dnes je 1.10.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 42 Dodanie tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň - oslobodenie od dane

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4 Komentár k ZDPH § 42 Dodanie tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň – oslobodenie od dane

Ing. Alžbeta Hermanová


42/1

Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý sa používal výlučne na činnosti oslobodené od dane podľa § 28 až 41 bez možnosti odpočítania dane podľa § 49 ods. 3 a bez možnosti úpravy odpočítanej dane podľa § 54 vzťahujúcej sa na dodaný tovar , pri ktorého nadobudnutí nie je možnosť odpočítania dane podľa § 49 ods. 7.

 


Podľa vyššie uvedeného ustanovenia je od dane oslobodené dodanie tovaru, ktorý sa používal výlučne na činnosti oslobodené od dane podľa § 28 až 41 bez možnosti odpočítania dane podľa § 49 ods. 3 a dodanie tovaru, pri ktorého nadobudnutí nie je možnosť odpočítania dane podľa § 49 ods. 7 písm. a), b), c), e).

V súlade s článkom 136 smernice o DPH sa ustanovuje, aby sa oslobodenie od dane pri následnom predaji tovaru, pri obstaraní ktorého nevznikol nárok na odpočítanie DPH, uplatnilo len vtedy, ak v čase dodania neexistuje možnosť úpravy odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH. Ak existuje možnosť úpravy odpočítanej dane, platiteľ dane dodá tovar s DPH na výstupe a má právo na vrátenie zodpovedajúcej časti neodpočítanej DPH. Toto doplnenie sa nevzťahuje na tovary, ktorých obstarávacia hodnota bola nižšia ako 3 319,39 eura (ktorý nie je investičným majetkom v zmysle § 54 zákona o DPH); v týchto prípadoch sa uplatní oslobodenie od dane pri predaji tovaru, ak pri pôvodnom nadobudnutí tovaru si platiteľ dane nemohol odpočítať DPH.


Platiteľ dane „X“ , ktorý poskytoval služby prenájmu výlučne s oslobodením od dane v zmysle § 38 ods. 3 zákona o DPH, zakúpil 3 – ročnú nehnuteľnosť od iného platiteľa dane „A“ , ktorý bol povinný k cene uplatniť DPH v mesiaci marec 2015. Hodnota nehnuteľnosti bola 96 000 eur vrátane DPH. (DPH bola 16 000 eur) Platiteľ „X“ nemal právo na odpočítanie dane v zmysle § 49 ods. 3 zákona o DPH.

V máji 2016 sa platiteľ „X“ rozhodol nehnuteľnosť predať inému platiteľovi. Nehnuteľnosť je povinný pri predaji zdaniť. V takom prípade dochádza k zmene účelu použitia investičného majetku v zmysle § 54 zákona o DPH a platiteľovi vzniklo právo na čiastočné vrátenie dane.

16 000 x (0-1)

DD = -------------------- x 19 = - 15 200

20

Platiteľovi X sa vráti časť neuplatnenej dane vo výške 15 200 eur.


Poisťovňa, platiteľ dane, kúpila v roku 2012 automobil v cene s DPH 36 000 eur. Daň v sume 6 000 eur si v súlade s § 49 ods. 3 nemohol platiteľ odpočítať, automobil bude používať iba na činnosti oslobodené od dane – poisťovacie služby.

15. 5. 2017 platiteľ dane automobil, ktorý je podľa § 54 ods. 2 zákona o DPH investičným majetkom,

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk