dnes je 22.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 48e Oslobodenie od dane v daňovom sklade

1.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2.5 Komentár k ZDPH § 48e Oslobodenie od dane v daňovom sklade

Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s.


§ 48e Oslobodenie od dane v daňovom sklade

(1) Oslobodenie od dane podľa § 48c ods. 2 písm. a) z miesta dovozu tovaru do daňového skladu v tuzemsku sa uplatní, ak pred začatím prepravy je colnému úradu zložená zábezpeka na daň vo výške dane, ktorá by bola splatná, keby sa neuplatnilo oslobodenie od dane. Zábezpeku na daň je povinný zložiť prevádzkovateľ daňového skladu, do ktorého je tovar určený na umiestnenie. Zábezpeka na daň sa zloží spôsobom podľa osobitného predpisu.25c)

(2) Colný úrad uvoľní alebo vráti zábezpeku na daň podľa odseku 1, ak sú splnené podmienky na uvoľnenie alebo vrátenie zábezpeky na spotrebnú daň podľa osobitného predpisu.25d)

(3) Ak sa na prepravovaný