dnes je 27.9.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 50 Pomerné odpočítanie dane

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.2 Komentár k ZDPH § 50 Pomerné odpočítanie dane

Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer


§ 50 ods. 1

Pomernú výšku odpočítateľnej dane podľa § 49 ods. 4 platiteľ vypočíta ako súčin dane a koeficientu vypočítaného podľa odseku zaokrúhleného na dve desatinné miesta nahor.


Platiteľ, ktorý poskytuje služby oslobodené od dane podľa § 28 až 42 a zároveň uskutočňuje plnenia, ktoré sú predmetom dane nemá právo na odpočítanie dane za nakúpené tovary a služby v plnom rozsahu, ale tento odpočet kráti pomocou koeficientu.


§ 50 ods. 2

Koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb za kalendárny rok, pri ktorých je daň odpočítateľná, a v ktorého menovateli je hodnota bez dane zo všetkých dodaných tovarov a služieb za kalendárny rok. Pri výpočte koeficientu sa do čitateľa ani do menovateľa koeficientu neuvádza hodnota z

a) predaja podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku,

b) predaja majetku, ktorý platiteľ používal na účely svojho podnikania, okrem zásob,

c) finančných služieb oslobodených od dane podľa § 39, ak ich platiteľ poskytol príležitostne,

d) príležitostného prevodu nehnuteľnosti a príležitostného nájmu nehnuteľnosti.


V nadväznosti na zmenu definície obratu pre účely registrácie k DPH dochádza aj k „pojmovej” úprave ustanovenia § 50 zákona o DPH. V zmysle prechodného ustanovenia § 85kg ods.6 zákona o DPH sa koeficient podľa § 50 ods.4 zákona o DPH za kalendárny rok 2018 a za hospodársky rok, ktorý sa začal do 31. decembra 2018, vypočíta podľa § 50 ods.2 zákona o DPH v znení účinnom do 31. decembra 2018.


§ 50 ods. 3

V jednotlivých zdaňovacích obdobiach v priebehu kalendárneho roka platiteľ použije koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka. Ak nemožno použiť koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka, určí platiteľ koeficient na príslušný kalendárny rok odhadom podľa charakteru svojej činnosti so súhlasom správcu dane.


Ak platiteľ rátal koeficient v predchádzajúcom roku, použije na ďalší rok ročný koeficient z tohto predchádzajúceho obdobia. Ak by nebolo možné použiť takýto koeficient napr. preto, že platiteľ v minulom roku nemal výnosy (príjmy) z dodaní tovarov a služieb, ktoré boli oslobodené od DPH podľa § 28 až 42, alebo sa jedná o novoregistrovaného platiteľa, potom platiteľ určí predbežný koeficient odhadom podľa charakteru svojej činnosti so súhlasom správcu dane.Tento odhad sa ponecháva na platiteľovi, t.j. je na ňom aké obdobie si určí na porovnanie. Čím horší odhad vykoná, tým väčší dopad to bude mať pri ročnom vysporiadaní dane. Ucelený príklad aj s odhadom viď ďalej pri tomto §.

Ak by bol koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka 1,00 – nebude platiteľ krátiť daň z prijatých zdaniteľných plnení v priebehu kal. roka!


§ 50 ods. 4

Po skončení kalendárneho roka vypočíta platiteľ spôsobom podľa odseku 2 koeficient z údajov z tohto skončeného kalendárneho roka a vypočíta odpočítateľnú daň za tento kalendárny rok. Rozdiel medzi odpočítanou daňou v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a daňou vypočítanou podľa prvej vety vysporiada platiteľ v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu. Tým istým spôsobom postupuje aj platiteľ, ktorý v priebehu kalendárneho roka prestane byť platiteľom, a to za obdobie od prvého dňa kalendárneho roka do skončenia jeho posledného zdaňovacieho obdobia. Tým istým spôsobom postupuje aj platiteľ, ktorý sa v priebehu kalendárneho roka stal platiteľom alebo v priebehu kalendárneho roka prestal byť platiteľom, a to za obdobie kalendárneho roka, v ktorom mal postavenie platiteľa.


§ 50 ods. 5

Ak je účtovným obdobím platiteľa hospodársky rok, na účely odsekov 2 až 4 sa kalendárnym rokom rozumie hospodársky rok.

Ročné vysporiadanie dane


Platiteľ (so štvrťročným zdaňovacím obdobím) prenajímal v roku 2014 nehnuteľnosť, kde mal 3 nájomníkov na poschodí a na prízemí mal vlastné kancelárske priestory a obchod s drogériou a skladom. Od 1. 1. 2014 uzavrel s nájomníkmi zmluvu o prenájme, pričom dvaja nájomníci boli podnikateľmi (daňový poradca + advokát) a 1 bol občan a užíval byt. Podľa § 38 ods. 5 sa voči podnikateľom mohol rozhodnúť, že prenájom bude zdaňovať, voči občanovi musel prenájom oslobodiť od dane. Cena prenájmu bola pre všetkých rovnaká, t. j. 600 € bez DPH mesačne. V roku 2013 uskutočňoval platiteľ len činnosti, ktoré boli predmetom dane a pri ktorých bolo právo na odpočítanie dane, takže v roku 2014 bol nútený odhadnúť koeficient vzhľadom k tomu, že uskutočňoval činnosti, pri ktorých je právo na odpočítanie dane (predával tovar) a na druhej strane činnosti, pri ktorých mu právo na odpočítanie dane nevzniklo (prenájom nehnuteľnosti voči občanovi, ktorý je podľa § 38 ods. 3 a 5oslobodený od dane). Platiteľ vychádzal z tržieb z predchádzajúceho roku 39 832,70 €.

Keďže predpokladal tržby z prenájmu za celý rok 2014 od platiteľov vo výške 17 280 € (cena s daňou je pre 1 nájomcu v hodnote 720 € x 2 = 1 440 x 12 mesiacov =17 280) pričom tržba za prenájom od občana by mala činiť 7 200 €, pripočítal tieto tržby k tržbám z predchádzajúceho roku, ale vzhľadom na omickú krízu znížil odhad tržieb z minulého roku na cca 20 000 €.

Odhadný koeficient mu teda vyšiel:

1. kvartál 2014 prijaté a uskutočnené plnenia

Platiteľ si daň na vstupe krátil len z režijných nákladov, ktoré sú spoločné pre plnenia, pri ktorých je právo na odpočítanie dane (dodanie tovarov s daňou) a pre plnenia, pri ktorých nie je nárok na odpočítanie dane (prenájom voči neplatiteľovi – zdaniteľnej zahraničnej osobe).

Nákupy (odpočty)   Daň   Predaje (uskutočnené plnenia)   Základ dane   Daň   
Tovar   570   Predaj tovaru   4 000   800   
Režijné náklady (mobil, PHL, energie a pod.)   800   Prenájom platiteľom   3 600   720   
Celkom   1 370      7 600      
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk