dnes je 20.9.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 39 Finančné služby - oslobodenie od dane

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1 Komentár k ZDPH § 39 Finančné služby – oslobodenie od dane

Ing. Alžbeta Hermanová


39/1

Oslobodené od dane sú:

 1. - poskytnutie, dojednávanie a sprostredkovanie úveru, poskytnutie a sprostredkovanie pôžičky, správa úveru a pôžičky osobou, ktorá ich poskytla, a sprostredkovanie sporenia,

 2. - poskytnutie, dojednávanie a sprostredkovanie úverovej záruky a inej záruky za peňažný záväzok, ako aj správa úverovej záruky osobou, ktorá poskytla úver,

 3. - činnosti týkajúce sa vkladov a bežných účtov vrátane ich sprostredkovania,

 4. - činnosti týkajúce sa platieb, prevodov platieb, šekov, prevoditeľných dokumentov, dlhov s výnimkou vymáhania dlhov,

 5. - vydanie a správa elektronických platobných prostriedkov a cestovných šekov,

 6. - činnosti týkajúce sa cenných papierov a obchodných podielov vrátane sprostredkovania týchto činností; oslobodená od dane nie je správa cenných papierov a úschova cenných papierov,

 7. - otvorenie akreditívu,

 8. - obstaranie inkasa,

 9. - činnosti týkajúce sa peňazí používaných ako zákonné platidlo vrátane sprostredkovania týchto činností,

 10. - zmenárenská činnosť,

 11. - správa podielového fondu podľa osobitného predpisu,20) správa dôchodkového fondu podľa osobitného predpisu20a)a správa doplnkového dôchodkového fondu podľa osobitného predpisu20b),

 12. - obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta pri termínovaných obchodoch a opciách vrátane kurzových a úrokových obchodov.


Služby uvedené v § 39 ods. 1 písm. k) zákona o DPH sú oslobodené od dane bez toho, aby toto oslobodenie bolo striktne viazané na určitý okruh poskytovateľov služieb. Z ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ vyplýva, že je v rozpore so zásadou daňovej neutrality, aby sa s hospodárskymi subjektmi, ktoré uskutočňujú rovnaké zdaniteľné plnenia, zaobchádzalo pri uplatňovaní DPH odlišne (C-169/04 AbbeyNationalplc.).


Správu podielových fondov, ako aj správu dôchodkového fondu a správu doplnkového dôchodkového fondu môže realizovať aj externý správca, t. j., nemusí ísť len o dôchodkovú správcovskú spoločnosť (ďalej len „DSS“) / doplnkovú dôchodkovú spoločnosť (ďalej len „DDS“).


Finančné služby bez ohľadu, či ich vykonáva banka alebo iný podnikateľský subjekt, sú oslobodené od dane. K finančným službám patrí aj prevod obchodného podielu. Predaj opcie sa považuje za finančnú službu oslobodenú od dane podľa § 39 ods. 1písm. f) v zmysle nariadenia EÚ č. 282/2011 čl. 9, ktoré má priamu účinnosť na zákon o DPH od 1. 7. 2011.

Postúpenie pohľadávky nie je predmetom dane. Za finančnú činnosť, ktorá nie je oslobodená od dane, sa považuje provízia pri odkúpení dlhu, fakturovaná klientovi.


39/2

Cenou služby pri zmenárenskej činnosti je dohodnutá odplata a výnos (príjem) dosiahnutý z rozdielu kurzov v príslušnom zdaňovacom období.


39/3

Cenou služby pri obchodoch podľa odseku 1 písm. l) je dosiahnutý zisk z týchto obchodov po odpočítaní prípadnej straty z týchto obchodov v príslušnom zdaňovacom období.


Poskytovanie pôžičky

Príklad

Firma poskytla pôžičky, ktoré predstavujú oslobodené plnenia (§ 39), odmenou je úrok. V zmluvách je dohodnuté, že pôžičky budú vrátené aj s úrokmi.

Čo je považované za deň dodania uvedenej služby:

 1. - deň poskytnutia pôžičky,

 2. - deň zaplatenia úrokov,

 3. - deň zaúčtovania úrokov k 31. 12. 2013, ak je pôžička dohodnutá so splatnosťou nasledujúci kalendárny rok,

 4. - deň splatnosti úroku, t. j., deň uvedený v zmluve, kedy je splatná pôžička s

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk