dnes je 22.9.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 4b Registrácia skupiny - členovia

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.2 Komentár k ZDPH § 4b Registrácia skupiny − členovia

Ing. Alžbeta Hermanová


4b/1

Členoviaskupinymôžu požiadať o registráciu skupiny pre daň (ďalej len „registrácia skupiny“). Žiadosť o registráciu skupiny musí obsahovať:

a. obchodné meno a adresu sídla, miesta podnikania alebo prevádzkarne každého člena skupiny,

b. identifikačné číslo pre daň každého člena skupiny, ak je mu pridelené v tuzemsku,

c. miestne príslušný daňový úrad každého člena skupiny,

d. obchodné meno a adresu sídla, miesta podnikania alebo prevádzkarne člena skupiny, ktorý bol určený členmi skupiny na zastupovanie skupiny na účely uplatňovania tejto dane (ďalej len „zástupca skupiny“),

e. podpisy štatutárnych zástupcov všetkých členov skupiny.

 


4b/2

Žiadosť o registráciu skupinysa podáva daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný pre zástupcu skupiny. Ak zdaniteľné osoby preukážu splnenie podmienok podľa§ 4a, daňový úrad zaregistruje skupinu, pridelí jej identifikačné číslo pre daň a každému členovi skupiny vydá osvedčenie o registrácii pre daň. Dňom registrácie skupiny sa skupina stáva platiteľom a zaniká platnosť osvedčení o registrácii pre daň a identifikačných čísiel pre daň jednotlivých členov skupiny. Členovia skupiny sú povinní do desiatich dní odo dňa registrácie skupiny odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii pre daň.

 

Pre skupinu je miestne príslušný daňový úrad, v ktorého územnom obvode má zástupca skupiny sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň.

 


4b/3

Registráciu skupinyvykoná daňový úrad k 1. januáru kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti o registráciu skupiny. Ak je žiadosť o registráciu skupiny podaná po 31. októbri kalendárneho roka, daňový úrad vykoná registráciu skupiny k 1. januáru druhého kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti.

 


4b/4

Za skupinukonázástupca skupiny.Práva a povinnosti jednotlivých členov skupiny vyplývajúce z tohto zákona prechádzajú na skupinu dňom registrácie skupiny. Členovia skupiny zodpovedajú spoločne a nerozdielne za povinnosti skupiny vyplývajúce z tohto zákona a osobitného predpisu,33)a to aj po zrušení skupiny alebo po vystúpení člena skupiny zo skupiny, za obdobie, v ktorom boli členmi skupiny. Daňový úrad môže požadovať platenie dlžnej sumy dane a sankcií týkajúcich sa porušenia povinností skupiny vyplývajúcich z tohto zákona a osobitného predpisu33)od ktoréhokoľvek člena skupiny.

 


Vznikom skupiny zaniká pre účely DPH samostatný platiteľ a vzniká nový subjekt. Právna subjektivita členov zostáva zachovaná, len pre účely DPH možno prirovnať situáciu k právnemu nástupníctvu. Účtovníctvo si vedie každý člen skupiny,zástupcabude predkladať za všetkých členov„súhrnné“ daňové priznaniek DPH.

Ak bola pred vznikom skupiny členom budúcej skupiny prijatá záloha na budúcu dodávku tovaru, ktorá sa uskutoční v čase existencie skupiny a predmetný tovar dodá člen skupiny ďalšiemu členovi skupiny, napriek tomu, že v čase dodávky sa táto nebude považovať za dodanie tovaru, prijatá záloha budúcim členom skupiny podlieha dani. Dôvodom je skutočnosť, že záloha sa viaže k dodávke tovaru v čase jej prijatia. Následne po vzniku skupiny, kedy dôjde k fyzickému dodaniu tovaru, sú zmenené podmienky, avšak ustanovenie§ 19 ods. 4zákona o DPH zostáva nedotknuté. V prípade, že je to možné, bolo by vhodné v období pred vznikom skupiny pozastavenie prijímania zálohových platieb od budúcich členov skupiny za tovar alebo služby, ktoré budú dodané inému členovi po vzniku skupiny.


4b/5

Členomskupiny sa môže staťaj ďalšia zdaniteľná osoba, ak spĺňa podmienky podľa§ 4a. Žiadosť o zmenu registrácie skupiny z dôvodu pristúpenia ďalšieho člena do skupiny podáva zástupca skupiny. Ak je žiadosť podaná do 31. októbra kalendárneho roka, zmenu registrácie skupiny vykoná daňový úrad k 1. januáru kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti o zmenu registrácie skupiny. Ak je žiadosť podaná po 31. októbri kalendárneho roka, vykoná daňový úrad zmenu registrácie skupiny k 1. januáru druhého kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti o zmenu registrácie skupiny. Dňom zmeny registrácie skupiny zaniká platnosť osvedčenia o registrácii pre daň a identifikačného čísla pre daň člena skupiny, ktorý pristúpil do skupiny. Člen skupiny, ktorý pristúpil do skupiny, je povinný do desiatich dní odo dňa zmeny registrácie skupiny odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii pre daň. Práva a povinnosti zdaniteľnej osoby, ktorá pristúpila do skupiny, vyplývajúce z tohto zákona prechádzajú na skupinu dňom zmeny registrácie skupiny.

V prípade pristúpenia nového člena do skupiny, bola zmena registrácie vykonaná aj v priebehu kalendárneho roka (po uplynutí dvoch kal. mesiacoch od konca mesiaca, kedy bola žiadosť podaná), to znamená, že ak zástupca podá žiadosť o zmenu registrácie z dôvodu pristúpenia nového člena napr. 25.2.2014, daňový úrad zmenu registrácie skupiny vykoná k 1.5.2014. Samozrejme za predpokladu, že pristupujúci člen spĺňa podmienky podľa § 4a zákona. Práva a povinnosti podľa zákona o DPH prechádzajú na skupinu dňom 1.5.2014.

 


4b/6

Ak sa člen skupiny rozhodnevystúpiť zo skupinyalebo musí vystúpiť zo skupiny z dôvodu neplnenia podmienok podľa§ 4a, zástupca skupiny je povinný bezodkladne podať žiadosť o zmenu registrácie skupiny. Zmenu registrácie skupiny vykoná daňový úrad najneskôr do 30 dní odo dňa podania žiadosti o zmenu registrácie skupiny. Daňový úrad, ktorý je miestne príslušný pre vystupujúceho člena skupiny, vydá ku dňu zmeny registrácie skupiny vystupujúcemu členovi skupiny osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí mu identifikačné číslo pre daň. Práva a povinnosti skupiny vyplývajúce z tohto zákona prechádzajú na zdaniteľnú osobu, ktorá vystúpila zo skupiny, dňom zmeny registrácie skupiny, a to v rozsahu, v akom sa vzťahujú na plnenia uskutočnené a prijaté touto zdaniteľnou osobou.

 


4b/7

Ak niektorý z členov skupinyzanikne bez likvidáciea na právneho nástupcu prechádza majetok zanikajúceho člena skupiny, zástupca skupiny je povinný bezodkladne podať žiadosť o zmenu registrácie skupiny. Ak právny nástupca spĺňa podmienky podľa§ 4a, vykoná daňový úrad zmenu registrácie skupiny ku dňu zápisu právneho nástupcu do obchodného registra. Ak právny nástupca nespĺňa podmienky podľa§ 4a, prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z tohto zákona z člena skupiny, ktorý zanikol bez likvidácie, na jeho právneho nástupcu v rozsahu, v akom sa vzťahujú na plnenia uskutočnené a prijaté zaniknutým členom skupiny, a to ku dňu zániku člena skupiny bez likvidácie; daňový úrad ku dňu zmeny registrácie skupiny vydá právnemu nástupcovi osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí mu identifikačné číslo pre daň.

 


Okrem povinných náležitostí, ktoré sú taxatívne vymenované v§ 4bzákona o DPH, sav žiadosti o registráciu skupinyuvádzajú aj ďalšie údaje, ako napr. označenie, či ide o žiadosť o registráciu skupiny (pri vytvorení skupiny), alebo ide o žiadosť o zmenu registrácie skupiny (z dôvodu pristúpenia člena do skupiny, vystúpenia člena zo skupiny, zániku člena skupiny bez likvidácie). Okrem toho sa v žiadosti o registrácii uvádzajú aj údaje o zdaňovacom období skupiny, o počte členov skupiny, prehlásenia zástupcu skupiny o splnení podmienok pre skupinovú registráciu, atď.

Ak členovia skupiny prostredníctvom svojho zástupcu preukážu daňovému úradu splnenie podmienok na registráciu skupiny za platiteľa dane podľa§ 4azákona o DPH, daňový úradzaregistruje skupinu za platiteľa dane, pridelí jej identifikačné číslo pre daň(ďalej len „IČ DPH“) akaždému členovi skupiny vydá osvedčenie o registrácii pre daň.To znamená, že daňový úrad skupine ako jednému platiteľovi dane pridelí jedno spoločné IČ DPH, ktoré budú používať všetci členovia skupiny a súčasne každému členovi skupiny bude vydané samostatné osvedčenie o registrácii pre daň. Na každom vydanom osvedčení o registrácii pre daň budú okrem iného uvedené údaje o zástupcovi skupiny, spoločné IČ DPH skupiny, údaj odkedy je skupina platiteľom dane, ako aj údaje o konkrétnom členovi skupiny, ktorému bude osvedčenie vydané, s uvedením dátumu odkedy je príslušný člen skupiny členom skupiny. V názve osvedčenia bude taktiež uvedený údaj, že ide o skupinovú registráciu.

Dňom registrácie skupiny sa skupina stáva jediným platiteľom danea súčasne zaniká platnosť osvedčení o registrácii pre daň a IČ DPH jednotlivých členov skupiny. Členovia skupiny sú povinní do desiatich dní odo dňa registrácie skupiny odovzdať daňovému úradu svoje pôvodné osvedčenie o registrácii pre daň. To znamená že, IČ DPH pridelené zdaniteľným osobám pred registráciou skupiny prestávajú byť platné dňom registrácie skupiny a každý člen skupiny musí po zaregistrovaní skupiny vrátiť osvedčenie daňovému úradu, ktorý osvedčenie vydal. Daňový úrad zruší registráciu pre daň jednotlivým platiteľom dane, ktorí sa stali členom skupiny, a to z dôvodu, že platiteľom dane sa dňom registrácie skupiny stáva skupina ako celok. Registrácia jednotlivých platiteľov dane bude zrušená ku dňu predchádzajúcemu dňu registrácie skupiny za platiteľa dane. To znamená, že ak bude skupina ako jeden celok zaregistrovaná za platiteľa dane od 1. januára 2012, registrácia jednotlivých platiteľov dane bude zrušená k 31. decembru 2011. Zdaniteľné osoby sú povinné odovzdať (vrátiť) svojmu miestne príslušnému daňovému úradu osvedčenia o registrácii pre daň do 11. 1. 2012. Pre skupinu je miestne príslušný daňový úrad, v ktorého územnom obvode má zástupca skupiny sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň.

Registráciuskupiny za platiteľa dane vykoná daňový úrad k 1. januáru kalendárneho rokanasledujúceho po podaní žiadosti o registráciu skupiny. Ak je žiadosť o registráciu skupiny podaná po 31. októbri kalendárneho roka, daňový úrad vykoná registráciu skupiny k 1. januáru druhého kalendárneho rokanasledujúceho po podaní žiadosti. To znamená, že ak bude žiadosť o registráciu skupiny podaná daňovému úradu najneskôr do 31. októbra 2011, daňový úrad vykoná registráciu skupiny k 1. januáru 2012. Ak bude žiadosť o registráciu skupiny podaná daňovému úradu po 31. októbri 2011, daňový úrad vykoná registráciu skupiny ažk 1. januáru 2013. Dôvodom, prečo bude registrácia skupiny možná vždy len k 1. januáru kalendárneho roka (a nie aj v priebehu kalendárneho roka), je najmä tá skutočnosť, že členmi skupiny môžu byť zdaniteľné osoby, ktoré si krátia daň na vstupe koeficientom, pričom uplatňujú postup podľa§ 49 ods. 4zákona o DPH, teda koeficient môže byť u týchto osôb rôzny, čo by v prípade registrácie v priebehu kalendárneho roka mohlo viesť ku komplikovanému spôsobu stanovenia koeficientu.

  • Zástupcovia v skupine


Skupina musí mať svojhozástupcu, ktorý koná za všetkých členov skupiny. Zástupcom skupiny môže byť ktorýkoľvek člen skupiny, ktorý bol určený členmi skupiny na zastupovanie skupiny na účely uplatňovaniadane z pridanej hodnoty. Zástupcom skupiny môže byť teda zdaniteľná osoba so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku, ktorá zastupuje skupinu len na účely uplatňovania dane z pridanej hodnoty, nie aj na účely iných daní. Z uvedeného vyplýva, že zástupcom skupiny môže byť aj napr. zdaniteľná osoba, ktorá v tuzemsku síce nemá sídlo, alebo miesto podnikania, ale má tu prevádzkareň, za podmienky, že si takúto osobu ostatní členovia skupiny určili na zastupovanie. Zákon o DPH teda „neuprednostňuje“ ako zástupcov skupiny zdaniteľné osoby, ktoré majú v tuzemsku sídlo príp. miesto podnikania, ale zástupcom skupiny môže byť aj zdaniteľná osoba, ktorá má v tuzemsku len prevádzkareň, pokiaľ budú s takýmto zástupcom ostatní členovia skupiny súhlasiť.

Členovia skupinysi určia zástupcu skupiny už pri podávaní žiadosti o registráciu skupiny. Žiadosť o registráciu skupiny podáva zástupca skupiny na svojom miestne príslušnom daňovom úrade, ktorý sa po zaregistrovaní skupiny stane aj miestne príslušným daňovým úradom celej skupiny. Z uvedeného vyplýva, že zmena miestnej príslušnosti skupiny sa môže meniť v závislosti od zmeny sídla, miesta podnikania alebo prevádzkarne zástupcu skupiny, resp. v závislosti od zmeny zástupcu skupiny.

Keďže za skupinu ako celok koná zástupca skupiny,všetky daňové povinnosti týkajúce sa DPH plníza skupinu zástupca skupiny, ktorý súčasneuplatňuje aj všetky práva na odpočítanie dane(vrátane nadmerného odpočtu) za všetkých členov skupiny. Zástupca skupiny, najmä:

  • podáva žiadosť o registráciu

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk