dnes je 26.9.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 53 Oprava odpočítanej dane

13.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.5 Komentár k ZDPH § 53 Oprava odpočítanej dane

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD.


53/1

Ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ uplatnil odpočítanie dane, nastane skutočnosť podľa § 25 ods. 1, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane. Ak platiteľ doklad o oprave základu dane nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1, ktorá má za následok zníženie základu dane, opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1; ak sa oprava odpočítanej dane vzťahuje na nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo dodanie tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň príjemca plnenia, platiteľ súčasne opraví aj základ dane a daň podľa § 25 a oprava odpočítanej dane pri dovoze tovaru sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ vykonal opravu základu dane s výnimkou podľa odseku 3.


Znenie tohto ustanovenia sa upravuje tak, aby platiteľ dane, ktorý si uplatnil odpočítanie dane a následne po odpočítaní dane nastane zmena skutočností, ktoré boli významné pre odpočítanie dane, bol povinný vykonať opravu odpočítanej dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom dôjde k zmene skutočností, na základe ktorých si uplatnil odpočítanie dane, napríklad ak v zdaňovacom období získa cenovú zľavu, ak dôjde k zrušeniu plnenia alebo ak nastanú iné skutočnosti uvedené v 25 ods.1, zákona.

Podľa v súčasnosti platného znenia § 53 ods.1 zákona opraví príjemca plnenia odpočítanú daň len na základe opravy základu dane a dane u dodávateľa tovaru alebo služby, a to v tom zdaňovacom období, keď vyhotovil doklad o oprave základu dane.

V prípade, ak dodávateľ nevyhotoví doklad o oprave základu dane, nie je zákonom určené zdaňovacie obdobie, v ktorom má príjemca plnenia opraviť odpočítanú daň. Takže navrhovanou zmenou ustanovenia sa zároveň určuje zdaňovacie obdobie, v ktorom je platiteľ dane povinný opraviť odpočítanú daň, pričom na rozdiel od súčasne platnej právnej úpravy nebude táto oprava viazaná na vykonanie opravy základu dane u dodávateľa tovaru alebo služby a na vyhotovenie dokladu o oprave základu dane u dodávateľa.

Ak sa povinnosť opraviť odpočítanú daň viaže na nadobudnutie tovaru z iného členského štátu, prípadne dodanie tovaru alebo služby, ak osobou povinnou platiť daň je odberateľ tovaru alebo služby, spolu so základom dane sa opraví aj daň podľa § 25 zákona o DPH.


Výrobca dňa 20. 2. 2014 predal kozmetické výrobky v hodnote 100 €/kus bez dane, celkom 10 000 € základ dane a daň 2 000 € predajcovi kozmetických výrobkov. Výrobca vystavil faktúru predajcovi v hodnote 12 000 € dňa 24. 2. 2014 a predajca faktúru prijal 25. 2. 2014 a za tovar zaplatil. Predajca si uplatnil odpočítanie DPH v hodnote 2 000 € za zdaňovacie obdobie február 2014, výrobca za zdaňovacie obdobie február 2014 odviedol daň v hodnote 2 000 €.

Výrobca poskytol zľavový kupón pre zákazníka v hodnote 10 €/kus, t. j. osobe inej ako predajcovi. Zákazník – platiteľ dane – rovnako obchodník s toaletnými potrebami - kúpil kozmetické výrobky v hodnote 1 300 € základu dane a DPH 260 € dňa 7. 3. 2014. Predajca odviedol daň za zdaňovacie obdobie marec 2014 vo výške 260 € a zákazník – platiteľ dane si uplatnil odpočet vo výške 260 €.

Pri kúpe dostal zľavové kupóny na každý produkt v hodnote 10 € (vrátane dane), ktoré si uplatní u výrobcu (ide o nepriamu zľavu).

Zľavové kupóny zákazník – platiteľ dane, predložil výrobcovi na preplatenie dňa 3. 4. 2014.

Výrobca na základe predložených kupónov (13 ks/10 €=130 €) preplatil zákazníkovi 130 €, čím zákazníkovi poskytol nepriamu zľavu. Keďže v prípade nepriamej zľavy nevyhotovuje doklad o oprave základu a zľavu preukáže preplatením vrátených kupónov, odberateľ, ktorý v skutočnosti dostal zľavu po uskutočnení zdaniteľného plnenia, musí v zmysle § 53 ods. 1 opraviť pôvodne odpočítanú daň 260 € o zľavu vo výške 130 € (vrátane dane) za zdaňovacie obdobie máj 2014 (po uplynutí 30 dní po preplatení zľavy). Túto zľavu vo výške DPH 67 € uvedie v riadku 28 so znamienkom plus.


Platiteľ dane dodá tovar dňa 24. 1. 2014. Za zdaňovacie obdobie január 2014 prizná z dodávky daň v daňovom priznaní.

Odberateľ dodávku reklamuje v mesiaci marec 2014. Dodávateľ akceptuje reklamáciu a poskytne odberateľovi zľavu v mesiaci apríl 2014, a to napr. 10. 4. 2014.

Môžu nastať rôzne situácie:

  1. Dodávateľ vyhotoví opravný doklad v súlade s novým doplneným § 73 písm. e) do 15. 5. 2014. Dodávateľ napr. vyhotovil doklad 8. 4. 2014 a odberateľ doklad prijal 11. 4. 2014. Odberateľ vykoná opravu odpočítanej dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom dostal doklad o oprave základu dane, t. j. za zdaňovacie obdobie apríl 2014.
  2. Dodávateľ doklad vyhotovil 15. 5. 2014, ale odberateľ doklad dostal až v mesiaci jún 2014. V danom prípade musí odberateľ opraviť odpočítanú daň za zdaňovacie obdobie máj 2013, t. j. 10. 5. 2014 uplynula lehota 30 dní, odo dňa – kedy dodávateľ akceptoval reklamáciu, t. j., kedy nastala skutočnosť, ktorá zakladá opravu základu dane podľa § 25.
  3. Dodávateľ vôbec nevyhotovil doklad o oprave základu dane – postup viď bod 2).


Podnikateľ z Nemecka, registrovaný na DPH v Nemecku, dodal dňa 28. 3. 2014 tovar tuzemskému odberateľovi. Tovar bol do tuzemska prepravený 28. 3. 2014 a faktúra bola vystavená 28. 3. 2014, ktorú odberateľ prijal spolu s dodávkou 28. 3. 2014. Na faktúre bolo uvedené skonto, pričom ak bude úhrada faktúry do 20 dní, poskytne sa skonto 1 % z fakturovanej ceny. Nemecký dodávateľ žiadnu opravnú faktúru už vyhotovovať nebude.

Hodnota dodávky bola vo výške 10 000 €.

Tuzemský odberateľ – platiteľ dane – priznal daň vo výške 2 000 € za zdaňovacie obdobie marec 2014 a zároveň si uplatnil aj odpočítanie dane vo výške 2 000 €.

Faktúru uhradil 17. 4. 2014, čím naplnil podmienky skonta, t. j. čiastka 10 000 € sa znižuje o 1 %, (100 €) t. j. na čiastku 9 900 €, z čoho daň je vo výške 1980 €.

Keďže 17. 4. nastala skutočnosť, na základe ktorej dochádza k zníženiu základu dane a dane, t. j. – 100 € ZD a DPH – 20 €, pričom nemecký dodávateľ nebude vyhotovovať ďalší doklad o oprave základu dane, tuzemský odberateľ má povinnosť opraviť základ dane za zdaňovacie obdobie máj, nakoľko lehota 30 dní uplynie dňom 17. 5. 2014.


§ 53/2222/2004 Z.z. , s učinnosťou ku dňu 1.1.2017 222/2004 Z.z.......

Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25 alebo § 68d ods. 8, ktorá má za následok zvýšenie základu dane, má platiteľ, ktorý odpočítal daň, právo opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane a ak sa oprava základu dane vykoná podľa § 68d ods. 8, oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ zaplatil, a to vo výške zodpovedajúcej sume, ktorú zaplatil a oprava odpočítanej dane pri dovoze tovaru sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ vykonal opravu základu dane s výnimkou podľa odseku 4.


Oprava odpočítanej dane sa uvádza v riadku 28 daňového priznania so znamienkom mínus.

Ide o prípady, kedy dodávateľ zvyšuje cenu pôvodného plnenia formou ťarchopisu  v zmysle § 25. V danom prípade z faktúry, ktorú pôvodne platiteľ prijal, bola zo štátneho rozpočtu uplatnená nižšia daň a ťarchopis túto daň upravuje smerom hore, z čoho vyplýva, že odberateľ má právo túto daň opraviť cez riadne daňové priznanie a za to zdaňovacie obdobie, kedy doklad dostal.

V súvislosti so zavedením osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby v § 68d, je v návrhu § 53 ods. 2 osobitne upravené, v ktorom zdaňovacom období vykoná odberateľ opravu pôvodne vykonaného odpočtu dane, ak ide o prípad zvýšenia základu dane (zvýšenie odplaty za dodanie tovaru alebo služby). Aj pri oprave odpočítanej dane smerom nahor platí rovnaký princíp ako pri uplatnení pôvodného odpočtu dane, pokiaľ dodávateľ uplatňuje osobitnú úpravu vzniku daňovej povinnosti na základe prijatej platby za tovar alebo službu. Odberateľ má právo odpočítať DPH na základe zvýšenia základu dane u dodávateľa až v tom zdaňovacom období, v ktorom zvýšenú odplatu zaplatí svojmu dodávateľovi (platiteľovi dane). Opravu odpočítanej dane (zvýšenie odpočtu) môže odberateľ vykonať len vo výške zodpovedajúcej sume, ktorú zaplatil na základe zvýšenia základu dane.


Platiteľ SK1 – dodávateľ, ktorý uplatňuje bežný režim dane – sa s odberateľom, platiteľom dane SK2 (ROP – režim odloženej platby), dohodol na určitej cene za tovar za podmienky, že bude odoberať určité množstvo tovaru. V prípade, ak sa táto zmluvná podmienka nedodrží, zvýši sa cena za odobratý tovar.

Keďže odberateľ podmienku nedodržal, dodávateľ zvýšil cenu o 120 € (základ dane 100 € , DPH 20 € ). Opravnú faktúru (ťarchopis) vystavil 31. 3. 2016. Odberateľ faktúru prijal v mesiaci apríl 2016. Čiastku 120 € však uhradil až 6. 6. 2016.

Dodávateľ SK1 dodatočne odvedie daň za marec 2016 (§ 25 ods. 3). (v r.26 RDP sa uvedie základ dane 100 € so znamienkom plus, v riadku 27 daň 20 € so znamienkom plus. Rovnako ťarchopis uvedie v kontrolnom výkaze v časti C1.

Odberateľ SK 2 má právo zvýšiť pôvodne odpočítanú daň za zdaňovacie obdobie jún 2016 (zaplatením za ťarchopis).


§ 53/3222/2004 Z.z. , s učinnosťou ku dňu 1.1.2017 222/2004 Z.z.......

Ak daň zaplatená pri dovoze tovaru bola dodatočne vrátená v plnej výške alebo čiastočne podľa colných predpisov, platiteľ je povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom colný orgán vrátil daň.


Rovnako sa oprava pôvodne odpočítanej dane týka aj dovozu, nakoľko, ak daň zaplatená pri dovoze tovaru bola dodatočne vrátená v plnej výške alebo čiastočne podľa colných predpisov, platiteľ je povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom colný orgán vrátil daň.


§ 53/4222/2004 Z.z. , s učinnosťou ku dňu 1.1.2017 222/2004 Z.z.......

Ak daň zaplatená pri dovoze tovaru bola dodatočne zvýšená podľa colných predpisov, platiteľ môže opraviť odpočítanú daň. Oprava

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk