dnes je 4.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 50 Pomerné odpočítanie dane

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.2 Komentár k ZDPH § 50 Pomerné odpočítanie dane

Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer


§ 50 ods. 1

Pomernú výšku odpočítateľnej dane podľa § 49 ods. 4 platiteľ vypočíta ako súčin dane a koeficientu vypočítaného podľa odseku zaokrúhleného na dve desatinné miesta nahor.


Platiteľ, ktorý poskytuje služby oslobodené od dane podľa § 28 až 42 a zároveň uskutočňuje plnenia, ktoré sú predmetom dane nemá právo na odpočítanie dane za nakúpené tovary a služby v plnom rozsahu, ale tento odpočet kráti pomocou koeficientu.


§ 50 ods. 2

Koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb za kalendárny rok, pri ktorých je daň odpočítateľná, a v ktorého menovateli je hodnota bez dane zo všetkých dodaných tovarov a služieb za kalendárny rok. Pri výpočte koeficientu sa do čitateľa ani do