zdaňovacie obdobie.

Dôvodom rozhodnutia, že nakúpený majetok (nákladné autá) sa v decembri predch. roku nebude odpisovať, bola skutočnosť, že z neho neplynuli ekonomické úžitky, vozidlá sa nepoužívali, a teda ani neopotrebovávali. Ak sa zdaniteľná osoba v čase pred registráciou rozhodla odpisovanie prerušiť, pri určení výšky odpočítateľnej dane viažucej sa k odpisovanému majetku sa má zohľadniť reálne opotrebenie majetku za dané obdobie, v ktorom zdaniteľná osoba používala majetok na podnikanie a nebola platiteľom DPH, t. j., ak sa majetok aktívne využíval v čase prerušenia odpisovania, platiteľ zníži daň o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom, ktoré by uplatnil, keby sa nerozhodol prerušiť odpisovanie. Ak platiteľ skutočne v období december predchádzajúceho roku nákladné automobily aktívne nevyužíval na podnikanie, potom si uplatní odpočítanie dane podľa § 55 ods. 1 zákona o DPH z obstarávacej ceny nákladných automobilov, t. j., bez zníženia odpočítavanej dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom.


§ 55/3

Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene a toto oneskorenie je viac ako 30 dní, má za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom, právo na odpočítanie dane inej ako podľa odseku 1 viažucej sa na tovary a služby, ktoré použila na dodanie tovarov a služieb, v rozsahu a za podmienok podľa § 49 a 51. Odpočítanie dane sa uplatní v tom istom daňovom priznaní, v ktorom sa uvádza daň podľa § 78 ods. 9. Obdobím, v ktorom osoba mala byť platiteľom, sa rozumie obdobie, ktoré sa začína 31. dňom po dni, keď osoba bola povinná najneskôr podať žiadosť o registráciu pre daň.


V súvislosti so zavedením povinnosti pre zdaniteľnú alebo zahraničnú osobu, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene, vyplynula povinnosť platiť daň z dodania tovarov a služieb v tuzemsku za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom a zavedením povinnosti podať daňové priznanie za toto obdobie. Podľa odseku 3 takáto osoba má právo na odpočítanie dane viažucej sa na tovary a služby, ktoré použila na dodanie tovarov a služieb v období, v ktorom mala byť platiteľom. Odpočítanie dane uplatní v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 51 zákona o DPH. V daňovom priznaní podanom za obdobie, v ktorom zdaniteľná alebo zahraničná osoba mala byť platiteľom dane, prizná daň z dodania tovarov a služieb v tuzemsku, ktoré dodala v tomto období a súčasne si uplatní odpočítanie dane z tých tovarov a služieb, ktoré použila na dodanie tovarov a služieb v tomto období. Výsledným vzťahom podaného daňového priznania môže byť daň, ktorú je zdaniteľná alebo zahraničná osoba povinná zaplatiť v rovnakej lehote, ako je lehota na podanie daňového priznania podľa § 78 ods. 9 zákona o DPH, t. j., do 60 dní odo dňa zistenia správcom dane, že si nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň, resp. do 60 dní od podania oneskorenej žiadosti o registráciu pre daň, ak toto oneskorenie je viac ako 30 dní. V prípade, ak odpočítanie dane prevýši daň z dodania tovarov a služieb v období, v ktorom mala byť platiteľom, správca dane vykoná kontrolu a daň vráti v lehote desiatich dní od skončenia kontroly. Odpočítanie dane podľa § 55 ods. 1 zákona o DPH osoba, ktorá sa stala platiteľom, uplatní v daňovom priznaní podanom po registrácii za platiteľa DPH najskôr v tom zdaňovacom období, v ktorom splní podmienky pre odpočítanie dane upravené v § 49 až 51 zákona o DPH. Ide o odpočítanie dane viažucej sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom, okrem zásob. Daň pri majetku, ktorý je podľa zákona o dani z príjmov odpisovaným majetkom, platiteľ zníži o pomernú časť zodpovedajúcu odpisom.

Osoba podávajúca daňové priznanie podľa § 78 ods. 9 zákona o DPH na prvej strane tlačiva daňového priznania vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie. Zdaniteľná alebo zahraničná osoba vyznačí na prvej strane daňového priznania, že podáva daňové priznanie v postavení inej osoby povinnej podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona. V podanom daňovom priznaní zdaniteľná alebo zahraničná osoba nevyplní na prvej strane tlačiva zdaňovacie obdobie, pretože nepodáva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ale za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom, pričom toto obdobie môže mať rôznu dĺžku, napr. 5 mesiacov, 2 roky a pod. Osoba podávajúca daňové priznanie podľa § 78 ods. 9 zákona o DPH na prvej strane tlačiva vyznačí len kalendárny rok, v ktorom podáva daňové priznanie, čo vyplýva z Poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného opatrením MF SR č. MF/10415/2009-73. V podanom daňovom priznaní zdaniteľná alebo zahraničná osoba vyplní riadky vzťahujúce sa na dodávky

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk