dnes je 9.12.2022

Input:

Komentár k ZDPH § 55 Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1 Komentár k ZDPH § 55 Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa

Ing. Alžbeta Hermanová


§ 55

Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa


§ 55/1

Zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k tovarom a službám, ktoré nadobudla alebo prijala ako zdaniteľná osoba pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tieto prijaté plnenia okrem zásob neboli zahrnuté do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu27a) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom. Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom,26) platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom; platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítateľnej dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou. Platiteľ nemôže odpočítať daň, ak tovary a služby nepoužije na dodávky tovarov a služieb