dnes je 26.9.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 4a Registrácia skupiny

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1 Komentár k ZDPH § 4a Registrácia skupiny

Ing. Alžbeta Hermanová


4a/1

Viac zdaniteľných osôb so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku, ktoré sú spojené finančne, ekonomicky a organizačne (ďalej len „člen skupiny“), sa môže považovať za jednu zdaniteľnú osobu (ďalej len „skupina“).


Skupinová registrácia na účely dane z pridanej hodnoty je dobrovoľná, avšak je možná len v takom prípade, ak sú splnené všetky podmienky súčasne ustanovené v § 4a ods. 1 až 4 zákona o DPH. Podmienkou využitia tejto úpravy však je, že zdaniteľná osoba môže byť súčasťou len jednej skupiny. Okrem toho, člen skupiny nemôže byť účastníkom zmluvy o združení podľa § 4 ods. 2 zákona o DPH a členom skupiny nemôže byť zdaniteľná osoba, na ktorú je vyhlásený konkurz alebo ktorej je povolená reštrukturalizácia.


4a/2

Finančne spojenými zdaniteľnými osobami sú osoby, z ktorých jedna alebo viac osôb je ovládaných ovládajúcou osobou.4a)


Finančne spojenými zdaniteľnými osobami sú osoby, z ktorých jedna alebo viac osôb je ovládaných ovládajúcou osobou. Pri posúdení postavenia zdaniteľnej osoby ako ovládanej resp. ovládajúcej je potrebné vychádzať z § 66a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Podľa § 66a ods.1 Obchodného zákonníka je ovládaná osoba spoločnosť, v ktorej má určitá osoba väčšinový podiel na hlasovacích právach preto, že má podiel na spoločnosti alebo akcie spoločnosti, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv, alebo preto, že na základe dohody s inými oprávnenými osobami môže vykonávať väčšinu hlasovacích práv bez ohľadu na platnosť alebo neplatnosť takejto dohody. Ovládajúca osoba je osoba, ktorá má v ovládanej osobe postavenie podľa odseku 1 citovaného zákona.

Zásadným znakom pre posudzovanie spoločnosti ako ovládanej spoločnosti je preto väčšinový podiel na hlasovacích právach, ktorý umožňuje výkon kontroly a riadenia takejto spoločnosti. Existencia väčšinového podielu na hlasovacích právach, ktorý je potrebné posudzovať ako 50 % + 1 hlasovacích práv zo všetkých hlasovacích práv v spoločnosti sa odvíja od priameho alebo nepriameho vplyvu takejto osoby v spoločnosti na základe nasledovných skutočností:

  • na základe toho, že určitá osoba má podiel na spoločnosti, s ktorým je spojená väčšina hlasovacích práv. Veľkosť podielu sa pritom neskúma, skúma sa, či je s ním spojená väčšina hlasovacích práv.

  • na základe toho, že určitá osoba má akcie spoločnosti, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv. Rovnako aj v tomto prípade sa nepočíta ani počet akcií a ani podiel menovitej hodnoty akcií na základnom imaní, ale podiel na hlasovacích právach,

  • na základe toho, že určitá osoba môže na základe dohody s inými oprávnenými osobami vykonávať väčšinu hlasovacích práv, a to bez ohľadu na platnosť alebo neplatnosť takejto dohody. Predpokladom použitia tohto ustanovenia je existencia písomnej alebo ústnej dohody, ktorej predmetom je právo vykonávať väčšinu hlasovacích práv s osobami, ktoré sú oprávnené vykonávať hlasovacie právo. V prípade, že pôjde o zakázanú dohodu, ktorou sa akcionár zaviazal voči spoločnosti alebo niektorému z jej orgánov, alebo členovi jej orgánov postupovať zákonom predpokladaným spôsobom, nebude mať neplatnosť takejto dohody vplyv na posúdenie uvedenej osoby ako ovládanej.

Pokiaľ ovládajúca osoba ovláda iba jednu osobu, pre naplnenie pojmu skupina musia byť do skupinovej registrácie pre DPH zahrnuté ako ovládaná, tak aj ovládajúca osoba. Pokiaľ ovládajúca osoba ovláda viac osôb, je možné registrovať skupinu aj bez ovládajúcej osoby, keďže všetky osoby v skupine splnia podmienku ovládania jednou osobou. Uvedené platí za predpokladu, že ovládané osoby splnia aj ostatné podmienky skupinovej registrácie pre DPH.

Podmienku finančného spojenia spĺňajú tie skupiny, v ktorých jedna alebo viac osôb je ovládaných ovládajúcou osobou. Formulácia “jedna alebo viac“ znamená, že členmi skupiny môžu byť ovládajúca a ovládaná osoba, alebo niekoľko osôb ovládaných ovládajúcou osobou. Túto formuláciu nemožno v žiadnom prípade interpretovať tak, že skupinu môžu tvoriť jedna alebo viaceré osoby ovládané ovládajúcou osobou a ostatné osoby, ktoré ovládané nie sú.


4a/3

Ekonomicky spojenými zdaniteľnými osobami sú osoby, ktorých hlavné činnosti sú vzájomne závislé alebo majú spoločný ekonomický cieľ alebo z ktorých jedna osoba uskutočňuje celkom alebo sčasti činnosti v prospech jedného alebo viacerých členov skupiny.


Ďalšou podmienkou, ktorá musí byť splnená podľa § 4a ods. 3 zákona o DPH, je podmienka ekonomického prepojenia zdaniteľných osôb. Táto podmienka je splnená, ak činnosti jednotlivých členov skupiny sú na sebe závislé alebo majú spoločný ekonomický cieľ, alebo z ktorých jedna osoba uskutočňuje celkom, alebo sčasti činnosti v prospech jedného, alebo viacerých členov skupiny.


Spoločnosti A, B a C, so sídlom v tuzemsku sa zaoberajú finančnými činnosťami. Spoločnosť D, rovnako so sídlom v tuzemsku, sa nezaoberá finančnou činnosťou, ale spravuje a udržiava softvérový a hardvérový systém všetkých spoločností A, B aj C. Spoločnosť A je ovládajúcou spoločnosťou vo všetkých spoločnostiach B, C a D.

Aj keď predmetom činnosti spoločnosti D nie je poskytovanie finančných služieb, celá jej činnosť je zameraná na dosahovanie spoločného cieľa skupiny, t. j. spĺňa podmienku ekonomického prepojenia osôb.


4a/4

Organizačne spojenými zdaniteľnými osobami sú osoby, na ktorých riadení alebo kontrole sa podieľa aspoň jedna zhodná osoba.


Podmienka organizačného prepojenia, ako je stanovená v § 4a ods. 4 zákona o DPH, je splnená vtedy, ak sa na riadení alebo kontrole ovládaných osôb podieľa aspoň jedna zhodná osoba. Splnenie kritéria organizačného prepojenia pri spoločnostiach usilujúcich sa o založenie skupiny je potrebné skúmať najmä z hľadiska

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk